ေညာင္ဦးဖီး

ေညာင္ဦးဖီးသည္ ေညာင္ဦးအရပ္သား ျဖစ္ၿပီး ေညာင္ဦးကမ္းပါးက ေျပးဆင္း၍ ဧရာဝတီ တဖက္ကမ္းသုိ႔ လက္ပစ္ကူးသည္၊ ေနာက္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ေျခမေထာက္ခဲ့ဘဲ ျပန္၍ ကူးလာႏုိင္သည့္ အျပင္ ကမ္းထိပ္ သုိ႔ေျပးတက္ ႏုိင္ေသးသည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ ေနာင္တြင္ ပုဂံ အေနာ္ရထာမင္းက ေခၚယူေျမာက္စားခဲ့ၿပီး စစ္သူႀကီး အျဖစ္အမႈထမ္းခဲ့သည္။
Comments