မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း


မိုးႀကိဳးပစ္ ျခင္းမွာ ရူပေဗဒျဖစ္စဥ္ ေပတည္း။ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းဟူသည္မွာ တိမ္တိုက္မွ အရာ၀တၱဳ ထံသို. လွ်ပ္ကူးျခင္း ျဖစ္ေခ်သည္။ တိမ္တိုက္မွာ အမလွ်ပ္စစ္မ်ားစုစည္းမိျပီး ၊ ေျမျပင္ မွ၀တၱဳတစ္ခု (ပံုစံ- သစ္ပင္တစ္ပင္ ၊လူတစ္ေယာက္ )မွာ အဖိုလွ်ပ္စစ္ အမ်ားအျပား
စုစည္းမိေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ တိမ္တိုက္မွ ထုိ၀တၱဳသို. လွ်ပ္ကူးသည္။
၀တၱဳႏွင္.တိမ္တိုက္အႀကား ျခားခံနယ္သည္ေလထုျဖစ္၏ ။ေလသည္ သာမာန္အားျဖင္.
လွ်ပ္ကာ ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အဘယ္ေႀကာင္. လွ်ပ္ကူးမွဳျဖစ္ေပၚေစသနည္း။
ေျမျပင္ ၀တၱဳ တို.မွ တိမ္တိုက္သို. လွမ္း၍ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းသည္
အဘယ္ေႀကာင္.မျဖစ္ေပၚဖူးသနည္း။
မိုးႀကိဳးပစ္ေသာ အခါ လွ်ပ္စီးလက္သည္ က်ယ္ေသာအသံ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ အဘယ္ေႀကာင္.နည္း။အေျဖမ်ားကို အေျခခံ ရူပေဗဒ တြင္ ရွာႀကည္.ႏိူင္သည္။
မိုးႀကိဳးပစ္သံႀကားပါက အထိန္.တလန္.ျဖစ္ႀကရတတ္သည္။ အထူးသျဖင္.
မိန္းကေလးမ်ားက အေႀကာက္အလန္.ပိုသည္။ အမွန္မွာ ျမည္ဟိန္းသံကို ေႀကာက္စရာမလို
၊စိတ္သက္သာမွဳပင္ရႀကပါေလ။ လွ်ပ္စီးလက္ခ်ိန္သည္ မိုးႀကိဳးပစ္သည္. အခ်ိန္
ပင္ျဖစ္၍ ထို.ေနာက္ခဏ ႀကာျပီးမွ အသံကို ႀကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ (အလင္း အလ်င္
သည္ အသံ အလ်င္ထက္ျမန္သည္ ကိုသတိျပဳပါ) ။ သို.ပါ၍ မိုးႀကိဳးပစ္သံႀကားခ်ိန္ ၌
မိုးႀကိဳး သည္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို.) အျခား တစ္ေနရာရာမွ ၀တၱဳ
ပစၥည္းကို မိုးႀကိဳးပစ္ျပီး သည္ကို သိထားရမည္။ မိမိ ေတာ.မဟုတ္ပါ။ ဟုတ္ေနပါက
မိုးႀကိဳးပစ္သံကို ႀကားရ လိမ္.မည္မဟုတ္ ေတာ.။ မိုးႀကိဳးပစ္သံကို အျမဲ
တစ္ေစ ႀကားႀကပါေစ။
Comments