နတ္ျမစ္

နတ္ျမစ္သည္ ရခုိင္ျပည္ အေနာက္ဘက္ ျမန္မာႏိူင္ငံ ႏွင္.ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ႏိူင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ထဲတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ သည္။ ေရဖမ္းနယ္ ေကာင္းစြားမရွိေခ်။ မုိင္ ၅၀ မွ် ရွည္သည္။ ဒီေရသည္ ၄၅ မုိင္အထိေရာက္သည္။ ျမစ္၀မွ ၂၄ မုိင္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္ေခ်ာင္းက စီး၀င္သည္။ ရခုိင္ဘက္ကမ္းတြင္ ဒီေရေခ်ာင္းေျမာင္းေပါမ်ားသည္။ ဒီေရ လႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ စပါးျဖစ္ထြန္းမႈနည္းသျဖင့္ ငတ္ျမစ္ဟုတြင္ခဲ့သည္။ နတ္ျမစ္မွ အေနာက္ဘက္ရွိ ရခုိင္ကုိး ကြယ္မႈ၀င္ နတ္ေတာင္ကုိ အစြဲျပဳထားသည္။ နတ္ျမစ္သည္ ပုဇြန္ေမြးျမဴျခင္းေၾကာင့္ ထင္ရွားလာသည္။ ျမစ္၀တြင္ ရွင္မျဖဴကၽြန္းရွိသည္။
Comments