ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျမိဳ ႔မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ စာရင္းအရ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၃၆၆)ၿမိဳ ႔ ရွိသည္။ယင္းျမိဳ ႔ ၃၆၆ ျမိဳ ႔ တြင္ ျမိဳ ႔နယ္မ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင္႔ ၿမိဳ႕ (၃)ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ (၂၈၂)ၿမိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ႐ံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ (၈၁)ၿမိဳ႕တို႔ ပါဝင္သည္။ ယင္း ၃၆၆ ၿမိဳ႕တြင္ မပါဝင္ ေသာ္လည္း (ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ား ႐ံုးမစိုက္ေသာ္လည္း)၊ လူဦးေရ ထူထပ္ၿပီး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အခ်က္ျခာက်၍ စည္ကားေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အလိုက္ တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္-

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ား
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ၿမိဳ႕မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အဆင့္/ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ စုစုေပါင္း
ကခ်င္
၁၈ ၂၇
ကယား
ကရင္
၁၅
ခ်င္း
၁၂
မြန္
၁၀ ၁၃
ရခိုင္
၁၇ ၂၀
ရွမ္း
၅၅ ၂၃ ၇၈
စစ္ကိုင္း
၃၇ ၄၀
တနသၤာရီ
၁၀ ၁၆
ပဲခူး
၂၈ ၃၃
မေကြး
၂၅ ၂၇
မႏၲေလး ၂၁ ၂၇
ရန္ကုန္ ၁၂ ၁၆
ဧရာဝတီ
၂၆ ၃၄
စုစုေပါင္း ၂၈၂ ၈၁ ၃၆၆

ကခ်င္ျပည္နယ္

 • (၁) ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
 • (၂) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕
 • (၃) မိုးညွင္းၿမိဳ႕
 • (၄) ပူတာအိုၿမိဳ႕
 • (၅) မိုးေကာင္းၿမိဳ႕
 • (၆) ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕
 • (၇) ဖားကန္႔ၿမိဳ႕
 • (၈) တႏိုင္းၿမိဳ႕
 • (၉) ေရႊကူၿမိဳ႕
 • (၁၀) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕
 • (၁၁) မံစီၿမိဳ႕
 • (၁၂) ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕
 • (၁၃) ခ်ီေဖြၿမိဳ႕
 • (၁၄) ေဆာ႔ေလာ္ၿမိဳ႕
 • (၁၅) အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕
 • (၁၆) မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕
 • (၁၇) ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕
 • (၁၈) ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕
 • (၁၉) ကာမိုင္းၿမိဳ႕
 • (၂၀) ဟိုပင္ၿမိဳ႕
 • (၂၁) ၿမိဳ႕လွၿမိဳ႕
 • (၂၂) ဆင္ဘိုၿမိဳ႕
 • (၂၃) ေဒါ႔ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕
 • (၂၄) ရွင္ေဗြယန္ၿမိဳ႕
 • (၂၅) လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕
 • (၂၆) ဆဒံုးၿမိဳ႕
 • (၂၇) ပန္နန္းဒင္ၿမိဳ႕

ကယားျပည္နယ္

 • (၁) လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕
 • (၂) ေဘာလခဲၿမိဳ႕
 • (၃) ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕
 • (၄) ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕
 • (၅) ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕
 • (၆) ရွားေတာၿမိဳ႕
 • (၇) မဲ့စ့ဲၿမိဳ႕
 • (၈) ရြာသစ္ၿမိဳ႕

ကရင္ျပည္နယ္

 • (၁) ဘားအံၿမိဳ ႔
 • (၂) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ႔
 • (၃) ျမဝတီၿမိဳ ႔
 • (၄) လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕
 • (၅) ဖာပြန္ၿမိဳ႕
 • (၆) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕
 • (၇) သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
 • (၈) သံေတာင္ၿမိဳ႕
 • (၉) လိပ္သိုၿမိဳ႕
 • (၁၀) ေဘာဂလိၿမိဳ႕
 • (၁၁) ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕
 • (၁၂) ကမေမာင္းၿမိဳ႕
 • (၁၃) ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕
 • (၁၄) က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕
 • (၁၅) က်ိဳက္ဒံုၿမိဳ႕

