နာဂလူမ်ိဳး

နာဂလူမ်ိဳး
  • နာဂ ( ခ်င္းျပည္နယ္ ) ဆြမ္မရ ေတာင္တန္း ေဒသ ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း ေတာင္ကုန္းထူထပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ နာဂလူမ်ဳိးစုမ်ား ျပန္႔က်ဲစြာေနထိုင္ၾကသည္။
  • ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာရာဇဝင္ (ေဒါက္တာသန္းထြန္း) စာမ်က္ႏွာ ၂၈ လူမ်ိဳးႏြယ္စု ဆင္းသက္ပံု အရ တိဗက္ အာသံျမန္မာ မ်ိဳးႏြယ္ စု ျဖစ္သည္၊

နာဂ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္

အမ်ားစုမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း နာဂႏွစ္သစ္ကူး ရိုးရာပဲြေတာ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ က်င္းပၿပီး ေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပၾကသည္။ စစ္ကိုုင္းတိုင္းတြင္ က်င္းပေသာ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွာ ခႏီၱး၊ ေလရွီး၊ လဟယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမ္ိဳ႔နယ္တို႔ျဖစ္သည္။ နာဂႏွစ္သစ္ကူးရိုးရာပြဲေတာ္သည္ လူမႈေရးပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္က အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ရန္ႏွင့္လာမည့္ႏွစ္သစ္တြင္ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေသာအခက္အခဲမ်ားကို ႀကိဳတင္ေျဖရွင္းရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါပဲြေတာ္တြင္လာမည့္ႏွစ္တြင္သီးႏွံမ်ားတိုးတက္ျဖစ္ထြန္း၍ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္အိိမ္ေမြး တိရိစာၦန္မ်ား ေရာဂါဘယကင္းေ၀းေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းၾကသည္။ နာဂႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကိုႏွစ္ စဥ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပေလ့ရိွသည္။

က်င္းပရာေနရာ ပူတာအုိ၊ ျမစ္ႀကီးနား

က်င္းပခ်ိန္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ

Comments