မေပးလွဴေကာင္းေသာအလွဴဆယ္မ်ဳိး

ေပးလွဴေသာ္ အပၸါယ္က်တတ္၏၊
အပၸါယ္ ဆိုသည္မွာ ခ်မ္းသာျခင္းကင္းေသာ ဘံုျဖစ္ပါသည္။

(၁) ကေခ်သည္ အၿငိမ့္ဇာတ္ပြဲ အလွဴ၊
(၂) ေသရည္အရက္ အလွဴ၊
(၃) မိန္းမ အလွဴ၊
(၄) ႏြားမမ်ားထံ ႏြားထီးလႊတ္ျခင္းမ်ဳိး အလွဴ၊
(၅) ကာမဂုဏ္ကုိ ႏိႈးဆြေပးေသာ ပန္းခ်ီဓါတ္ပံု အလွဴ၊
(၆) လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ၊
(၇) အဆိပ္အလွဴ၊ သတၱ၀ါတို႔ေသေစရန္၊
(၈) လက္ထိပ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳး အလွဴ၊
(၉) ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္ အလွဴ၊
(၁၀)ခ်ိန္စဥ္းလဲ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴ။
Comments