ေငြစကၠဴ

ေငြစကၠဴ ဆိုသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ရာတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ စကၠဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား၍ တန္ဘိုးသတ္မွတ္ထားေသာ အရာျဖစ္သည္။ ကမၻာတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ေငြစကၠဴကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္း လိုလိုပင္ ကိုယ္ပိုင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုလိုနီေခတ္မွစ၍ ေငြစကၠဴမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။

ကိုလိုနီေခတ္တြင္ အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြစကၠဴသီးသန္႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ “ဗမာျပည္တြင္ သံုးႏိုင္သည္”ဟုေရးၿပီး ထုတ္သည္။ ထိုေခတ္တြင္ ႐ူပီး (Rupee) အသံုးျဖစ္သည္။ ၁႐ူပီး (Rupee)တြင္ ၁၀၀ စန္႔ (Cent) ရွိသည္။ ၁႐ူပီး (Rupee) တြင္ ၁၆- ပဲ (Anna) ရွိသည္။

၁၉၄၄ ခုနစ္တြင္ “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ” ဆိုသည့္နာမည္ႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ “ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္” ဆိုေသာနာမည္ႏွင့္ ထုတ္ထားေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္လည္း ႐ူပီး (Rupee) သာသံုးသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ပ္ (Kyat) အသံုးျပဳလာသည္။ ၁က်ပ္တြင္ ျပား၁၀၀ ရွိသည္။

၁၉၄၈ ခုနစ္မွာ တစ္က်ပ္တန္ကို “ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရ” ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ထုတ္ၿပီး ၁၉၅၃ ခုနစ္မွာ ထိုဒီဇိုင္းကို မေျပာင္းဘဲ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္”ဟုဆိုေသာ နာမည္ႏွင့္ ေျပာင္းထုတ္သည္။

ေနာက္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၁၉၉၄ ခုနစ္က ထုတ္ခဲ့ေသာ ၅၀၀က်ပ္တန္ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုနစ္မွာ ထုတ္ခဲ့သည့္ ၁၀၀၀က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ၂၀၀၄ ခုနစ္မွာ ဒီဇို္င္းလံုး၀မေျပာင္းဘဲ အရြယ္အစားေသးၿပီး ထပ္မံထုတ္ခဲ့တာျဖစ္သည္။


၁၉၃၇ ခုနစ္မွ ၁၉၄၅ ခုနစ္အထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေငြစကၠဴပံုမ်ား

ဂ်ပန္ေခတ္ ေငြစကၠဴပံုမ်ား

၁၉၄၈ ခုနစ္မွ ၁၉၈၇ ခုနစ္အထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေငြစကၠဴပံုမ်ား

၁ က်ပ္ မ်က္ႏွာစာ

၁ က်ပ္ ေက်ာဘက္

၅ က်ပ္ မ်က္ႏွာစာ

၅ က်ပ္ ေက်ာဘက္

၁၀၀ က်ပ္ မ်က္ႏွာစာ

၁၀၀ က်ပ္ ေက်ာဘက္

FEC: Foreign Exchange Certificate

၁ က်ပ္ မ်က္ႏွာစာ

၁ က်ပ္ ေက်ာဘက္

၁၀ က်ပ္ မ်က္ႏွာစာ

၁၀ က်ပ္ ေက်ာဘက္

၂၀ က်ပ္ မ်က္ႏွာစာ

၂၀ က်ပ္ ေက်ာဘက္

ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ ေငြစကၠဴပံုမ်ား

၂၅ က်ပ္တန္

၃၅ က်ပ္တန္

၇၅ က်ပ္တန္

၁၉၉၀ ခုနစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေငြစကၠဴပံုမ်ား

၉၀ က်ပ္တန္ ဆရာစံပံု

၄၅ က်ပ္တန္ သခင္ဖိုးလွႀကီးပံု

၁ က်ပ္ (၁၉၉၀) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ နဂါးသစ္ထြင္းပန္းပု

ျပား ၅၀ (၁၉၉၄) ေစာင္းေကာက္

၁ က်ပ္ (၁၉၉၆) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ေလွၿပိဳင္ပဲြ

၅ က်ပ္ (၁၉၉၇) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ျခင္း၀ုိင္း

၁၀ က်ပ္ (၁၉၉၇) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ကရ၀ိတ္ေဖာင္

၂၀ က်ပ္ (၁၉၉၄) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္

၅၀ က်ပ္ (၁၉၉၇) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရုိးရာလက္မႈပညာရွင္

၁၀၀ က်ပ္ (၁၉၉၄) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရုိးရာလက္မႈပညာရွင္

၂၀၀ က်ပ္ (၁၉၉၈) ျခေသၤ့ ႏွင့္ သစ္ဆဲြဆင္

၅၀၀ က်ပ္ (၁၉၉၄) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ပန္းပုပညာရွင္

၁၀၀၀ က်ပ္ ဆုိဒ္ႀကီး (၁၉၉၈)

၁၀၀၀ က်ပ္ ဆုိဒ္ေသး (၂၀၀၄)

၅၀၀၀ က်ပ္ (၂၀၀၉) စက္တင္ဘာ၂၅ ရက္ေန႔ ၊ဆင္ျဖဴေတာ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦး

(၁၉၉၉) ၅-က်ပ္၊ ၁၀-က်ပ္၊ ၅၀-က်ပ္၊၁၀၀-က်ပ္

Comments