ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္


MZ logo
ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္ ၁၉၄၇
AFC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ခုႏွစ္ ၁၉၅၄
FIFA အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ခုႏွစ္ ၁၉၅၇
ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္
အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘန္နီတင္ေအာင္
နည္းျပ အန္တုိနီယုိ ဖေလာ္ပါ
အျမင့္ဆံုးရရွိခဲ့ဖူးသည့္ ဖီဖာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ ၉၇ (ဧၿပီလ ၁၉၉၆)
အနိမ့္ဆံုးရရွိခဲ့ဖူးသည့္ ဖီဖာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ ၁၆၅ (ဇြန္လ ၂၀၀၈)
အျမင့္မားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈ အာရွခ်န္ပီယံ(၁၉၆၈)


ေဘာလံုးအားကစားနည္းသည္ ၁၈ ရာစုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ စနစ္တက်ကစားေသာ အားကစားနည္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ မထင္မရွားျဖင့္သာ ရွင္သန္ခဲ့ရသည္။ ထုိအားကစားနည္း ေရာက္ရွိလာေသာ အခ်ိန္အတိအက် မသိရွိရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၈၉၅ တြင္ ျမန္မာျပည္ေဘာလံုးအသင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမည္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။Comments