မုန္တိုင္း

ဆိုင္ကလံုး (Cyclone)မုန္တိုင္း

မုန္တိုင္းဆိုသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ေလတိုက္ခတ္၍ ရာသီဥတုဆိုးရြားျခင္းကို ေခၚသည္။ မုန္တိုင္းသည္ သဲကႏၲာရေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားပါက ၄င္းကို သဲမုန္တိုင္းဟုေခၚျပီး၊ ႏွင္းထူေသာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားပါက ႏွင္းမုန္တိုင္းဟုေခၚသည္။

  • မုန္တိုင္းမ်ားကို တနာရီ မိုင္ ၃၀-အထက္ ေလတိုက္ႏႈန္းရွိလွ်င္ မုန္တိုင္းငယ္၊
  • တစ္နာရီ ေလတိုက္ႏႈန္း မိုင္ ၄၀-ေက်ာ္ပါက ဆိုင္ကလုံုးမုန္တိုင္းငယ္၊
  • မိုင္ ၆၀-ေက်ာ္ပါက ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းႀကီး-ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
  • တစ္နာရီ မိုင္ ၃၀-ေအာက္ကိုမူ မုန္တိုင္းဟု မေခၚဘဲ ေလေပြလႈိင္းဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းမ်ားကို ေနရာေဒသလိုက္ျပီး

  • ဆိုင္ကလံုး (Cyclone)၊
  • ဟာရီကိန္း(Hurricane)ႏွင့္
  • တိုင္ဖုန္း(Typhoon)ဟူ၍ နာမည္မ်ား ခြဲျခားေခၚဆိုထားပါသည္။

မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံု

မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံုသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈ၊ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ယခုအခါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ဆိုင္ကယ္ စသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း တိုးပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းတြင္ အိုဇုန္းလႊာကို ဖ်က္ဆီးေစတတ္သည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးေနသည့္ ေရေမႊးဘူး၊ ျခင္ေဆးဘူး၊ ေရခဲေသတၱာမ်ားလည္း တိုးပြားလ်က္ရွိေနပါသည္။

အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေပးေနသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ား၊ စီအက္ဖ္စီေခၚ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားသည္ အိုဇုန္းလႊာကိ္ု ပါးလႊာေပါက္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အိုဇုန္းလႊာ ေပါက္သြားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေနမွလာေသာ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားသည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားသည္ ကမၻာေျမေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္က်ေရာက္လာပါသည္။

ထိုခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္တို႔၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ကမၻေျမႀကီး၏ အပူခ်ိန္မွာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ လူတို႔ ခုတ္လွဲမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာႀကီးမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္းသည္လည္း အေရးပါေသာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္မရွိေသာအခါ အရိပ္မရွိေတာ့သည့္အျပင္ သစ္ပင္မ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေပးထားသည့္ ေျမေအာက္ေရမ်ားပါ ခမ္းေျခာက္သြားကာ ပိုမိုပူျပင္းလာရပါသည္။

ေလထု၏ သဘာ၀မွာ ပူလွ်င္ ေပါ့ပါးလာျပီး အထက္သို႔ ပ်ံတက္တတ္ေသာ သေဘာရွိပါသည္။ ထိုအခါ အပူရွိန္ ျမင့္မားေသာ ေဒသမွ ေလမ်ားမွာ အထက္သို႔ တက္သြားသျဖင့္ ထိုေနရာတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ၄င္းကို မိုးေလ၀သေျမပံုေပၚတြင္ "ေပါ့" ဟု ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။

အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းသို႔ ေဘးဘက္မွ ေလမ်ားသည္ တိုး၀င္တိုက္ခတ္လာပါသည္။ ေလဖိအားနည္းေလေလ တိုး၀င္လာေသာ ေလပမာဏ မ်ားျပားျပင္းထန္ေလေလပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုး၀င္လာေသာ ေလပမာဏျပင္းထန္လာပါက မုန္တိုင္း စတင္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

မုန္တိုင္းအရွိန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလေအးတို႔ မုန္တိုင္းအတြင္း တိုး၀င္မႈအရွိန္ေၾကာင့္ ေလပူမ်ားသည္ ၀က္အူရစ္သဖြယ္ ရစ္ေခြျပီး အထက္သို႔ တက္လာကာ ေလပူစီးေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထိုေလပူစီးေၾကာင္းႀကီး၏ အရွိန္ေၾကာင့္ မုန္တိုင္းမွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာပါသည္။

