ေဆာင္းဦးလွဳိင္(အဆိုေတာ္)


ေဆာင္းဦးလွဳိင္ ကို  ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္  ၁၉၇၁ တြင္ေမြးဖြါးခဲ႔ျပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အနည္းငယ္သာ ေအာင္ျမင္ေသာ သီခ်င္းေရးဆရာ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။

 

Comments