ျမန္မာ.တပ္မေတာ္

ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ သည္ ျမန္မာႏိူင္ငံ ၏  အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ.သည္။ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ ဟာ အေရွ.ေတာင္အာရွ ႏိူင္ငံမွာ ဗီယက္နာမ္တပ္မေတာ္ ျပီးရင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ.ပါတယ္။ျမန္မာ.တပ္မေတာ္မွာတပ္မေတာ္ သားေပါင္း ၄သိန္း ကိုးေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ရွိပါတယ္။ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ဟာ စစ္ထိုးျခင္း ကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ ႏိူင္ျပီး ႀကမ္းတမ္းတဲ.ေျမ အေနအထားေတြမွာ လည္း စစ္တိုက္ႏိူင္ေအာင္ ေလ.က်င္.ေပးထားပါတယ္။ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ ကို ၁၉၄၈ မတိုင္ခင္က ဖြဲ.စည္းခဲ.ျပီးေတာ.ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူကေတာ. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ႏွင္.ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ တို.ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ ကေတာ.  အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇.၀၇ ) ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရႊးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပေပးခဲ.ျပီး ၂၀၁၁ မွာ စစ္မွဳမထမ္းမေနရ ဥပေဒကို ျပဌန္းမယ္လို. သတင္းဌာနေတြကေဖာ္ျပခဲ.ပါတယ္။

ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ ၏ ဖြဲ.စည္းပံု

၁၉၉၄ ခု ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္တြင္ နည္းဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး ဌာနၾကီး (The Office of Strategic Studies) ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (Defence Service Intelligence) ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္႔ အား ပယ္ထုတ္စဥ္မွစ၍ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ နည္းဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး ဌာနၾကီးမွ တပ္ရင္း ေလးရင္း ကုိ ရန္ကုန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အား ထိန္းသိမ္းရန္ ၫြန္ၾကားခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျခား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲဝင္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုခန္႔ ကို ႏွစ္ရွည္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ တုိင္းမွဴး အသစ္မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး စစ္ဌာနခ်ဴပ္ ကို ေနျပည္ေတာ္ တိုင္း သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

Image:File-2005-c2.jpg


ျမန္မာ.တပ္မေတာ္သမိုင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တို႔ဟာ (၁၉၄၁) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(BIA) ကို စတင္စုဖဲြ႕ တည္ေထာင္ ခဲ့ရာမွ ဗမာ့ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (BDA) ဗမာ့အမိ်ဳးသားတပ္မေတာ္ (BNA) ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔ အေခၚအေ၀ၚအရ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ (PBF) ရယ္လို႔ တစတစ ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎တပ္မေတာ္သုံးရပ္ရဲ႕ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ စစ္ေသနာပတိဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူလ ပထမ ဖခင္အစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းၿပီးလွ်င္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႕ရဲ႕ ၀ါစဥ္ဟာ ဗိုလ္လက်ၤာ၊ ဗိုလ္စႀကၤာ၊ ဗိုလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္ေန၀င္း စသည္ျဖင့္ ရွိခဲ့သည္။ (၁၉၄၅) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွာ ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ စုဖဲြ႕ခဲ့ရာမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္မွ ထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ သူရဲေကာင္း (၆) ဦးသာ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္မွာ စစ္မႈဆက္ထမ္း ခဲ့ၾကသည္။သခင္ထြန္းအုပ္ရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ အၿမဲတမ္းဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္လက်ၤာၿပီးလွ်င္ နံပါတ္(၂)ေနရာမွာ ရခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ေဇယ်က နံပါတ္ (၃) ေနရာရခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ရာထူးအဆင့္အေခၚအေ၀ၚမ်ား

(၁) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Commander in Chief of Defense Services

(၂) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Deputy Commander in Chief of Defense Services

(၃) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ Commander in Chief (Army)

(၄) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) Commander in Chief (Navy)

(၅) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) Commander in Chief (Air)

(၆) စစ္ေရးခ်ဳပ္ Adjutant General

(၇) စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ Quartermaster General

(၈) တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Defense Services Inspector General

(၉ ) တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Chief of Armed Forces Training

(၁ဝ) တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Military Affairs Security (Chief)

