စီးပြါးေရးပညာ

စီးပြားေရးပညာဟု ေျပာဆုိရ လြယ္ကူေသာ္လည္း အနက္အဓိပၸာယ္မွာ အလြန္ပင္ ကြာျခားလွပါသည္။ စီးပြားေရးပညာမွ ေနာက္ထပ္ဘာသာခြဲ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထုိဘာသာခြဲမ်ားမွာ-

 1. စီးပြားစီမံ
 2. စီးပြားေရးပညာ
 3. အိမ္တြင္းစီးပြား
 4. ျပည့္သူ ့ေရးရာ

စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြါးစီမံ

စီးပြားစီမံဘာသာရပ္တြင္ ေယဘုယ်အားၿဖင့္

 • ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ (Marketing Management)

ေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာတြင္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ား ထပ္မံခြဲထြက္ပါသည္။

  • အေရာင္းနွင့္အေရာင္း စီမံခန္႔ခြဲမွဳဘာသာရပ္ (Selling & Sales Management)
  • ေဖာက္သည္ဆက္ဆံေရး စီမံခန္႔ခြဲမွဳဘာသာရပ္(Customer Relationship Management)
  • ကုန္ပစၥည္း(သို႔) ၀န္ေဆာင္မွဳအမွတ္တံဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဘာသာရပ္ (Branding & Brand Management)
  • ေရာင္အားေကာင္းေစရန္လုပ္ေဆာင္မွဳနွင့္ေၾကာ္ၿငာၿခင္းဘာသာရပ္ (Merchandising & Advertising)
  • Marketing (ေစ်းကြက္ေဖၚေဆာင္မွဳအတတ္ပညာဘာသာရပ္) (ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မွဳ ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းမွာၿမန္မာ့ေစ်းကြက္ပညာရွင္ဆရာဦးေငြသိမ္း၏ ၿမန္မာမႈၿပဳထားေသာေ၀ါဟာရၿဖစ္သည္။)
  • ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြက္အေၿခစိုက္ေသာ ေတာ္၀င္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မွဳပညာရွင္မ်ားအသင္း (Chartered Institute of Marketing-CIM , UK) မွ

ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မွဳအတတ္ပညာဆိုသည္မွာေဖာက္သည္မ်ားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြအသိအမွတ္ၿပဳၿခင္း၊

ၾကိဳတင္တြက္ဆၿပင္ဆင္ၿခင္းအားၿဖင့္ေဖာက္သည္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မွဳရေစရန္ အက်ိဳးအၿမတ္ရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈၿဖစ္စဥ္ ဟုဆိုသည္။

Marketing is the management process responsible for identifying ,

anticipating and satisfying customer requirements profitably (CIM-UK)

  • အေမရိကန္နိဳင္ငံတြက္အေၿခစိုက္ေသာ ေစ်းကြက္ေဖၚေဆာင္မႈပညာရွင္မ်ားအသင္း
  •  (American Marketing Assiciation – AMA , USA) ကမူ

Marketing ဆိုေသာေ၀ါဟာရအားေအာက္ပါအတိုင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ စီးပြားေရလုပ္ငန္း၊အဖြဲ.အစည္မ်ား၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ၿမင္ေစရန္ အၾကံဉာဏ္၊ကုန္ပစၥည္း၊၀န္ေဆာင္မွဳစသည္တို.ကို ဆန္းသစ္ၾကံဆၿခင္း၊ေစ်းနွဳန္းသတ္မွတ္ၿခင္း၊အေရာင္းၿမင့္တင္ၿခင္း၊

ၿဖန္.ေ၀ၿခင္းစသည္အားၿဖင့္က်ြမ္းက်င္စြာစီမံေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊စီမံခ်က္ခ်ၿခင္း ၿဖစ္စဥ္ ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။

Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods or services to create exchanges that will satisfy industrial and organizational objectives (AMA-USA)