ခ်င္းျပည္နယ္

 • (၁) ဟားခါးၿမိဳ႕
 • (၂) ဖလမ္းၿမိဳ႕
 • (၃) မင္းတပ္ၿမိဳ႕
 • (၄) မတူပီၿမိဳ႕
 • (၅) ပလက္ဝၿမိဳ႕
 • (၆) ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕
 • (၇) တီးတိန္ၿမိဳ႕
 • (၈) တြန္းဇံၿမိဳ႕
 • (၉) ထန္တလန္ၿမိဳ႕
 • (၁၀) ရိေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕
 • (၁၁) က်ီခါးၿမိဳ႕
 • (၁၂) ေရဇြာၿမိဳ႕

မြန္ျပည္နယ္

 • (၁) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
 • (၂) သထံုၿမိဳ႕
 • (၃) ေရးၿမိဳ႕
 • (၄) သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕
 • (၅) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕
 • (၆) ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕
 • (၇) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕
 • (၈) ေပါင္ၿမိဳ႕
 • (၉) ဘီးလင္းၿမိဳ႕
 • (၁၀) မုဒံုၿမိဳ႕
 • (၁၁) က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕
 • (၁၂) လမိုင္းၿမိဳ႕
 • (၁၃) ေခါဇာၿမိဳ႕

ရခိုင္ျပည္နယ္

 • (၁) စစ္ေတြၿမိဳ႕
 • (၂) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕
 • (၃) သံတြဲၿမိဳ႕
 • (၄) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕
 • (၅) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕
 • (၆) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕
 • (၇) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕
 • (၈) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕
 • (၉) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕
 • (၁၀) ေျမပံုၿမိဳ႕
 • (၁၁) ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕
 • (၁၂) မင္းျပားၿမိဳ႕
 • (၁၃) ေပါက္ေတာၿမိဳ႕
 • (၁၄) မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕
 • (၁၅) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕
 • (၁၆) အမ္းၿမိဳ႕
 • (၁၇) ဂြၿမိဳ႕
 • (၁၈) ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕
 • (၁၉) မအီၿမိဳ႕
 • (၂၀) က်ိႏၲလီၿမိဳ႕