(၁၁) စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ၾကည္း) Chief of Staff (Army)

(၁၂) စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ (ေရ) Chief of Staff (Navy)

(၁၃) စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ (ေလ) Chief of Staff (Air)

(၁၄) စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ Military Appointments General

(၁၅) စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ Judge Advocate General

(၁၆) တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ Vice Adjutent General

(၁၇) တြဲဖက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ Vice Quartermaster General

(၁၈) တပ္မေတာ္ တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ Provost Marshal

(၁၉ ) စစ္လက္နက္ပစၥည္းညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Ordinance

(၂ဝ) စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Military Enginerring

(၂၁) ေဆးဝန္ထမ္း ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Medical Services

(၂၂) ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Signal

(၂၃) ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Defense Services Procurment

(၂၄) ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of People Militias and Frontier Forces

(၂၅) ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of People Relation and Psychological Welfare

(၂၆) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Resettlement

(၂၇) ေလ့က်င့္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Military Training

(၂၈) သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Armor

(၂၉ ) အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Artillery

(၃ဝ) တုိင္းမႉး Command Commander

(၃၁) တပ္မမႉး Division Commander

(၃၂) စစ္ဗ်ဴဟာမႉး Tectical Operation Command

(၃၃) လက္ေထာက္စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ Assistant Judge Advocate General

(၃၄) တပ္ရင္းမႉး Commanding Officer

(၃၅) ဒုတိယ တပ္ရင္းမႉး Second in Command

(၃၆) စစ္ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) General Staff Officer Grade I

(၃၇) စစ္ဦးစီးအရာရွိ (ဒုတိယတန္း) General Staff Officer Grade II

(၃၈) စစ္ဦးစီးအရာရွိ (တတိယတန္း) General Staff Officer Grade III

(၃၉ ) တပ္ေရးဗိုလ္ၾကီး Adjutant

(၄ဝ) တပ္ေထာက္ဗိုလ္ၾကီး Quarter Master

(၄၁)ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ Intelligence Officer

(၄၂) ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ Signal Officer

(၄၃) ေဆးမႉး Medical Officer

(၄၄) ေဆးလက္ေထာက္ အရာခံဗိုလ္ Medical Assistant

(၄၅) တပ္ရင္းတပ္ေထာက္ အရာခံဗိုလ္ Regimental Quarter Master Sergeant

(၄၆) ႐ုံုးအုပ္ၾကီး Head Clerk

(၄၇) တပ္ၾကပ္ၾကီးစာေရး Sergeant Clerk

(၄၈) တပ္စာရင္းကုိင္ Unit Accountant

(၄၉ ) ဗိုလ္ေလာင္း Cadet

(၅ဝ) အလုပ္သင္ဗိုလ္ Apprentice


(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး Senior General

(၂) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး Vice Senior General

(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး General

(၄) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Lieutenant General

(၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Major General

(၆) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ Brigadier General

(၇) ဗိုလ္မႉးၾကီး Colonel

(၈) ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးၾကီး Lieutenant Colonel