ထိုသို႔ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ား ၀က္အူကဲ့သို႔ လည္ပတ္တိုက္ခတ္ရာတြင္ အီေကြတာ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ မုန္တိုင္းမ်ားသည္ နာရီလက္တံ ေျပာင္းျပန္လည္ပတ္ျပီး အီေကြတာေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ မုန္တိုင္းမ်ားမွာမူ နာရီလက္တံအတိုင္း လည္ပတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အီေကြတာေပၚရွိ အမွတ္တခုသည္ အေနာက္မွ အေရွ႔သို႔ တနာရီ မိုင္တေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရြ႔လ်ားလည္ပတ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အီေကြတာေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရွိသည့္အတြက္ ေရပိုက္မွက်ေသာ ေရသည္ပင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းကဲ့သို႔ နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္ လည္ေနသည္ကို သတိထားၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း မတိုက္ခတ္ခင္ ဧျပီလက ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္း အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္တက္လာေနခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ ေလဖိအားေလ်ာ့နည္းျပီး နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး ကုန္းတြင္းသို႔ တိုး၀င္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဟာရီကိန္း(Hurricane)မုန္တိုင္း

ေလမုန္တိုင္းမ်ား

ဆိုင္ကလံုး (Cyclone)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔တြင္ ေတြ႔ရေသာ ေလမုန္တိုင္းမ်ားကို ဆိုင္ကလုံး (Cyclone) ဟုေခၚဆိုၾကပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေခြေနေသာ ေျမြ-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၁၅၀-ခန္႔က အိႏၵိယျပည္တြင္ ဟင္နရီ ပစ္ဒစ္တန္-ဆိုသူက စတင္သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။

ဟာရီကိန္း (Hurricane)

အပူပိုင္း ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရက္စြဲမ်ဥ္း (Date Line) ၏ အေရွ႔ဘက္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာ၊ အေရွ႔ေျမာက္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔တြင္ က်ေရာက္ပါက ဟာရီကိန္း (Hurricane) ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ကာေရဒီယန္ ပင္လယ္နတ္ဆိုးဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

တိုင္ဖုန္း(Typhoon)မုန္တိုင္း

တိုင္ဖုန္း (Typhoon)

အပူပိုင္း ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရက္စြဲမ်ဥ္း (Date Line) ၏ အေနာက္ဘက္ ျဖစ္ေသာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း ျဖစ္ပြားပါက ၄င္းကို တိုင္ဖုန္း (Typhoon) မုန္တိုင္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေခါင္းတရာရွိေသာ သတၱ၀ါႀကီးဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အနီးတြင္ တည္ရွိရကား ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းသာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မုန္တိုင္းသည္ မည္မွ်ပင္ ျပင္းထန္ေနပါေစ ဟာရီကိန္းႏွင့္ တိုင္ဖုန္းဟုေခၚဆို၍ မရပါ။

ေလမုန္တိုင္း အမည္မ်ား

မုန္တိုင္းမ်ားအား ေရွးဦးပထမ အမည္မွည့္သူမ်ားမွာ ၾသစေတးရီးယားလူမ်ိဳး ရာသီဥတုခန္႔မွန္းသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ သူတို႔မႀကိဳက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အထူးသျဖင့္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမည္ကို မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားတြင္ အမည္မွည့္ေခၚေလ့ရွိပါသည္။ ၄င္းအမည္ေပးစနစ္ကို ၂၀-ရာစုေစာေစာပိုင္းက စတင္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားလာေသာအခါ အေမရိကန္ေလတပ္မွ အရာရွိမ်ား၊ ေရတပ္ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းေရး အရာရွိမ်ားက သူတို႔၏ ဇနီးမ်ားႏွင့္ ခ်စ္သူမ်ားအမည္ကို မွည့္ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေယာက်္ား၊ မိန္းမတို႔၏ အမည္မ်ားကိုပါ မွည့္ေခၚလာျပီး ABCD အစဥ္အတိုင္း တန္းစီမွည့္ေခၚလာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ M အကၡရာျဖင့္စေသာ မာလာမုန္တိုင္း၊ ျပီးေနာက္ N အကၡရာျဖင့္စေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းအမည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မိုးေလ၀သဌာနမ်ားက ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားေလ့ရွိပါသည္။

