စေနျဂိဳဟ္

စေနျဂိဳဟ္ (Saturn planet) သည္ ေန မွ ဆဌမေျမာက္ ျဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္။ေနအဖြဲ.အစည္းတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။

Comments