နိုင္ငံေရး

 ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌လည္းေကာင္း မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ဤကမာၻေျမႀကီး အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေန႔တဓူ၀ေတြ႕ၾကံဳ ျဖတ္သန္းေနရေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိေသာ အေရးအရာကိစၥမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ဘ၀တေလွ်ာက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရေသာ ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္၏။

ဤေလာက၌ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာေသာအခါ ေနမႈ၊ ထိုင္မႈ၊ စားေသာက္မႈဆိုေသာ ကိစၥတို႔သည္ မလြဲမေသြ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါ၏။ ဤသည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါ၏။

လူသားေတြသည္ ေမြးဖြါးႀကီးျပင္းလာၿပီးေနာက္ ေသဆံုးေသာအခ်ိန္ထိ မိမိတို႔ဘ၀ကို ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားသြားရတာခ်ည္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ သက္သက္သာသာ ႐ုန္းကန္ရျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲပင္ပမ္းစြာ ႐ုန္းကန္ရျခင္း၌သာ ကြာျခားေသာ္ျငားလည္း အားလံုးေသာ လူသားေတြသည္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရစဥ္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး၌ ဘ၀ကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခက္အခဲမ်ားအၾကား ႐ုန္းကန္ျဖတ္သန္းၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ဤသည္ကိုပင္ လူတေယာက္၏ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဟုဆိုပါ၏။ ဤကမာၻေလာက၌ လူတဦးတေယာက္တည္းသာ အသက္ရွင္ ႐ုန္းကန္ရသည္မဟုတ္ေပ။ ဤကမာၻေျမ၌ လူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဘ၀ကို႐ုန္းကန္ ျဖတ္သန္းေနရေသာေၾကာင့္ လူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ မိမိတို႔၏ မိသားစု၊ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိတို႔၏ေဒသ၊ မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံ ထိုမွတဆင့္ ကမာၻႏွင့္ အ၀န္းဆီသို႔ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေပါင္းကူးဆက္စပ္မွ်က္ ဤကမာၻႀကီးႏွင့္ ဤလူသားေတြ တည္ရွိေနသ၍ တနည္းအားျဖင့္ လူတို႔၏စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြါးေရး စသည့္ လူမႈစီးပြားေရးအရာကိစၥမ်ား တည္ရွိေနသ၍ ဤႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ အစဥ္အျမဲျဖစ္ေပၚေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ျမန္မာ့ေလာက၌ ႏိုင္ငံေရးဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အစိုးရေထာက္ခံျခင္း၊ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း စသျဖင့္ လူအမ်ားစုသည္ လွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ အလြယ္တကူ နားလည္တတ္ၾကပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္ "ႏိုင္ငံေရး" ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္အား သည္ထက္ပို၍ သေဘာေပါက္ နားလည္ထားသင့္ပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိဘ၀ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတစုအတြင္းတြင္ စား၀တ္ေနေရး၊ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး စသည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေန႔တဓူ၀ ေတြ႕ၾကံဳျဖည့္စည္းေနရမည္သာ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ျဖည့္စြမ္း ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္အား၊ ေငြေၾကး၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြသည္ ထပ္မံလိုအပ္လာမည္ ျဖစ္၏။

ထိုလိုအပ္ခ်က္အားလံုးသည္ မိမိတို႔မိသားစုအ၀န္းအ၀ိုင္း၏ ပတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္ အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားအျခားေသာ မိသားစုတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္ႏွင့္ ေပါင္းကူး ဆက္စပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိအခါ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး၊ က်န္းမားေရး၊ ေငြေၾကး၊ လုပ္အားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ စသည့္တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္ေတြသည္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ႀကီးမားလာမည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုမွတဆင့္ ေဒသတစ္ခု၊ ခ႐ိုင္တစ္ခု၊ ျပည္နယ္တစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု စသျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သြားၿပီး ေနာက္ဆံုး ကမာၻႏွင့္အ၀န္းဆီသုိ႔ ပ်ံႏွံ႐ိုက္ခတ္သြားၿပီး အျပန္အလွန္ ေပါင္းကူး ဆက္စပ္သြားမည္ျဖစ္၏။

နိုင္ငံေရးနွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား

ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ မိမိတို႔၏ အေရးကိစၥသာ ျဖစ္၏၊ ႏိုင္ငံေရးအား စဥ္းစားရာ၌ မိမိတို႔၏ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားရန္ လိုပါ၏။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရန္လိုပါ၏။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္၍ အေျဖရွာရန္လို၏။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိသည္ လူသားတေယာက္၌ရွိေသာ ေလာကတာ၀န္၀တၱရားအေပၚ တာ၀န္ေက်ႁပြန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

လူသားတာ၀န္

"လူ"ဟူသည္ လူသားတာ၀န္ ေက်ႁပြန္ရန္လိုအပ္ပါ၏၊ ဤေလာက၌ မိမိ၏ကာယအား၊ ဉာဏအားေတြျဖင့္ ဤကမာၻေလာကအက်ဳိး၊ ဤလူသားေတြအက်ဳိးစီးပြါးကို ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ၌ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္သင့္ေပ၏။ ဤသို႔ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ရာ၌လည္း မိမိအက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးထက္ အမ်ားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈေသာ ကာယအား ဉာဏအားမ်ဳိးသာ ျဖစ္သင့္ပါ၏။ သို႔မွသာ မိမိ၊ မိမိတို႔၏ မိသားစု၊ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိတို႔၏ ေဒသ၊ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံ၊ မိမိတို႔၏ ဤကမာၻ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာေသာ လူ႕ေဘာင္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါ၏။

ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေရး

ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၊ မိသားစုတစ္စုဆီမွ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ အိမ္ေထာင္စုသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ စား၀တ္ေနမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ထိုမွတဆင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားအား အနည္းစုမွ အမ်ားစုအထိ ဆက္စပ္ေျဖရွင္းရေသာ ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္၏၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးေသာ နည္းစနစ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားအား မိမိတို႔ျပဳလုပ္လိုေသာ အေၾကာင္းတရားအေပၚမီ၍ အက်ဳိးဆက္ဟူသည္ ျဖစ္ေပၚေစမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဟူေသာ စကားလုံုးႏွင့္အတူ ဤကမာၻေျမ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ စကားရပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၅၇၀) ခန္႔ကတည္းက ေပၚထြက္လာခဲ့ပါ၏။ ထိုမွစ၍ လူတို႔၏စား၀တ္ေနေရး က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ျပႆနာရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေရးဟူေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းရာ၌ ယေန႔ထက္တိုင္ ပထမေနရာမွစ၍ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေသာ အစဥ္အလာတရပ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။

ကိုးကား

ျမန္မာ၀ီကီ

Comments