(၉ ) ဗိုလ္မႉး Major

(၁ဝ) ဗိုလ္ၾကီး Captain

(၁၁) ဗိုလ္ Lieutenant

(၁၂) ဒုတိယ ဗိုလ္ Second Lieutenant

(၁၃) အရာခံ ဗိုလ္ Warrant Officer I

(၁၄) ဒုတိယအရာခံ ဗိုလ္ Warrant Officer II

(၁၅) တပ္ခြဲ တပ္ၾကပ္ၾကီး Quarter Master Sergeant

(၁၆) တပ္ၾကပ္ၾကီး Sergeant

(၁၇) တပ္ၾကပ္ Corporal

(၁၈) ဒုတပ္ၾကပ္ Lance Corporal

(၁၉ ) တပ္သား Private

လက္ရွိ စစ္အစိုးရေပးေနေသာ တပ္တြင္း လစာမ်ား

 • တပ္သား တဦးလွ်င္ ၀င္၀င္ျခင္း က်ပ္ ၁၆၀၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားျပီး ၂ ႏွစ္လုပ္သက္ရွိလာပါက ၂၁၀၀၀၊
 • ဒုတပ္ၾကပ္တဦးလွ်င္ ၂၂၀၀၀ မွ လုပ္သက္ရလာပါက ၂၇၀၀၀၊
 • တပ္ၾကပ္ တဦးလွ်င္ ၂၈၀၀၀ မွ လုပ္သက္ရလာပါက ၃၃၀၀၀၊
 • တပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးလွ်င္ ၃၄၀၀၀ မွ ၃၉၀၀၀၊
 • တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ၾကီးတဦးလွ်င္ ၄၀၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀၊
 • ဒုအရာခံ ဗိုလ္တဦးလွ်င္ ၄၆၀၀၀ မွ ၅၁၀၀၀၊
 • အရာခံဗိုလ္ တဦးလွ်င္ ၅၂၀၀၀ မွ ၅၇၀၀၀၊
 • ဒုဗိုလ္တဦးလွ်င္ ၁ သိန္း၊ ဗိုလ္တဦးလွ်င္ ၁ သိန္း ႏွစ္ေသာင္း၊
 • သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဗိုလ္ႀကီးတဦးလွ်င္ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းမွ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိပါက ၁ သိန္း ၄ ေသာင္း၊
 • ဗိုလ္မႉးတဦးလွ်င္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း ၆ ေသာင္း၊
 • ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး တဦးလွ်င္ ၁ သိန္း ၇ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္း၊
 • ဗိုလ္မႉးႀကီး တဦးလွ်င္ ၁ သိန္း ၉ ေသာင္းမွ ၂ သိန္း၊
 • ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ တဦးလွ်င္ ၃ သိန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တဦးလွ်င္ ၄ သိန္း၊
 • ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးလွ်င္ ၆ သိန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၈ သိန္း၊
 • ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းႏွင့္
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးအတြက္ က်ပ္ ၁၂ သိန္း သတ္မွတ္ထားသည္။
 • အဆိုပါ လစာမ်ားကို ၁ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ခံစားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တပ္မမ်ား

 1. အမွတ္(၁၁)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 2. အမွတ္(၂၂)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 3. အမွတ္(၃၃)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 4. အမွတ္(၄၄)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 5. အမွတ္(၅၅)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 6. အမွတ္(၆၆)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 7. အမွတ္(၇၇)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 8. အမွတ္(၈၈)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 9. အမွတ္(၉၉)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္
 10. အမွတ္(၁ဝ၁)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္

ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား (ဒကစ)

 1. တႏိုင္း ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
 2. ေလာက္ကိုင္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
 3. မိုင္းျဖတ္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
 4. လိြဳင္ေကာ္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
 5. ကေလး ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
 6. စစ္ေတြ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
 7. ျပည္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္

စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ား

 1. အမွတ္(၁)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ေက်ာက္မဲ
 2. အမွတ္(၂)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - မိုင္းေနာင္
 3. အမွတ္(၃)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - မိုးေကာင္း
 4. အမွတ္(၄)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ဖူးၾကီး
 5. အမွတ္(၅)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ေတာင္ကုတ္
 6. အမွတ္(၆)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ပ်ဥ္းမနား (ေနျပည္ေတာ္)
 7. အမွတ္(၇)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ဖယ္ခံု
 8. အမွတ္(၈)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ထား၀ယ္
 9. အမွတ္(၉)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ေက်ာက္ေတာ္
 10. အမွတ္(၁၀)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - က်ီကုန္း (ကေလး၀)
 11. အမွတ္(၁၂)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ေကာ့ကရိတ္
 12. အမွတ္(၁၃)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ဘုတ္ျပင္း
 13. အမွတ္(၁၄)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - မိုင္းဆတ္
 14. အမွတ္(၁၅)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ဘူးသီးေတာင္
 15. အမွတ္(၁၆)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - သိန္းနီ
 16. အမွတ္(၁၇)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - မိုင္းပန္
 17. အမွတ္(၁၈)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - မိုင္းျဖတ္
 18. အမွတ္(၁၉)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ေရး
 19. အမွတ္(၂၀)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ခေမာက္ၾကီး
 20. အမွတ္(၂၁)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ဗန္းေမာ္
 21. အမွတ္(၂၂)စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ဟသၤာတ


Comments