ပဲခူးတိုင္း

(ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)ပဲခူးတိုင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တိုင္းႀကီးခုနွစ္တိုင္းတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည့္ ဘုရင့္နန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ဆိုလ်ွင္လည္း မမွားေပ။ အထူးသျဖင့္ ကေမာၻဇသာဒီနန္းေတာ္သည္ ယေန႔တိုင္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို စြဲေဆာင္ေပးေနသည့္ ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္တစ္ခု အျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ထို႕အျပင္ တူးေဖၚျခင္းမရွိေသးသည့္ ေရွးမြန္ေခတ္ နန္းေတာ္ရာမ်ားရွိဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။


 ၿမိဳ႕ေတာ္

ပဲခူးတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ပဲခူးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းေျမပံု

ပါဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား

( ၂၉ ၿမိဳ႕နယ္)


 • ေက်ာက္တံခါး
 • ေညာင္ေလးပင္
 • ေတာင္ငူ
 • ပဲခူး
 • ကဝ
 • သုံးဆယ္
 • သာယာဝတီ
 • လက္ပံတန္း
 • မင္းလွ
 • မိုးညိဳ
 • အုတ္ဖို
 • ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္
 • ဇီးကုန္း
 • နတ္တလင္း
 • ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕
 • သဲကုန္း
 • ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕
 • ျပည္
 • ေပါက္ေခါင္း
 • ျဖဴး
 • ေရတာရွည္
 • ေဝါ
 • ဒိုက္ဦး
 • သနပ္ပင္
 • ထန္းတပင္
 • အုတ္တြင္း
 • ေက်ာက္ၾကီး
 • ေရႊက်င္
 • ပဲႏြယ္ကုန္း

ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား

ေတာင္ငူတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ

Comments