နက္ပကြ်န္းျဂိဳဟ္


Voyager 2 မွ ရိုက္ယူထားေသာ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္၏ ဓာတ္ပုံ

နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္(Neptune planet) သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ ၈ ခုေျမာက္ႏွင့္ ေနမွအေဝးဆုံးၿဂိဳလ္ျဖစ္သည္။ နက္ပကၽြန္းသည္ ဓာတ္ေငြ႕အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿဂိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ျမင္နိုင္ရန္ခက္ခဲေသာ ခါးပတ္ကြင္း ၄ ခုရွိသည္။ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆုံးႏွင့္ တတိယေျမာက္အေလးဆုံးၿဂိဳလ္ျဖစ္သည္။ ကမၻာထက္ ၁၇ဆမၽွပိုေလးၿပီး ယူေရးနပ္ၿဂိဳလ္ထက္အနည္းငယ္မၽွပိုေလးသည္။ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္သည္ ေရာမနတ္ဘုရား ပိုဆီဒြန္ (Poseidon) ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ၏ အာကာသဆိုင္ရာ သေကၤတမွာ Astronomical symbol for Neptune ျဖစ္သည္။

နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္၏ေလထု (ၿဂိဳလ္၏အေပၚတြင္လႊင့္ေမ်ာေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕အလႊာ) မွာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ဟီလီယံဓာတ္ေငြ႕တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မီသိန္းဓာတ္အနည္းငယ္မၽွပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဂိဳလ္၏အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ေနသည္။ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္၏ အျပာေရာင္မွာ မီသိန္းဓာတ္​ေငြ႕ ဆတူမၽွပါရွိေသာ ယူေရးနပ္ၿဂိဳလ္၏အျပာေရာင္ထက္ မ်ားစြာပို၍ေတာက္ပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္ အျပာေရာင္ေတာက္ပျခင္းမွာ အျခားအေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိနိုင္သည္။ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ တိုက္ခတ္ေသာ ေလမွာ ေနအဖြဲ႕အစည္း အတြင္းရွိ အျခားၿဂိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္ၿပီး အျမန္ဆုံးအေနႏွင့္ တစ္နာရီလၽွင္ ၂၁၀၀ ကီလိုမီတာႏွုန္း (မိုင္ ၁၃၀၀ ႏွုန္း) အထိတိုက္ခတ္သည္ ဟု တိုင္းတာရရွိသည္။

နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္ကို အာကာသပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာ အာဘိန္လီဗဲရီယာ(Urbain Le Verrier) ႏွင့္ ဂၽြန္ေကာ့ရွ္အဒမ္(John Couch Adams) တို႔က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင့္းျဖစ္ၿပီး ၂ ဦးစလုံးမွာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမွုအတြက္ ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ထိုၿဂိဳလ္မွာ တယ္လီစကုပ္ကို သုံး၍ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ သခၤ်ာနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္မွုေၾကာင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ပထမဆုံးၿဂိဳလ္ျဖစ္သည္။

ယူေရးနပ္ၿဂိဳဟ္၏ သူ၏ေနပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ထူးျခားေသာ ေရြ႕လ်ားမွုမ်ားေၾကာင့္ အာကာသပညာရွင္မ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္အသစ္ကို ရွာေဖြေစခဲ့သည္။ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္ကို Voyager 2 အာကာသယာဥ္တစ္စင္းက သာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသးသည္။

Comments