မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး

မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး
တည္ေနရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မင္းကြန္းဘုရားအနီး
ေက်ာ္ၾကားမႈ

ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ( ၁၇၈၂ - ၁၈၁၉ ) က ၁၇၉၀ ခုႏွစ္တြင္ သြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ခ့ဲေသာ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းမွာ အေလးခ်ိန္(၅၅၅၅၅)ပိႆာ (မင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ)ရွိၿပီး (ရုရွ ျမိဳ႕ေတာ္) ကရင္မလင္ နန္းေတာ္ ရွိ ကမာၻအၾကီး ဆံုးေခါင္းေလာင္းထက္ ေတာ့အနည္းငယ္ ေသးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရုရွ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ မတူ တမူကဲြခ်က္က ထိုအရာမွာ ကဲြအက္လ်က္ ရွိလင့္ကစား မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္း ေတာ္မွာမူ ျပကေတ့ အေကာင္း ယေန႔တုိင္ ထိုး၍ ထူ၍ အသံလြင္လြင္ ျမည္ဆဲပင္ ရွိပါသည္။ ေၾကးခ်ိန္အေလး က ၈၇ တန္ အျမင့္က ၃.၇ မီတာ တျဖာ ၁၂ ေပ ၊ အ၀န္းက ၅ မီတာ သိုမဟုတ္ ၁၆ ေပခဲြ ၊ စဥ့္ကူးဘုရင္ ၏မဟာဂႏၵ ေခါင္းေလာင္းထက္ အတိအက် ၃.၇၈ သိုမဟုတ္ ၄ ဆနီးပါး ပိုေလးလံကာ ၁၇၉၀ ခုႏွစ္တြင္ သြန္းလုပ္ေတာ္မူ ခဲ့ရာ ၁၈၄၁ ခုက်မွ သာယာ၀တီမင္း လွဴမဟာသစၧဒ ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ထက္ေတာ့ ၂ ဆပို၍ ေလးလံမူေလသည္။

ႏိႈင္းယွဥ္စရာ ထိုေခါင္းေလာင္း ၂ လံုးမွာ ယေန႔ဆို ရန္ကုန္ ေရႊတိဂံုေစတီ ကုန္းေတာ္၌ ရွိေနၾကပါသည္။ မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ၾကီးမွာ ေခါင္းေလာင္းသြင္း အပ္ပညာရပ္ ၌လက္ခပ္ မလဲြ တစ္ခုတည္းေသာ လက္ရာျဖစ္သည့္ အခ်က္ကို ဘိုးေတာ္ဘုရား ကိုယ္တုိင္ သိေတာ္မူခဲ့ ဟန္ရွိ၏။ ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္ထင့္၊ အႏုပညာ လက္ရာပညာရွင္ ကိုသူ႔ထက္ၾကီးသည့္ ေခါင္းေလာင္းတလံုး ထပ္၍ သြန္းျပဳလုပ္မည္ ကိုစုိး၍ အဆံုးစီရင္ ခဲ့သည္ဆိုသတတ္။

ေခါင္းေလာင္း မဟာမွာ သူရပ္တည္ရာ တပိုးလို ၁၈၃၈ ခု ငလ်င္ဒဏ္ကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံလ်က္ မပ်က္မစီး ယေန႔တုိင္ပင္ တြဲလဲြဆဲြ၍ တန္ေဆာင္းသစ္တြင္ ၀န္႔၀န္႔ထယ္ထယ္ ေက်ာက္တုိင္ ၂ လံုးၾကား ေအာက္ေျခ သံမဏိ ယက္မခံ သံမဏိတန္း အေပၚ၀ယ္ စၥမၼယ္ေတာ္ မူလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ ခ်ိဳမ်သံသာ ထြက္ရွိလာဖို႔ သာသာႏွက္ရန္ ဖိတ္မႏၵက ျပဳခံၾက ရပါသည္။ ယင္း မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ကား မင္းကြန္းဘုရား အား ရည္စူး၍ သြန္းေလာင္း လွဴဒါန္းေတာ္ မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ကို သြန္းလုပ္ရာတြင္သံုးခဲ့ေသာေၾကးမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္၏ေၾကးနန္းေခါင္းမိုးခ်ပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၾကြင္းက်န္ေနေသးသည့္ေၾကးနန္းေခါင္းမိုးခ်ပ္တစ္ခုကို ေျမာက္ဦးျမိဳ ့ရိွ ဗႏၶဳလဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ယခုပင္ေတြ ့ျမင္နိဳင္ပါသည္။

Comments