န်ဴထရြန္

န်ဴထရြန္၏Quark Structure

႐ူပေဗဒပညာရပ္တြင္ န်ဴထရြန္ ကို အက္တမ္တစ္ခု၏ လက္ေအာက္ခံအမုန္ (Subatomic Particle) အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ န်ဴထရြန္သည္ လ်ပ္စစ္အဖိုဓာက္ (Positive Charge) ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လ်ပ္စစ္အမဓာတ္ (Negative Charge) ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ထားျခင္း ​မရွိသည့္ လၽွပ္မဲ့ (Neutral Charge) အမွုန္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အက္တမ္ အားလုံး၏ အႏုျမဴဗဟို (Nucleus) တြင္ ပရိုတြန္ ႏွင့္ န်ဴထရြန္ ပါရွိပါသည္။ Nucleus တြင္ပါ၀င္ေသာ ပရိုတြန္ အေရအတြက္ကို Atomic Number ဟုသမုတ္ ကာ Atomic Number အေရအတြက္ အေပၚမူတည္ကာ ျဒပ္စင္၏ အမည္နာမ်ားကိုမွည့္ေခၚသည္။ Nucleus တြင္ပါ၀င္ေသာ န်ဴထရြန္ အေရအတြက္ သည္ မည္သည့္ အိုင္ဆိုတုတ္ (Isotope) ျဖစ္သည္ကို ေဖၚျပပါသည္။

Comments