ငါးပါးသီလ

ငါးပါးသီလ ဆိုသည္မွာ ေဆာက္တည္ျခင္း (၅)ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပံု


ယမဟံ ၀ဒါမိ တံ ၀ေဒထ။
 အာမ ဘေႏၱ

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသဗၼဳဒၶႆ ( သုံးၾကိမ္)

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊
သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊

(ဒုတိယမၸိ၊ တတိယမၸိ)


 သရဏ ဂမနံ ပရိပုဏ္ဏံ ။ အာမ ဘေႏၱ

*ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ၊
 သူ႔အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။

*အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
 သူတစ္ပါး ပစၥည္း ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။

*ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ၊
 သူတစ္ပါး သားမယား ျပစ္မွားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏၊

*မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ၊
 လိမ္ညာ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ၏၊

*သုရာ ေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ၊
  ေသရည္ အရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။
Comments