နာဂစ္ဟူေသာ အမည္မွာ အူရဒူဘာသာစကား ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Daffodil ဟုေခၚဆိုေသာ ပန္းရိုင္းေလးမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံအမည္ျဖင့္မူ Narcissus ဟုေခၚဆိုေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ကာလ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မုန္တိုင္းရာသီႏွစ္ခ်ိန္ရွိရာမိုးၾကိဳကာလျဖစ္သည္႔ဧျပီလလယ္မွေမလလယ္အထိႏွင့္မိုးလြန္ကာလျဖစ္သည့္ေအာက္တိုဘာလ

ႏွင့္ႏိုဝင္ဘာလမ်ား၌ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမွုသည္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းစတင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျပီးမုန္တိုင္းမ်ားသည္

ကနဦးတြင္အေနာက္(သို႔)အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ဦးတည္ေရြ႕လ်ားပါသည္။တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေျမာက္(သို႔)အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ဆီသို႔

ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားတတ္ျပီးထို႕ေရြ႕လ်ားမွဳသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္မွဳကိုျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ မုန္တိုင္းအၾကြင္း အက်န္ မ်ားသည္ အေနာက္အရပ္သို႔ေရြ႕လ်ားရာမွ ကပၸလီ

ပင္လယ္ျပင္သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး မုန္တိုင္း အျဖစ္ျပန္လည္အားပ်ိဳးလာတတ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းဒီေရ

မုန္တိုင္းကမ္းေျခကိုျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ေလျပင္းႏွင့္အတူပင္လယ္ဒီလိွဳင္းၾကီးမ်ားရုတ္တရက္ကုန္းတြင္းသို႔အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္

ပင္လယ္ဒီလိွဳင္းၾကီးမ်ားသည္ပင္လယ္ထဲသို႔ျပန္လည္စီးဆင္းရာတြင္သက္ရွိႏွင့္အေဆာက္အဦ၊ပစၥည္းမ်ားကိုပင္လယ္ထဲသို႔ဆြဲယူသြားေလ့ရွိသည္။

မုန္တိုင္းဒီေရသည္ေရထရက္တြင္ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ၿပီးကမ္းရိုးတန္းျမစ္ဝမ်ားမွတဆင့္ကုန္းတြင္းပိုင္အထိဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။

မုန္တိုင္းကမ္းေျခသို႕မဝင္ေရာက္မီနာရီအနည္းငယ္အလိုတြင္မုန္တိုင္း၏လက္ယာဘက္၊ေအာက္ဘက္တြင္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

မုန္တိုင္းရာသီမက်ေရာက္မီ

၁။မိုးေလဝသသတင္းမ်ားကိုဂရုစိုက္နားေထာင္ရန္၊

၂။မိမိႏွင့္အနီးဆုံးတည္ရွိေသာမုန္တိုင္းခိုအေဆာက္အဦကိုၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရွိရန္ႏွင့္ထိုေနရာသို႕ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္

အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းကိုၾကိဳတင္ရွာေဖြထားရန္၊

၃။ေကာလဟာလသတင္းမ်ားကိုနားမေထာင္မိရန္၊

၄။အေရးၾကီးပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္အေရးေပၚလက္စြဲအသုံးအေဆာင္အရန္သင့္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္၊

၅။မိမိအိမ္အားေသခ်ာစြာစစ္ေဆး၍ခိုင္ခန္႔မွဳမရွိသည္မ်ားကိုခိုင္ခံ့ေအာင္အားျဖည့္ျပဳျပင္ထားရန္၊

၆။အိမ္၊ျခံဝင္းအတြင္းက်ိဳးပဲ့ႏိုင္သည့္ အကိုင္း၊ အခက္လက္မ်ားကို ၾကိဳတင္ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္း ထားရန္၊

၇။မိမိအရပ္ေဒသသည္မုန္တိုင္းဒီေရလိွဳင္းဒဏ္က်ေရာက္နိုင္သည္႔ေဒသျဖစ္လွ်င္ကုန္းျမင့္ေနရာ၊ မုန္တိုင္းခိုအေဆာက္အဦ စသည့္

