နီလာ

ထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ား

နီလာကို သီရိလကၤာ ၊ ၾသစေတးလ် ၊ ကတ္ရွ္မီးယား ၊ ျမန္မာ ၊ ထိုင္း ၊ ကေမာၻဒီယား ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႕တြင္အဓိကထြက္ရွိျပီး သီရိလကၤာ နီလာမွာ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့နီလာမွာ ၄င္း၏ေနာက္တြင္ ရပ္တည္ပါသည္။ ကိုရိုဒမ္ အုပ္စု၀င္ျဖစ္ေသာ အျခားေက်ာက္ ေရာင္စံုမ်ားကို အေရာင္အလိုက္ ေရွ႕တြင္ နီလာတပ္ကာ နီလာ၀ါ၊ နီလာျဖဴ (အေရာင္မဲ့နီလာ) ၊ နီလာပန္းေရာင္ အစရွိသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။

နီလာ(ျပာ)
နီလာပံုေဆာင္ခဲ
နီလာအမႊာပံုေဆာင္ခဲ

မဏိသွ်တၱရက်မ္းလာ နီလာေလးမ်ိဳး

မဏိသွ်တၱရက်မ္းတြင္ နီလာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လကၤာ ေဖာ္ျပခ်က္ပါရွိသည္။ နီလာေလးမ်ိဳးတို႔၏ တန္ဖိုးကိုပါ တြက္ခ်က္ေပးထားေသးသည္။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ေလးသြယ္နီလာ၊ ျပားၾကရာတြင္၊

  1. 'နီလာ'ေခၚဆို၊ ေအာက္မဲညိုပြင့္၊ ပန္းသို႔ တင့္၏၊
  2. ထပ္ဆင့္ ဒုတိယ၊ 'နီလ က႑ီ'၊ ႐ႈ ဤလကၡဏာ၊ အျပာတြင္ဖက္၊ ညိုညိုစြက္၏၊ အမ်က္ႏွစ္ပါး၊ ဤေက်ာက္မ်ားကား၊ က်ပ္သားေရႊတိ၊ တင္ေလာက္ဘိမူ၊ သိဂႋပဥၥ၊ က်ပ္ထိုက္စြတည့္၊
  3. 'ဣႏၵနီလာ'၊ လကၡဏာကား၊ သူရိယာေနျခည္၊ ေရာင္သို႔တည္၏၊ ေရႊရည္ တက်ပ္၊ တင္ေလာက္လပ္မူ၊ သံုးက်ပ္ေရႊေကာင္း၊ ထိုက္ေပေရွာင္း၏၊
  4. တေၾကာင္း 'ဥပ နီလာ'၊ သညာေခၚဆို၊ ၾကာညိုပြင့္ေရာင္၊ တက်ပ္ေခါင္မွာ၊ စီေျမႇာင္သင့္စြာ၊ ထားေလာက္ပါမူ၊ ေရႊသား ႏွစ္က်ပ္၊ အဘိုးျပတ္သည္၊ မခြ်တ္မွန္ေျဖာင့္ လွည့္သတည္း။
Comments