ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ


ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏အလံေတာ္
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေနဝင္း‎

အာဏာသိမ္းျခင္း

(၁၉၆၂)ခုႏွစ္၊ မတ္(၂)ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ထိန္းသိမ္း ခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္

(၁၉၆၂) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၃ဝ)ရက္က ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက မိမိ၏ ဝါဒ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို တိုင္းျပည္သို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကပင္ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၄)ရက္ကပင္ ေပၚထြက္ ခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ေရး သေဘာတရား ျဖစ္ေသာ လူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ အညမည သေဘာထား စာတမ္းကို (၁၉၆၃)ခု၊ ဇန္နဝါရီ (၁၇)ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္၏ မူဝါဒ အရပ္ရပ္ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးသည့္ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး သိပံၸ ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ ထူေထာင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး သိပံၸေက်ာင္းသည္ ထိုစဥ္ ကာလက အျမဳေတပါတီဟု ေခၚေသာ ေကဒါပါတီတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အရန္ ပါတီဝင္မ်ားကို အေျခခံ ႏိုင္ငံေရး သင္တန္းဟု ေခၚေသာ ေကဒါ သင္တန္းသို႔ တစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္ တက္ေရာက္ ေစခဲ့ပါ သည္။ ထိုေကဒါမ်ားျဖင့္ပင္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေပးမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို သူ႕အစီအစဥ္ႏွင့္သူ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္း

(၁ဝ)ႏွစ္ခန္႔ ၾကာၿပီးေသာ အခါ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ လမ္းစဥ္ ပါတီကို ေကဒါပါတီ အျဖစ္မွ ျပည္သူ႕ပါတီ အျဖစ္သို႔ တိုးခ်ဲ႕ ေျပာင္းလဲ စည္း႐ံုး ေပးခဲ့ပါသည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္ကို ေရးဆြဲၿပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵ ခံယူမႈျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရ ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လမ္းစဥ္ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း

(၁၉၈၈) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၁၈)ရက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီး၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ပင္ လမ္းစဥ္ပါတီကို ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး သက္တမ္းသည္ စုစုေပါင္း (၂၆)ႏွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ပါသည္။

လမ္းစဥ္ ပါတီ၏ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္လံုးကို ေဝဖန္ သံုးသပ္ျခင္း

လမ္းစဥ္ ပါတီ၏ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္လံုးကို ေဝဖန္ သံုးသပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။

ပထမပိုင္းမွာ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို ထူေထာင္စျပဳေသာ ကာလအပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

 1. ယင္းကာလပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ျပည္သူပိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား အားျဖင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ မေအာင္ျမင္ ေသးသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
 2. တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး စနစ္ကို ထူေထာင္မွ သာလွ်င္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူ၍ ယံုၾကည္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
 3. လမ္းစဥ္ပါတီ၏ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပါဝင္၍ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ား အပါအဝင္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားမွ ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ပါတီက ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီဝင္ တို႔သည္ ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အေလ်ာက္ အေျပာမွား၊ အဆိုမွား၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမွား မ်ားကို ျပဳလုပ္ ခဲ့မိၾကသည္ မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ အမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သေလာက္၊ ျပင္ဆင္ ခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ပါတီဝင္မ်ား အၾကားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္စုႏွင့္ တစ္စု၊ အထင္အျမင္ မွားမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မေျပမလည္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူတို႔က စိတ္ကြက္ျခင္း၊ မၾကည္ညိဳျခင္း မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ အသီးသီးတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရေလ့ ရွိေသာ အျခင္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ပါတီ၏ ၾသဇာ အရွိန္အဝါ က်ဆင္းသေလာက္ က်ဆင္း ခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။
 4. လမ္းစဥ္ ပါတီသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအလႊာ အသီးသီးႏွင့္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စည္းစည္း႐ံုး႐ံုး ရွိခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ဆန္၊ဆီ အစရွိေသာ အေျခခံ စားကုန္မ်ား၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မႀကီးမားရေအာင္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေပးခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 5. သို႔ရာတြင္ အေထြေထြ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရည္မွန္းသေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ျပည္သူပိုင္ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ် ျဖန္႔ေဝရာတြင္လည္း မေျပလည္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေမွာင္ခို ပစၥည္းမ်ားကို လမ္းတြင္ ဖမ္းဆီး သိမ္းယူရာတြင္ ပါတီဝင္မ်ား၏ တာဝန္ မကင္းခဲ့ေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးခဲ့ပါသည္။ ပါတီဝင္မ်ားက ၾသဇာေညာင္းေသာ သမဝါယမ အသင္းမ်ားသည္လည္း ပါတီကို ပံ့ပိုးေပးရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီ သက္တမ္းတြင္ သံုးႀကိမ္တိတိ ေငြစကၠဴမ်ားကို မတရားပစၥည္းမ်ား အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည့္ အတြက္ တစ္ျပည္လံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စားသံုးသူ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ထိခိုက္နစ္နာ ခဲ့ပါသည္
 6. ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရအေပၚတြင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိျမင္လာခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးက (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၂၃)ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၠဆံကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၌ ပါတီစံု ႀကိဳက္သလား၊ တစ္ပါတီကို ႀကိဳက္သလား ဟူေသာ ျပႆနာကို ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပၿပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵ ခံယူရမည္ဟူ၍ မိန္႕ၾကားကာ ျပည္သူလူထုမ်ား လႈပ္ရွားလာေအာင္ လမ္းခင္း ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ အေရးအခင္းႀကီး ေပၚခဲ့ပါသည္။ ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးကသာ လမ္းဖြင့္ မေပးခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ အေရးအခင္းမွ ေပၚေပါက္ ခဲ့လိမ့္မည္ မဟုတ္။ လမ္းစဥ္ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ မွာလည္း အေရးအခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ရသည္ မဟုတ္။ လမ္းစဥ္ ပါတီသည္ မိမိဘာသာ မိမိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 7. ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ မိမိ၏ အမွားမ်ားကို ျပင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အင္အား ရွိပါလ်က္ ျပင္ႏိုင္ခြင့္ မရဘဲ ဖ်က္သိမ္းမႈႏွင့္သာ ႀကံဳခဲ့ရေပသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီ ဝင္အမ်ားစုသည္ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို ထူေထာင္မည္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ရျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြ ေခတ္ေနာက္က်မႈႀကီး ဟူေသာ သမိုင္း ဘဝေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

