ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္

ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္(၁၇၈၂)သည္ ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္ ၇ ရက္သာ နန္းစံခဲ့ရျပီး နန္းသက္အတိုဆံုး ဘုရင္မ်ားအနက္ တစ္ပါးအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ေသာသူ ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းညံ့သည္ ဟုလည္းဆိုသည္။ ေဖာင္းကားၿမိဳ႕ကိုစားရသည့္အတြက္ ၄င္း၏အမည္ေရွ႕တြင္ ေဖာင္းကား ဟု အစျပဳေခၚကာ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အညာသီဟေတာ ဘုရားဖူးသြားေနခ်ိန္၌ ေနာက္ပါကၽြန္ယံုမ်ားျဖင့္ ဘုရင္အေယာင္ေဆာင္ျပီး နန္းသိမ္းခဲ့သည္။ နန္းတက္စက မိမိကိုးကြယ္သည့္ ေဗဒင္ နကၡတ္ တတ္ကြၽမ္းသည့္ ဆရာေတာ္အား နန္းတြင္းသို႔ပင့္ဖိတ္ကာ ဆြမ္းကပ္စဥ္က ဆရာေတာ္က အေနာက္အရပ္မွ ကုကၠိဳပင္အား ရွင္းလင္းရန္ မိန္႔ၾကားေသးသည္။ ၀ိနည္းလႊတ္ရန္ ထိုကဲ့သို႔သြယ္၀ိုက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္မွာ တနလာၤနံျဖစ္သည့္ ဗဒံုမင္းသားအား သုတ္သင္ပစ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နားမလည္သည့္ ေမာင္ေမာင္က တစ္ကယ္ပင္ ကုကိၠဳပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲပစ္ခဲ့ေသးသည္။

သို႔ျဖင့္ ၇ရက္အၾကာတြင္ ဘေထြး ေတာ္စပ္သူျဖစ္သည့္ အိမ္ႏွိမ့္စံေနရေသာ ဗဒံုမင္းသားက တိုင္းျပည္အက်ဳိးလိုလားေသာ မူးမတ္မ်ား စုစည္းညီညာမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး ဗဒံုမင္း အျဖစ္နန္းတက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္လည္း ၁၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၇၈၂ တြင္ ၄င္း၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္တကြ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

Comments