ပုန္းခိုရန္ေနရာအား ၾကိဳတင္ ရွာေဖြသတ္မွတ္ ထားရန္၊

၈။အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၊အေရးေပၚအဖြဲ႕၊သတင္းအခ်က္ အလက္ရရွိႏိုင္မည္႔အဖြဲ႕မ်ား၏ ဖုန္းနံပတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ တို႔ကိုအလြယ္တကူထားရွိရန္၊

၉။အစာအေျခာက္မ်ား၊အေရးေပၚေဆးဝါးမ်ား၊သင့္ေလွ်ာ္သည့္အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုစုေဆာင္းထားရန္၊

၁၀။အေရးေပၚရွာေဖြျခင္း၊ကယ္ဆယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ထားရန္၊

မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္လာေသာအခါ

၁။လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၊ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားအားလုံးကိုဆက္သြယ္မွဳမ်ားျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္၊

၂။ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္မိမိမွီခိုရာအေဆာက္အဦျပိဳက်ႏိုင္သည္႔အေနအထားရွိပါကခိုင္ခန္႔သည့္စားပြဲ၊ကုတင္မ်ား၏ေအာက္တြင္ခိုလွဳံေနထိုင္ရန္၊

ခိုင္ခန္႔ျမဲျမန္သည့္တိုင္တစ္ခုကိုတြယ္ဖက္ထားရန္၊

၃။ဆိုးဝါးျပင္းထန္သည့္အေျခအေနကိုေဖာ္ျပထားသည့္မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္မ်ားရရွိလာေသာအခါပင္လယ္ျပင္ထြက္၍ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားမျပဳဳလုပ္ရန္၊

၄။မုန္တိုင္းခိုအေဆာက္အဦမ်ားသို႔အျမန္ဆုံးေျပာင္းေရႊ႕ခိုလွဳံရန္၊

၅။ေရဒီယိုျဖင့္ေနာက္ဆုံးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုအဆက္မျပတ္ဖမ္းယူနားေထာင္ရန္၊

၆။သက္ဆိုင္ရာမွမုန္တိုင္းအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္အထိအနၱရာယ္ကင္းသည့္ေနရာတြင္ေစာင့္ဆိုင္းရန္၊

၇။မုန္တိုင္းက်ေရာက္ခ်ိန္ကားေမာင္းေနပါကကားကိုရပ္တန္႔ထားရန္၊ပင္လယ္ျပင္မွကြာလွမ္းေသာေနရာ၊သစ္ပင္ၾကီးမ်ား၊လွ်ပ္စစ္ပါဝါလိုင္းမ်ား၊

ေရေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ေဝးကြာပါကကားအတြင္း၌ေနရန္၊

မုန္တိုင္းက်ေရာက္ျပီးပါက

၁။သက္ဆိုင္ရာမွမုန္တိုင္းအနၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီျဖစ္ေၾကာင္းမေၾကျငာမခ်င္းအျပင္မထြက္ရန္၊

၂။ဓါတ္ေငြ႕မ်ားယိုစိမ့္မွဳရွိ၊မရွိစစ္ေဆးရန္၊ေရစိုေနေသာလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးမျပဳရန္၊

၃။သက္ဆိုင္ရာမွေၾကျငာေပးမည့္သတင္းႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုဂရုစိုက္နားေထာင္ရန္၊

၄။မိမိအားကယ္ဆယ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါကေစာစီးစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မိမိအိမ္သို႔သက္ဆိုင္ရာမွအၾကံမျပဳမျခင္းဆႏၵေစာၿပီးမျပန္ရန္၊

ျပန္ပါကလည္းသတ္မွတ္ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းမွသာျပန္ရန္၊

၅။ကုန္းလမ္းခရီးသြားရပါကေျမြအနၱရာယ္အထူးသတိထားရန္၊

၆။လမ္းေဘးတြင္ျပတ္က်ေနေသာလွ်ပ္စစ္ၾကိဳးမ်ားကိုမကိုင္မိ၊မထိမိရန္သတိျပဳၿပီးနီးစပ္ရာလွ်ပ္စစ္ရုံးသို႔အေၾကာင္းၾကားရန္၊

၇။မီးေဘးအနၱရာယ္သတိျပဳရန္၊

၈။ဝမ္းပ်က္၊ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသတိျပဳရန္၊

၉။ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္


ကိုးကား

သန္းမင္းထြဋ္ (မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၁၀-ျပည့္ ေမလ)

Comments