မေလးရွားႏိုင္ငံ

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီ၍ စက္မႈလက္မႈ ထြန္းကားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင့္ႂကြားႏုိင္ေပသည္။

လူဦးေရ ၂၇ သန္းခြဲရွိသည့္ ဤႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား မေလးရွား လူမ်ိဳးတို႔က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ၿပီး၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အိႏိၵယ၊ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တို႔က ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္သည္။ ဤႏိုင္ငံသည္ ကြန္ပ်ဴတာဒစ္၊ ဆီအုန္း၊ ေရာ္ဘာႏွင့္ သစ္တို႔ကို ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ေရလက္ၾကား
ဤႏိုင္ငံသို႔ အစၥလာမ္ဘာသာ စတင္ အေျချပဳျခင္းမွာ ၁၄ ရာစုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က မလကၠာ၊ ပီနန္၊ စင္ကာပူတို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး ေရလက္ၾကား ေဒသ ကိုလိုနီ ကို ထူေထာင္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ မေလးရွား ကၽြန္းဆြယ္၏ ေစာ္ဘြား နယ္ေျမမ်ားကို အေစာင့္အေရွာက္ခံ နယ္ေျမထူေထာင္ လိုက္သည္။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မေလးျပည္နယ္ ေလးခုကို ဖက္ဒရိတ္တက္ မေလးျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ စုစည္း လိုက္သည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ဤႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မေလးရွား နယ္ေျမမ်ားသည္ မေလးရွား ဖက္ဒေရးရွင္း အလံေတာ္ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းလုိက္ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရး
၁၉၄၈-၆၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္ကိုႏွိမ္နင္းရန္ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွား ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည္။ တြန္ကူးအဗၺဒူရာမန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွား ဖက္ဒေရးရွင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆာဘား၊ ဆာရာဝပ္ႏွင့္  စင္ကာပူ စသည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီနယ္ပယ္မ်ားက မေလးရွား ဖက္ဒေရးရွင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ဤႏိုင္ငံမွ ခဲြထြက္သြားသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဗၺဒူရာမန္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ တြန္အဗၺဒူရာဇတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသားတပ္ဦး (ဘီအင္န္) ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းသည္။

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း
၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ မဟာသီယာမိုဟာမက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွား ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္မ်ားက အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အာရွေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ရွိေနေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမဟာသီယာမိုဟာမက္က ၎၏ အ႐ိုက္အရာ ခံမည့္သူဟု အမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆထားေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဝါအီဘရာဟင္အား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္သည္။ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အန္ဝါလီဘရာဟင္မွာ ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ ဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ ကိုးႏွစ္က်ခံေရး ျပစ္ဒဏ္ စီရင္လိုက္သည္။

ေလေၾကာင္းပိုင္နက္
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေရျဖန႔္ျဖဴးေရး မွသည္ ေလေၾကာင္းပိုင္နက္အထိ အက်ဳံးဝင္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ပမွ ခိုးဝင္လာသူမ်ားအား ႀကိမ္ဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ မ်ား ျပ႒ာန္းကာ ဥပေဒမ်ား တင္းက်ပ္လိုက္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ သမားမ်ား အစုအၿပံဳလိုက္ထြက္ခြာ သြားၾကသည္။

ကိုးကား

ျမန္မာသတင္းရပ္၀န္း

Comments