ဖီလိုဆိုဖီ

ဖီလိုဆိုဖီဟူေသာစကားရပ္မွာ ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ ဒႆနေဗဒ အျဖစ္လူသိမ်ားပါသည္။ ဖီလိုဆိုဖီ ဆိုသည့္ စာလံုးမွာ ဂရိစကားလံုးျဖစ္ျပီး ဖီလို(ေတြးေခၚျခင္း) ႏွင့္ ဆိုဖီ(ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္း)ဟူသည့္ စကားလံုးႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုေလ့လာသိရွိရပါသည္။

လူသားတို႔၏ အစ ပထမ ကတည္းက ေတြးေခၚျခင္းစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းမ်ား ျဖင့္စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း၊ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္း ဆိုသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာကို ဦးစြာ ေတြးေတာ ျပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္ ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ ပင္မ အေထာက္အပံ့မွာ ဖီလိုဆိုဖီသာ ျဖစ္သည္။

Comments