ျမင္ကြန္းျမင္းခုန္တိုင္အေရး

ရတနာပံုေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းက ထင္ရွားတဲ့ နန္းတြင္းလုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၆၆ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ မင္းတုန္းဘုရင္နဲ႔ ေရႊေရးေဆာင္ မိဘုရားတို႔က ေမြးတဲ့ သားေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ျမင္ကြန္းမင္းသားနဲ႔ ျမင္းခုန္တိုင္ မင္းသား ႏွစ္ပါးက ဦးေဆာင္ျပီး လႊတ္ေတာ္မွာ စည္းေ၀းေနတဲ့ အိမ္ေရွ႔စံ ကေနာင္မင္းသားၾကီးကို ဥပါယ္နဲ႔ လုပ္ၾကံခဲ့ပါတယ္။ ကေနာင္မင္းသားၾကီး ပြဲခ်င္းျပီး ကြယ္လြန္ပါတယ္။ မင္းသားေတြက ခမည္းေတာ္ျဖစ္တဲ့ မင္းတုန္းဘုရင္ကိုပါလုပ္ၾကံဖို႕႔ရာမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို႔ မွတ္တမ္းေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရင္ပိုင္ ေရနန္းစၾကၤာ သေဘၤာနဲ႔ ေအာက္ပိုင္း မလြန္အရပ္ကို စုန္ျပီး ပုန္ကန္ခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္ အေရးနိမ့္သြားတဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္သိမ္းထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ခုိလႈံသြားပါတယ္။

ဒီအေရးမွာ အိမ္ေရွ႔ကေနာင္မင္းသားၾကီး၊ ျမေတာင္ျမိဳ႔စားေသနတ္၀န္ၾကီး၊ မလြန္မင္းသား၊ စကုမင္းသားနဲ႔ ျပင္စည္မင္းသားတို႔ က်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။
Comments