ငေထြးရူး

ငေထြရူး ျမင္းမူ အရပ္သား ထန္းတက္သမား ျဖစ္သည္။ ထန္းပင္ အပင္ တေထါင္ကုိ တက္ခါဆင္း ခါလွီးသည္မွာ တစ္နံနက္အခ်ိန္မွီ ၿပီးသည္ဟူ၏။
Comments