ငရမကန္း

ပုဂံတြင္ ငရမန္ကန္းသည္ အေနာ္ရထာမင္း လြန္၍ သားေတာ္ေစာလူးမင္း နန္းတက္လွ်င္ ေစာလူးမင္း၏ ႏုနယ္မႈကို သိသျဖင့္ ေအာက္အရပ္မွ မြန္မ်ားကို စုစည္း ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ ေစာလူးမင္းသည္ မ်က္စိတစ္ဖက္ မရွိေပ။ ငရမန္ကန္းသည္ မြန္လူမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ေစာလူးမင္းႏွင့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သည္။ ေစာလူးမင္းႏွင့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပဲခူးကို စားေစသည္ ဟုလည္းဆိုသည္။ မြန္ဘာသာအားျဖင့္ ရမန္ မွာ မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကန္း မွာ ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္ ကင္း ျဖစ္သျဖင့္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ အႀကီးအကဲတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

မၾကာခဏ ေၾကြအံပစ္ကစားျခင္းကို ႏွစ္ဦးဆံုတိုင္း ကစားေလ့ရွိသည္။ တစ္ၾကိမ္တြင္ ငရမန္ကန္းက ခ်ည္းႏိုင္သျဖင့္ ေစာလူးကစိတ္တြင္ မေက်မနပ္ျဖစ္သည္။ ငရမန္ကန္းကလည္း ထိုမေက်နပ္မႈကို ၾကီးထြားေစရန္ ပရိယာယ္ျဖင့္ စကားနာထိုးရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေစာလူးက

“ငရမန္ကန္း..သင္ေယာက်ာၤးေကာင္းမွန္လွ်င္ သင္အပိုင္စားရတဲ့ ပဲခူးကေန ငါ့ကိုပုန္စားေခ်”

ဟုဆိုေလရာမွ ငရမန္ကန္း၏ ပုန္ကန္မႈစေလသည္။

ႏွစ္ဦးသားစစ္ျပိဳင္ရာ ျပည္ေတာ္သာကၽြန္းတိုက္ပြဲတြင္လည္း ပရိယာယ္ျဖင့္ပင္ ပုဂံတပ္ကို အႏိုင္ယူျပီး ေစာလူးမင္းကို အမိဖမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ငရမန္က သစ္တပ္တည္၍ တပ္စဲြထားသည္ဆို၏။ ေစာလူးမင္းမရွိ၍ တိုင္းေရးျပည္ရာမၿငိမ္မသက္ရွိရာတြင္ မူးမတ္မ်ားက က်န္စစ္သားကို မင္းျပဳရန္တိုင္တြန္းေသာ္လည္း က်န္စစ္သားကလက္မခံပဲ ငါ၏အရွင္ကို ရွာေဖြကယ္တင္ဦးမည္ဆိုကာ ငရမန္၏ တပ္စခန္းအတြင္းခိုး၀င္၍ အခ်ဳပ္ေႏွာင္တြင္းမွေစာလူးမင္းအား ကယ္တင္ရန္ႀကံသည္။ သို႔ရာတြင္ ေစာလူးမင္းက ေတြးမိသည္မွာ က်န္စစ္သားကို ငါလည္း မ်က္ဖူးသည္၊ ငါ့ဖခင္လည္း အမ်က္ထားဖူးသည္၊ ယခုငါ့အား သတ္ရန္ လာေရာက္ခိုးယူျခင္းျဖစ္ရာသည္။ ငရမန္ကား ငါႏွင့္ ႏို႔စို႕ဖက္ျဖစ္၍ ငါ့အားမသတ္ရာဟူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္စစ္သား ငါ့ကိုခိုးယူေလၿပီဟု ေအာ္ဟစ္အသိေပးေလရာ က်န္စစ္သားက
ေက်းဇူးမသိေသာ မင္းဆိုးမင္းညစ္ ကၽြန္သေဘာက္၏လက္တြင္ ေခြးေသ၀က္ေသ ေသရစ္ေပေရာ့
ဟုဆိုကာပစ္ခ်ထားလ်က္ ကိုယ္လြတ္တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တြင္ ငရမန္ကန္းသည္ ေစာလူးမင္းကို ကြပ္မ်က္လိုက္သည့္အတြက္ က်န္စစ္သား မင္းျဖစ္လာျပီး ပုန္ကန္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ႏိွမ္ႏွင္းရာ ငရမန္ကန္းလည္း ေရေၾကာင္းမွ စုန္ဆင္းေျပးရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္စစ္သား၏ ေလးသည္ေတာ္ မုဆိုးငစဥ့္က လမ္းခရီးမွ ပုန္းကြယ္ေစာင့္လတ္၍ ထူးဆန္းေသာ ငွက္မည္သံျပဳရာ တင္းတိမ္ကိုမၿပီး စူးစမ္းေသာ ငရမန္လည္း ျမွားထိမွန္ကာ ေသရေလသည္။
Comments