ျမကန္သာကဗ်ာ

ျမကန္သာ၊ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတး၊

ေရ၀င္ေျပးလွည့္၊ ေရေအးၾကည္စြာ၊

ကန္ပိုင္မာလ်က္၊ ၾကာေပါင္းထံုထံု၊

နံ႔မ်ိဳးစံုသည္၊ ဘံု၀တိ ံသာ၊

နႏၵာေပေလာ၊ တူစြဟုတၱာ။


မွတ္ခ်က္။    ။ျမန္မာ.ကဗ်ာေလာကတြင္ ပထမဆံုးေသာ ကဗ်ာ ဟုဆိုႀကသည္။

Comments