ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

ခရီးသည္မ်ား သယ္ယူပို.ေဆာင္ရန္ အတြက္ ဘီးမ်ားျဖင္.ေရႊ.လ်ားႏိူင္ေသာ စက္တပ္ယာဥ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။အမ်ားေသာ အားျဖင္. ဘီး ၄ဘီးတပ္ဆင္ထားျပီး ကားေသးေလးေတြကတစ္ဦးကေန ၈ဦးအထိ စီးႏွင္းႏိူင္ဖို. ထိုင္ခံုေတြပါရွိပါတယ္။
ခန္.မွန္းအားျဖင္. ခရီးသည္ပို.ေဆာင္ေရးကား သန္း (၆၀၀) ၊ကမၻာ တစ္၀န္းလံုးမွာေတာ. ၈၀၆ သန္းရွိမယ္လို. ၂၀၀၇ စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။တစ္ႏွစ္ကို ဓါတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ဆီ နဲ.သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.ဂါလံ
ေပါင္း သန္း (၂၆၀)ေလာက္ ကားေတြမွာ သံုးစြဲ ေနႀကပါတယ္။ကား သံုးစြဲမွဳအေရအတြက္ေတြကေတာ.
တရုတ္ နဲ. အႏၵိယေတြမွာ အလ်င္အျမန္နဲ.တိုးတက္လာေနပါတယ္။

အရင္းအျမစ္

automobile ဆိုတဲ.အေခၚအေ၀ၚကေတာ. ျပင္သစ္ အေခၚအေ၀ၚတခုျဖစ္ျပီး ေရွးေဟာင္း ဂရိစကားလံုး
ကေနဆင္းသက္လာတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ car ဆိုတဲ.နာမည္ကေတာ. လက္တင္ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းေႀကာင္း

၁၆၁၇ ကေနစတင္ခဲ.တဲ. ကားျဖစ္လာဖို.လုပ္ေဆာင္မွဳေတြဟာ ၁၈၈၅ မွာပီျပင္လာခဲ.ပါတယ္။
Comments