စိုင္းေမာက္ခမ္း

ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းဟာ ရွမ္း ႏိူင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦး အနက္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ၄ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၁ တြင္ ေရႊးခ်ယ္ခံရသည္။
Comments