 • စာရင္းကိုင္ဘာသာရပ္ နွင့္ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ(Accounting & Financial Management)
  • စာရင္းကိုင္ဘာသာရပ္ (Accounting ) တြင္ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားထပ္မံခြဲထြက္ၿပီး အားလံုးကိုၿခံဳငံု၍ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ (Financial Management) ဟုေခၚဆိုၾကပါသည္။
   • ဘ႑ာေရး စာရင္းကိုင္ဘာသာရပ္ (Financial Accounting)
   • တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းကိုင္ဘာသာရပ္ (Cost or Works Accounting)
   • စီမံခန္႔ခြဲမွဳ စာရင္းကိုင္ဘာသာရပ္ (Management Accounting )
   • စာရင္းစစ္ပညာရပ္ (Auditing)
   • အခြန္အတုပ္ဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္ဘာသာရပ္ (Tax Accounting)
   • ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္ဘာသာရပ္ (Enviromental Accounting) (ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာဘာသာရပ္ၿဖစ္သည္)
 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာရင္းအင္းနွင့္သခ်ၤာဘာသာရပ္ (Business Statistics & Mathematics)
 • စက္မွဳလုပ္ငန္းနွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ၿခင္းဆိုင္ရာစီမံခန္.ခြဲမွဳ (Industrial & Manufacturing Management)
 • ကုမၸဏီသို.စီးပြားေရလုပ္ငန္းသို.အက်ိဳးအၿမတ္အတြက္မရည္ရြယ္ေသာအဖြဲ.အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီမန္ခန္.ခြဲမွဳ(Operation Management )
 • ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူမွဳဆိုင္ရာ စီမန္ခန္.ခြဲမွဳ (Procurement/ Purchasing Management)
 • ကုန္ေခ်ာ၊ကုန္ၾကမ္း၊ထုတ္လုပ္ဆဲကုန္ပစၥည္းမ်ားအ၀င္၊အထြက္၊
 • ကုန္လက္က်န္ထိန္းသိမ္းမွဳ၊ထားသိုမွဳမ်ားဆိုင္ရာစီမန္ခန္.ခြဲမွဳ (Warehousing & Inventory Management )
 • ကုန္စည္သြင္းပို႔ရွင္းလင္းၿခင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳ (Logistics & Supply Chain Management )
 • လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ (Human Resources Management )
 • ကုမၸဏီသို႔အဖြဲ.အစည္းမ်ား၏ဖြဲ႕စည္းပံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွူစနစ္တို႔ကိုေလ့လာေသာဘာသာရပ္ (Corporate Governance)
 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာက်င့္၀တ္နွင့္အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚတာ၀န္ရွိမွဳဘာသာရပ္ (Business Ethics & Social Responsibility)

စသၿဖင့္ ရွိပါသည္။

စီးပြားေရးပညာ

စီးပြားေရးပညာဆိုသည္မွာၿမန္မာလိုေဘာဂေဗဒ (Economics) ဟု ေရွးၿမန္မာပညာရွင္မ်ားဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ စီပြားေရးပညာတြင္အေၿခခံအားၿဖင့္ Micro Economics နွင္ Macro Economics ဟူ၍ နွစ္မ်ိဴးရွိသည္။

 • Micro Economics ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီ၊စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ေထာင္စုစသည့္အေၿခခံစီးပြားေရးယူနစ္တို႔၏

ၿပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုတို႔ကိုေလ့လာေသာေဘာဂေဗဒပညာရပ္ၿဖစ္သည္။

 • Macro Economics ဆိုသည္မွာအလုပ္အကိုင္ရရွိမွဳ၊ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမွဳ၊လည္ပတ္သံုးစြဲေငြ၊ကုန္ထုပ္လုပ္မွဳစားသံုးမွဳစသည္.

တစ္နိဳင္ငံလံုး၏စုစုေပါင္းပမာဏမ်ားကိုဆန္းစစ္၍ယင္းပမာဏတို.၏အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မွဳမ်ားကိုေလ့လာသည့္ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ၿဖစ္သည္။

Comments