ရွမ္းျပည္နယ္

    * (၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
    * (၂) လား႐ႈိးၿမိဳ႕
    * (၃) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕
    * (၄) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕
    * (၅) ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕
    * (၆) လင္းေခးၿမိဳ႕
    * (၇) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕
    * (၈) မူဆယ္ၿမိဳ႕
    * (၉) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕
    * (၁၀) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕
    * (၁၁) မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕
    * (၁၂) မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕
    * (၁၃) ဟုိပန္ၿမိဳ႕
    * (၁၄) ဟိုပံုးၿမိဳ႕
    * (၁၅) ပင္းတယၿမိဳ႕
    * (၁၆) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ (ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း)
    * (၁၇) နမၼတူၿမိဳ႕
    * (၁၈) ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕
    * (၁၉) သီေပါၿမိဳ႕
    * (၂၀) မန္တံုၿမိဳ႕
    * (၂၁) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕
    * (၂၂) မဘိမ္းၿမိဳ႕
    * (၂၃) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕
    * (၂၄) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕
    * (၂၅) သိႏၷီၿမိဳ႕
    * (၂၆) တန္႔ယန္းၿမိဳ႕
    * (၂၇) မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕
    * (၂၈) ပန္ဆန္းၿမိဳ႕
    * (၂၉) မိုင္းေမာၿမိဳ႕
    * (၃၀) နားဖန္းၿမိဳ႕
    * (၃၁) နမ့္စန္ၿမိဳ႕ (ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း)
    * (၃၂) ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕
    * (၃၃) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕
    * (၃၄) ရြာငံၿမိဳ႕
    * (၃၅) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕
    * (၃၆) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕
    * (၃၇) ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕
    * (၃၈) မိုးနဲၿမိဳ႕
    * (၃၉) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕
    * (၄၀) မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕
    * (၄၁) ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕
    * (၄၂) ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕
    * (၄၃) မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕
    * (၄၄) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕
    * (၄၅) လဲခ်ားၿမိဳ႕
    * (၄၆) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕
    * (၄၇) ေက်းသီးၿမိဳ႕
    * (၄၈) ကေလာၿမိဳ႕
    * (၄၉) မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕
    * (၅၀) မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕
    * (၅၁) မိုင္းတံုၿမိဳ႕
    * (၅၂) မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕
    * (၅၃) မိုင္းလားၿမိဳ႕
    * (၅၄) မိုင္းယန္းၿမိဳ႕
    * (၅၅) မက္မန္းၿမိဳ႕
    * (၅၆) ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕
    * (၅၇) ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕
    * (၅၈) ေအးသာယာၿမိဳ႕
    * (၅၉) ေက်ာက္တစ္လံုးႀကီးၿမိဳ႕
    * (၆၀) ေနာင္တရားၿမိဳ႕
    * (၆၁) ပင္လံုၿမိဳ႕
    * (၆၂) က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕
    * (၆၃) ဟိုမိန္းၿမိဳ႕
    * (၆၄) အင္ေတာၿမိဳ႕
    * (၆၅) မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕
    * (၆၆) မိုင္းေငါ႔ၿမိဳ႕
    * (၆၇) တာမိုးညဲၿမိဳ႕
    * (၆၈) မံုးကိုးၿမိဳ႕
    * (၆၉) မန္ဟီး႐ိုးၿမိဳ႕
    * (၇၀) ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕
    * (၇၁) နမ့္တစ္ၿမိဳ႕
    * (၇၂) တံုတာၿမိဳ႕
    * (၇၃) တာေလၿမိဳ႕
    * (၇၄) က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕
    * (၇၅) မိုင္းယုၿမိဳ႕
    * (၇၆) ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕
    * (၇၇) မိုင္းခုတ္ၿမိဳ႕
    * (၇၈) မိုင္းေပါက္ၿမိဳ႕

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

    * (၁) စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕
    * (၂) မံုရြာၿမိဳ႕
    * (၃) ေရႊဘိုၿမိဳ႕
    * (၄) ကေလးၿမိဳ႕
    * (၅) ကသာၿမိဳ႕
    * (၆) ခႏၲီးၿမိဳ႕
    * (၇) တမူးၿမိဳ႕
    * (၈) လဟယ္ၿမိဳ႕
    * (၉) ေလ႐ွီးၿမိဳ႕
    * (၁၀) ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕
    * (၁၁) နန္းယြန္းၿမိဳ႕
    * (၁၂) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕
    * (၁၃) ျမင္းမူၿမိဳ႕
    * (၁၄) ေျမာင္ၿမိဳ႕
    * (၁၅) ဘုတလင္ၿမိဳ႕
    * (၁၆) ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕
    * (၁၇) ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕
    * (၁၈) ပုလဲၿမိဳ႕
    * (၁၉) ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕
    * (၂၀) အရာေတာ္ၿမိဳ႕
    * (၂၁) ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕
    * (၂၂) ေရဦးၿမိဳ႕
    * (၂၃) ခင္ဦးၿမိဳ႕
    * (၂၄) ဝက္လက္ၿမိဳ႕
    * (၂၅) ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕
    * (၂၆) တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕
    * (၂၇) ကၽြန္းလွၿမိဳ႕
    * (၂၈) ကေလးဝၿမိဳ႕
    * (၂၉) မင္းကင္းၿမိဳ႕
    * (၃၀) ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕
    * (၃၁) ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕
    * (၃၂) ကနီၿမိဳ႕
    * (၃၃) ဝန္းသိုၿမိဳ႕
    * (၃၄) ေကာလင္းၿမိဳ႕
    * (၃၅) ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕
    * (၃၆) အင္းေတာ္ၿမိဳ႕
    * (၃၇) ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕
    * (၃၈) ခမ္းပါတ္ၿမိဳ႕
    * (၃၉) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ (စစ္ကိုင္းတိုင္း)
    * (၄၀) ပန္ေဆာင္ၿမိဳ႕

