ငါးရာႏွစ္ဆယ္.ရွစ္အခ်စ္

၅၂၈ အခ်စ္ ဆိုသည္မွာ ပါဠိေတာ္အရ ငါးရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သြယ္ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

အေနာဓိသ ေမတၱာ ၅-ပါး၊ ၾသဓိသေမတၱာ ၇-ပါး၊ ေပါင္း ၁၂-ပါးကိုတည္၊

အေဝရာေဟာႏၲဳ , အဗ်ာဇၨာေဟာႏၲဳ, အနီဃာေဟာႏၲဳ, သုခီအတၱာနံ ပရိဟရ ႏၲဳ, ၄-ခုႏွင့္ေျမႇာက္၊ ၄၈-ပါးရ၏၊

၄င္းကို အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာႏွင့္ေျမႇာက္ ၄၈ဝ-ျဖစ္၏။ ယင္း၄၈-ႏွင့္ ၄၈ဝ-ႏွစ္ရပ္ကို ျပန္၍ေပါင္း ၅၂၈-ရ၏။
Comments