ငလံုးလက္ဖယ္

ငလုံးလက္ဖယ္သည္ ပုပၸါး အရပ္သား ျဖစ္ၿပီး ႏြားအရွဥ္း သံုးဆယ္ကုိ ထြန္၌တပ္၍ ထြန္ေရးမွန္ေအာင္၊ တက္ခ်ည္ ဆင္းခ်ည္၊ အႏွံ႔ထြန္ ႏုိင္သည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ ေနာင္တြင္ ပုဂံ အေနာ္ရထာမင္းက ေခၚယူေျမာက္စားခဲ့ၿပီး စစ္သူႀကီး အျဖစ္အမႈထမ္းခဲ့သည္။
Comments