 1. ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ ျပန္ၿပီး စီရင္ သံုးသပ္ေသာ အခါ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ား လံုေလာက္စြာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။
 2. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားစုသည္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ေသာ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာ၊ အဆင့္အတန္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အလြန္ပင္ နိမ့္က် ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 3. စီးပြားေရး ပညာႏွင့္ နည္းပညာ ရပ္မ်ားကို တတ္ကြၽမ္းေသာ ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ား၏ အင္အားကလည္း နည္းပါး ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 4. ျမန္မာျပည္၏ သယံဇာတ ပစၥည္း အင္အားမ်ားကလည္း စက္မႈႏိုင္ငံႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ အေျချပဳ ေပးႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမရွိ။
 5. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ ေငြပင္ေငြရင္း ရွိေသာ အရင္းရွင္ ေပါက္စ လူတန္းစားမ်ား ကလည္း အင္အားမရွိ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ 'ဝ' မရွိေသာေၾကာင့္ 'ဝိ'မလုပ္ႏိုင္ခဲ့။
 6. ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ မေရာက္ခဲ့ေသးသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ လမ္းခုလတ္တြင္ ရပ္စဲျခင္း ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

နိဂံုး

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္သည္ လည္းေကာင္း၊ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးသည္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ တာဝန္မ်ားကို မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ အႀကီးအက်ယ္ မွားခဲ့သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေပးကံ အေၾကာင္း မလွေသာေၾကာင့္ သာပင္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွ ဇာတ္လမ္း မၿပီးေသးခင္ ဆင္းခဲ့ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ဟူ၍သာ ေျပာရေပေတာ့မည္။

ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အထိျမန္မာႏိူင္ငံကိုတစ္ပါတီစနစ္ျဖင္႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာအစိုးရျဖစ္သည္။ပါတီဥကၠဌမွာဦးေနဝင္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း)ျဖစ္သည္။ ပါတီဥကၠဌမွာ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ ရာထူးကို လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵအေလွ်ာက္ရရွိသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီမွျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ပထမဆံုး ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္တာဝန္ယူသူ မွာဦးေနဝင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္တာဝန္ယူသူမွာဦးစန္းယု ျဖစ္သည္။ တတိယေျမာက္ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္တာဝန္ယူသူမွာဦးစိန္လြင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္တာဝန္ယူသူ မွာေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျဖစ္သည္။

ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ား
 1. က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 2. ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 3. စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန
 4. ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 5. လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန
 6. ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန
 7. ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 8. သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
 9. ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန

အာဏာသိမ္းခံရျခင္း

ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ၁၉၆၂-ခုမွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ျဖင့္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ (၂၆)ႏွစ္အၾကာ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အံုၾကြဆန္႔က်င္မွဳ ေပၚေပါက္ခဲ့ရၿပီး သမိုင္း၀င္ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ စနစ္ႀကီးသည္လည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ေခါင္းေဆာင္ေသာတပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ရာ နိဳင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ကို ဖြဲ႕စည္း၍ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

အစိုးရျပဳတ္က်ရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္း

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရျပဳတ္က်ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ မိမိအစိုးရမွ ထုတ္ေဝခဲ႔ေသာေငြစကၠဴမ်ားကို တရားမဝင္ ေငြေၾကးမ်ားအျဖစ္ အၾကိမ္မ်ားစြာ ေၾကျငာခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းသံုးစြဲေနသည့္ ရ၅ က်ပ္တန္ ၃၅ က်ပ္တန္ ၂၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ား အား တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ေလွ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ တရားဝင္သံုးစြဲခြင့္ကို အုပ္စိုးသူ မဆလပါတီက ဖ်က္ သိမ္းပစ္လိုက္သည္။

တရားဝင္ေငြေၾကးမွရပ္စဲေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္
တရားဝင္ေငြေၾကးမွရပ္စဲခံရေသာေငြစကၠဴမ်ား

ကိုးကား

 • ကိုကိုေမာင္ႀကီး
Comments