ေညာင္ေရသြန္းပြဲ

 ေညာင္ေရသြန္းပြဲကိုကဆုန္ လျပည့္ေန႔ တြင္ က်င္းပႀကသည္။ကဆုန္လသည္ ေရမ်ားခန္းေျခာက္ကာ ေရအရွားပါးဆုံး “လ” တစ္လ ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ေရွးလူတုိ႔သည္ ဘုရား အေလာင္းေတာ္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္ မူရာတြင္ မဟာ ေဗာဓိ ပင္မွ ကူးယူ စုိက္ပ်ဴိးခဲ့ေသာ မဟာေဗာဓိ ပင္ႀကီး ေရခန္းေျခာက္ မွဳ ၾကာင့္ ေသဆုံး မသြားေစရန္ ေရအျပတ္ လတ္ဆုံး ျဖစ္ေသာ ဤကဆုန္လတြင္ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္း၍ ပူေဇာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုဒၶဘာသာအား သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္အား ရခုိင့္ ဗုဒၶဘာသာ ယာဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာတခုအျဖစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ေရာက္တုိင္း ေဗာဓိပင္အား ေညာင္ေရသြန္းျခင္း၊ ပန္းနံ႔သာ ကပ္လွဴ ျခင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comments