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

    * (၁) ထားဝယ္ၿမိဳ႕
    * (၂) ၿမိတ္ၿမိဳ႕
    * (၃) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕
    * (၄) ေရျဖဴၿမိဳ႕
    * (၅) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕
    * (၆) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕
    * (၇) ပုေလာၿမိဳ႕
    * (၈) တနသၤာရီၿမိဳ႕
    * (၉) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕
    * (၁၀) ကၽြန္းစုၿမိဳ႕
    * (၁၁) ပေလာက္ၿမိဳ႕
    * (၁၂) ေမတၱာၿမိဳ႕
    * (၁၃) ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕
    * (၁၄) ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕
    * (၁၅) ကရသူရိၿမိဳ႕
    * (၁၆) ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

    * (၁) ပဲခူးၿမိဳ႕
    * (၂) ျပည္ၿမိဳ႕
    * (၃) ေတာင္ငူၿမိဳ႕
    * (၄) သာယာဝတီၿမိဳ႕
    * (၅) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕
    * (၆) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕
    * (၇) အုတ္ဖိုၿမိဳ႕
    * (၈) မိုးညိဳၿမိဳ႕
    * (၉) ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕
    * (၁၀) မင္းလွၿမိဳ႕ (ပဲခူးတိုင္း)
    * (၁၁) နတ္တလင္းၿမိဳ႕
    * (၁၂) ဇီးကုန္းၿမိဳ႕
    * (၁၃) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕
    * (၁၄) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕
    * (၁၅) ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕
    * (၁၆) သဲကုန္းၿမိဳ႕
    * (၁၇) ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕
    * (၁၈) ေရတာရွည္ၿမိဳ႕
    * (၁၉) အုတ္တြင္းၿမိဳ႕
    * (၂၀) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ (ပဲခူးတိုင္း)
    * (၂၁) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕
    * (၂၂) ျဖဴးၿမိဳ႕
    * (၂၃) ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕
    * (၂၄) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕
    * (၂၅) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕
    * (၂၆) ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕
    * (၂၇) ကဝၿမိဳ႕
    * (၂၈) ေဝါၿမိဳ႕
    * (၂၉) ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕
    * (၃၀) သံုးဆယ္ၿမိဳ႕
    * (၃၁) ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕
    * (၃၂) မေဒါက္ၿမိဳ႕
    * (၃၃) ေကတုမတီၿမိဳ႕

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

    * (၁) မေကြးၿမိဳ႕
    * (၂) ပခုကၠဴၿမိဳ႕
    * (၃) မင္းဘူးၿမိဳ႕
    * (၄) ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕
    * (၅) သရက္ၿမိဳ႕
    * (၆) ေအာင္လံၿမိဳ႕
    * (၇) ကံမၿမိဳ႕
    * (၈) မင္းတုန္းၿမိဳ႕
    * (၉) ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕
    * (၁၀) မင္းလွၿမိဳ႕ (မေကြးတိုင္း)
    * (၁၁) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕
    * (၁၂) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕
    * (၁၃) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ (မေကြးတိုင္း)
    * (၁၄) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕
    * (၁၅) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕
    * (၁၆) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕
    * (၁၇) ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕
    * (၁၈) ငဖဲၿမိဳ႕
    * (၁၉) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕
    * (၂၀) ေဆာၿမိဳ႕
    * (၂၁) ထီးလင္းၿမိဳ႕
    * (၂၂) ေပါက္ၿမိဳ႕
    * (၂၃) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕
    * (၂၄) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕
    * (၂၅) စလင္းၿမိဳ႕
    * (၂၆) စကုၿမိဳ႕
    * (၂၇) ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

