မႏူဟာဘုရား

မႏူဟာဘုရား

မႏူဟာဘုရားကုိ ပုဂံေရာက္ သထုံမင္း မႏူဟာမင္း(မကုတ)တည္ခဲ့ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ျမင္းကပါ အရပ္တြင္တည္ထားသည္။ ဘုရားဂူအတြင္း၌ ေရွ ႔ဘက္တြင္ ထုိင္ေတာ္မူ ဆင္းတုေတာ္ႀကီး ၃ ဆူႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဆင္းတုေတာ္ႀကီး တစ္ဆူ ရွိသည္။ ယင္းဆင္းတုေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အလြန္တရာ ႀကီးမားေတာ္မူၾကသည္ ျဖစ္၍ ဂူအတြင္း ေနရာအျပည့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဆင္းတုေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မလွဳပ္သာ မွည့္သာသည့္ပမာ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ျဖစ္ေနသည္။ မႏူဟာဘုရားအတြင္း၌ ဆင္းတုေတာ္ႀကီးမ်ားသာလွ်င္ ႀကီးမားသည္ မဟုတ္ ေရွ ႔ မ်က္ႏွာစာရွိ သပိတ္မွာလည္း ဆင္းတုေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္ေအာင္ပင္ ႀကီးမားလွေပသည္။ သမိုင္းအရ မႏူဟာမင္းသည္ ပုဂံတြင္ေနထိုင္ရာမွ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္လိုသည္ရွိသျဖင့္ ဘုရားတစ္ဆူတည္ရန္ အေနာ္ရထားအား ခြင့္ေတာင္းသည္။ အေနာ္ရထာမင္းက လိႈက္လိႈက္လဲလဲ ခြင့္ျပဳသျဖင့္ မိမိလက္တြင္ ၀တ္ေသာနန္းစဥ္လက္စြပ္ကို ပုဂံသူေဌးတစ္ဦးအား ေရာင္းခ်ကာ ဘုရားကိုတည္သည္ဟု သိရသည္။

မႏူဟာဘုရားသည္ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ပုဂံတြင္ေနရေသာ မႏူဟာမင္း၏ ေကာင္းမွဳေတာ္ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လုိဏ္ဂူအတြင္း၌ ပူေဇာ္ထားေသာ ထုိင္ေတာ္မူ ဆင္းတုေတာ္ သုံးဆူႏွင့္ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးမ်ာ၏ အလြန္တရားႀကီးမားမွဳေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရမူ ယေန႔ေတြ႕ျမင္တည္ရွိေနေသာ က်ဥ္းေျမာင္းက်ပ္တည္းေသာ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ နဂိုမႏူဟာမင္းတည္သည့္ လက္ရာမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိရပါသည္။

ကိုးကား

  1.  အလင္းေစတမန္
Comments