မဲေခါင္ျမစ္

အရွည္ ၄,၈၀၀ ကီလိုမီတာ ရွိသည့္ မဲေခါင္ျမစ္သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသ၏ ဗဟိုခ်က္မကို ျဖတ္၍ ႏိုင္ငံ ၆-ခုကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာပါသည္။ ဤျမစ္သည္ ေဒသအတြင္းရွိ အရွည္လ်ားဆံုး ျမစ္တစင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎ျမစ္ဖ်ားခံရာတိဘက္ ေဒသမွ ဗီယက္နမ္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားအထိ လႊမ္းျခံဳမႈ ရွိပါသည္။ လူသန္းေပါင္း ၆၀ ခန္႔သည္ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ ၎၏ ျမစ္ လက္တက္မ်ားကို မွီ၍ အစားအေသာက္၊ ေရႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ျမစ္ကို အသံုးျပဳေနၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ကိုမွီ၍ ေန႔စဥ္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ကိစၥအမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကရၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာအရလည္း အထူး အေရးပါသည့္ ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မဲေခါင္ျမစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မ်ဳိးစိတ္အကြဲျပားဆံုး ငါးမ်ားရရွိေစၿပီး တံငါ လုပ္ငန္းကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ အေမဇံုျမစ္ၿပီးလွ်င္ မဲေခါင္ျမစ္သည္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ အစံုလင္ဆံုး ေသာ ျမစ္တစင္း ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံအၾကားတြင္ မဲေခါင္ျမစ္က နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ကီလိုမီတာ ၂၃၄ အရွည္ ျဖတ္ သန္း စီးဆင္းသြားပါသည္။ ဤေဒသတြင္ "ေရႊႀတိဂံေဒသ" လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္း- လာအို ၃-ႏိုင္ငံ ေပါင္း ဆံုရာ ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊႀတိဂံေဒသမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ လူသိမ်ားလွသည့္ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ၂၂,၀၀၀ ခန္႔ မွီတင္းေနထိုင္ လွ်က္ ရွိပါသည္။ ဤေနရာမ်ားမွာ ေ၀းလံေခါင္သီလွၿပီး အခါ၊ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ လြယ္လ (ဆမ္ေတာင္)၊ တရုတ္ႏွင့္ အင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္လွ်က္ ရွိသည္။

မဲေခါင္ျမစ္သည္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို႔ပင္၊ လားဟူလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္း အထူးအေရးပါလွပါသည္။ သူတို႔က မဲေခါင္ ျမစ္ကို လန္ကန္း (Lancang) ဟု ေခၚၾကပါသည္။ ေရွးရိုးရာပံုျပင္မ်ားအရ ေရွးဦးလားဟူလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဤျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသမွ ဆင္းသက္လာၾကသည္ဟု ဆိုၾကၿပီး၊ ရိုးရာ သီခ်င္းမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ားက ဤျမစ္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပေျပာဆိုေလ့ ရွိ ၾကပါသည္။   


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို သိရွိလိုပါက Undercurrents အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္မ်ား သိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ http://livingriversiam.org

မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားအင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား ၾကည့္ရန္-
http://www.mekong.es.usyd.edu.au
http://www.panda.org
http://www.terraper.org
http://www.mpowernet.org

ကိုးကား

ျမန္မာႏိူင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာကြန္ယက္

Comments