    * (၁) ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕
    * (၂) မႏၲေလးၿမိဳ႕
    * (၃) မိတၳီလာၿမိဳ႕
    * (၄) ျမင္းၿခံၿမိဳ႕
    * (၅) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕
    * (၆) ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕
    * (၇) ရမည္းသင္းၿမိဳ႕
    * (၈) ေညာင္ဦးၿမိဳ႕
    * (၉) မတၱရာၿမိဳ႕
    * (၁၀) စဥ့္ကူးၿမိဳ႕
    * (၁၁) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕
    * (၁၂) တံတားဦးၿမိဳ႕
    * (၁၃) ျမစ္သားၿမိဳ႕
    * (၁၄) ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕
    * (၁၅) သာစည္ၿမိဳ႕
    * (၁၆) မလႈိင္ၿမိဳ႕
    * (၁၇) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕
    * (၁၈) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕
    * (၁၉) ေတာင္သာၿမိဳ႕
    * (၂၀) ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕
    * (၂၁) ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕
    * (၂၂) ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕
    * (၂၃) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕
    * (၂၄) တေကာင္းၿမိဳ႕
    * (၂၅) ပုဂံၿမိဳ႕
    * (၂၆) ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕
    * (၂၇) ငါ႔သေရာက္ၿမိဳ႕

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး


    * (၁) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
    * (၂) သန္လ်င္ၿမိဳ႕
    * (၃) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕
    * (၄) သံုးခြၿမိဳ႕
    * (၅) ခရမ္းၿမိဳ႕
    * (၆) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕
    * (၇) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕
    * (၈) လွည္းကူးၿမိဳ႕
    * (၉) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ (ရန္ကုန္တိုင္း)
    * (၁၀) တြံေတးၿမိဳ႕
    * (၁၁) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕
    * (၁၂) ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕
    * (၁၃) ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕
    * (၁၄) ဥကၠံၿမိဳ႕
    * (၁၅) အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕
    * (၁၆) တံတားၿမိဳ႕

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

    * (၁) ပုသိမ္ၿမိဳ႕
    * (၂) ဟသၤာတၿမိဳ႕
    * (၃) မအူပင္ၿမိဳ႕
    * (၄) ဖ်ာပံုၿမိဳ႕
    * (၅) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕
    * (၆) လပြတၱာၿမိဳ႕
    * (၇) ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမိဳ႕
    * (၈) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕
    * (၉) ေရၾကည္ၿမိဳ႕
    * (၁၀) က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕
    * (၁၁) သာေပါင္းၿမိဳ႕
    * (၁၂) ငပုေတာၿမိဳ႕
    * (၁၃) အိမ္မဲၿမိဳ႕
    * (၁၄) ဝါးခယ္မၿမိဳ႕
    * (၁၅) ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕
    * (၁၆) ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕
    * (၁၇) ဘိုကေလးၿမိဳ႕
    * (၁၈) က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕
    * (၁၉) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕
    * (၂၀) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕
    * (၂၁) ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕
    * (၂၂) ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕
    * (၂၃) ဇလြန္ၿမိဳ႕
    * (၂၄) အဂၤပူၿမိဳ႕
    * (၂၅) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕
    * (၂၆) ႀကံခင္းၿမိဳ႕
    * (၂၇) ငသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕
    * (၂၈) ကေနာင္ၿမိဳ႕
    * (၂၉) ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕
    * (၃၀) ျပင္စလူၿမိဳ႕
    * (၃၁) အမာၿမိဳ႕
    * (၃၂) ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕
    * (၃၃) ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕
    * (၃၄) ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕

တပ္ျမိဳ ႔မ်ား

အထက္ပါၿမိဳ႕မ်ား အျပင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ အမ်ားအျပား အေျခစိုက္၍ တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တပ္ၿမိဳ႕မ်ားလည္း ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ-

    * (၁) ဗထူးတပ္ၿမိဳ႕ (ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္)
    * (၂) ရဲမြန္တပ္ၿမိဳ႕ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္)
    * (၃) ဘုရင့္ေနာင္တပ္ၿမိဳ႕ (ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံခ႐ိုင္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)

မူရင္း

www.wikimyanmar.co.cc

Comments