န၀ရတ္ကိုးပါး

န၀ရတ္ဟူသည္ န၀ရတနဟူေသာ ပါဠိမွလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက္ရသည္။ ထိုကိုးပါးေသာ ရတနာတို႔မွာ -

၁။ ပုလဲ
၂။ သႏၲာ
၃။ နီလာ
၄။ စိန္
၅။ ေၾကာင္
၆။ ျမ
၇။ ဥႆဖယား
၈။ ပတၱျမား ႏွင့္
၉။ ေဂၚမုတ္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ယင္းရတနာကိုးပါးစလံုးသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရတနာမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အနက္
စိန္၊ ပတၱျမား၊ ျမ ႏွင့္ နီလာ တို႔သည္ အဖိုးအတန္ဆံုး ျဖစ္ၾကသည္။

ပုလဲ ႏွင့္ သႏၲာသည္ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ပုလဲကို ကမာ (သို႔မဟုတ္) မုတ္ေကာင္၏ ကိုယ္တြင္းမွရ၍ သႏၲာကို သႏၲာေကာင္မ်ားရွိေသာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားမွ ရသည္။ နီလာႏွင့္ ပတၱျမားမွာ ေက်ာက္မ်က္အမာမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္းပင္ျဖစ္၍ အေသြးအေရာင္၌သာ ျခားနားျခင္းရွိၾကသည္။ ပတၱျမားသည္ ေသြးကဲ့သို႔ နီေသာအေရာင္ရွိ၍ နီလာသည္ ေတာက္ပေသာ အျပာေရာင္ရွိသည္။ စိန္ကို ေက်ာက္မ်က္တို႔၏ ဘုရင္ဟုပင္ ေခၚသည္။

ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးေပါင္း ၁၂၀-ခန္႔ရွိသည့္အနက္ စိန္သည္ အမာဆံုးေသာ ေက်ာက္မ်က္ျဖစ္သည္။ ေၾကာင္ကို ေၾကာင္မ်က္ရြဲဟုလည္းေခၚၾကသည္။ ျမတြင္ ၾကည္လင္စိမ္းျမေသာ အေရာင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္၊ နီလာႏွင့္ ဥႆဖယားတို႔ေလာက္ မမာေခ်။ ေဂၚမုတ္သည္ ေက်ာက္သလင္းႏွင့္ ေရာ၍ ေတြ႔ရတတ္ေသာ ေက်ာက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ရတနာကိုးပါး စီျခယ္အပ္ေသာ လက္စြပ္ကို န၀ရတ္လက္စြပ္ဟု ေခၚသည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား၏ အသံုးအေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကြမ္းအစ္၊ လည္ဆြဲႀကိဳး၊ လက္ေကာက္၊ ဆံထံုးမ်ားတြင္ န၀ရတ္ကိုးပါး စီျခယ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ေရွးေခတ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၌ ထူးျခားေသာတန္ခိုးမ်ား ရွိသည္ဟု လူတို႔ အယူရွိခဲ့ၾကသည္။ န၀ရတ္တြင္ပါေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတပါးစီတြင္ တန္ခိုးအာနိသင္မ်ား ရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။ ပတၱျမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိ၍ ဘုန္းတန္ခိုးရွိသည္။ ရန္သူအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပတၱျမားငေမာက္ကို ပေဒသရာဇ္မင္းတို႔က ဘုန္းတန္ခိုးအာနိသင္ရွိေအာင္ႏွင့္ ရန္သူအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ထားျခင္းကို သမိုင္းရာဇ၀င္မ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ျမေက်ာက္သည္ စိမ္းျမေသာအေရာင္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ေသာကကင္းေ၀းျခင္း၊ စိတ္တည္ျငိမ္ျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
စိန္သည္ ေတာက္ပျဖဴစင္ျပီး ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ခိုင္ျမဲျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘ တိုးတက္ျခင္းတို႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကမၻာလူသားတိုင္း မဂၤလာလက္စြပ္ လဲလွယ္ရာတြင္ စိတ္လက္စြပ္ကို အသံုးျပဳၾကျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ခိုင္ျမဲမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးစိန္မ်ား ထြက္ရွိ္သည္။

ေၾကာင္ေက်ာက္သည္ သိဒၶိျပီးေျမာက္သည္၊ ေအာင္ျမင္သည္၊ တန္ခိုးရွိသည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။
နီလာေက်ာက္သည္ သူတပါး၏ေမတၱာကို ရရွိသည္။ လူတို႔၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို ရရွိသည္။ ရန္အေပါင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။
ေဂၚမုတ္ေက်ာက္သည္ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။
ဥႆဖယားေက်ာက္သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘ ေကာင္းျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
သႏၲာေက်ာက္သည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျခင္း၊ သူတပါးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
ပုလဲရတနာသည္ က်က္သေရရွိျခင္း၊ လူ၊ နတ္၊ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္းျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

က၀ိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္းတြင္ မ်က္စံုလည္းသတ္၊ န၀ရတ္၊ စီခတ္အမႊမ္းတင္-ဟုေတြ႔ရသည္။ လူတို႔သည္ န၀ရတ္လက္စြပ္ကို က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု ယံုၾကည္၍ ဆင္ယင္ေလ့ရွိၾကသည္။
ပတၱျမားဘုန္းေတာက္၊ ျမေက်ာက္ဧခ်မ္း၊ စိန္စြမ္းဂုဏ္ေရာင္၊ ေၾကာင္ကားသိဒၶိ၊ မဏိ နီလာ၊ ေမတၱာကဲခ်ဳပ္၊ ေဂၚမုတ္ခြန္အား၊ ဥႆဖယား က်န္းမာ၊ သႏၲာႀကီးကဲ၊ ပုလဲ က်က္သေရ၊ ကိုးဂုဏ္ေ၀သည္၊ ကိုးေထြန၀ရတ္ စြမ္းရည္တည္း-ဟူ၍ န၀ရတ္ကိုးပါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လကၤာကို စပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္ကို မွတ္သားရပါသည္။

ကိုးကား

ဦးျမင့္ေစာ-(သမိုင္းပါေမာကၡ၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္)
( မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၀၈-ခု ေအာက္တိုဘာလ)

Comments