ျမန္‌မာနိုင္‌ငံေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္‌တစ္‌တပ္‌ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္
ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရက္စဲြ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ လ ၁ ရက္
အမ်ိဳးအစား လက္နက္ကိုင္ အတိုက္အခံ အဖဲြ႔အစည္း
ကြန္ယက္
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အလံ
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သားမ်ား
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သားမ်ား

၁၃၅၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမ်ဳိးဆက္၏ တပ္ဦးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေဒသ အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအား စုစည္း၍ ျမန္‌မာႏိုင္‌ငံလုံးဆိုင္‌ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္‌တစ္‌တပ္‌ဦး (မ၊ က၊ ဒ၊ တ) အား သမိုင္းအေမြဆက္ခံကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၃၅၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု၏ အျမင့္ဆုံးေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည့္ “ရ ရင္ ရ။ မရ ရင္ ခ်” ေၾကြးေၾကာ္သံအား လူထုလမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္သေဘာထားကာ (The All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ဟုေခၚေသာေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သည္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု အျပီး ေတာခိုသြားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္စု၏လက္ေအာက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ (ABSDF ေၾကညာခ်က္ (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈ ။ အပုိဒ္ခြဲ ၄ မွ) --- ဟု ယံုၾကည္ခံယူကာ ေန၀င္းစစ္အုပ္စုအား အျပီးအျပတ္ ေခ်မႈန္းေဖ်ာက္ဖ်က္မည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ေအာင္ျမင္သည္အထိိ ဆင္ႏႊဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (ABSDF ေၾကညာခ်က္ (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပုိဒ္ခြဲ ၅ မွ) --- ေၾကျငာခ်က္ (၁) တြင္ ေဖၚျပ၍ ABSDF အား ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အတိအလင္းဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္ေက်ာင္းသားထုတရပ္လံုးႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတေလ်ာက္လံုးကိုင္စြဲခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအား ABSDF ၏ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အျဖစ္ တရား၀င္ ျပဌာန္းကိုင္စြဲခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္အေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္၍ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္။ စစ္ေရးလမ္းစဥ္တို႔အား ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ၿပီး၊ ABSDF ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဥပေဒ။ နည္းဥပေဒ အစရွိေသာ ဥပေဒမ်ားအား ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (မ၊ က၊ ဒ၊ တ) (The All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလ်ာက္ အေျခစိုက္ထားသၫ့္ အင္အားအႀကီးမားဆံုး လူငယ္၊ ေက်ာင္းသား အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္အတူ တိုက္ပဲြ၀င္ေနေသာ အတိုက္အခံ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြ အတြက္ ၁၉၈၈ ကတည္းက ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ မိုးသီးဇြန္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔ ႏွင့္ Dr. ႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔ ႏွစ္ဖဲြ႔ ကဲြသြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ စက္တင္ဘာ လ ၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။

ဦးတည္ခ်က္မ်ား

(၁) ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊

(၂) ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူအခြင့္အေရး ထြန္းကားေရး၊

(၃) ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

(၄) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊

ဦးေဆာင္မွဳ

ေကာ္မတီစနစ္ ဦးေဆာင္မွဳ အဆင့္ဆင့္ကို ညီလာခံမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္သည္။

ဥကၠဌမ်ား

(၁) ရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ပထမအႀကိမ္ညီလာခံ သက္တမ္း)

(၂) ရဲေဘာ္ မိုးသီးဇြန္ (ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း၊ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း)

(၃) ရဲေဘာ္ (Dr.) ႏိုင္ေအာင္ (တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ သက္တမ္း၊ ေပါင္းစည္းေရးညီလာခံ သက္တမ္း၊ ပၪၥမအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း)

(၄) ရဲေဘာ္ စိုင္း ျမင့္သူ (ပဥၥမအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း)

(၅) ရဲေဘာ္ သံခဲ (ဆ႒မအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း မွ အ႒မအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း အထိ)

တပ္ဖြဲ႔မ်ား

ေဒသမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ေျမာက္ပိုင္း) ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(အေနာက္ပိုင္း)

Comments