ျမန္မာ.ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆု(အကယ္ဒမီ)

အကယ္ဒ​မီ​ဆု

ျ​မန္မာ့ ရုပ္ရွ​င​္ ထူး​ခ​ၽြန္ဆု​သ​ည​္ ျ​မန္မာႏ​ိုင္ငံ​တြ​င​္ ေ​ပး​ေ​သာ ထူး​ခ​ၽြန္ဆု (အကယ္ဒ​မီ) ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ျ​မန္မာႏ​ိုင္ငံ​တြ​င​္ ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ ထုတ္လု​ပ​္ေ​ရး လုပ္င​န​္း​သ​ည​္ ၁​၉​၂​၀ ျ​ပ​ည့​္ႏွစ္တြ​င​္ ေ​ပ​ၚ​ထြ​န​္း​လာ​ခဲ့​ျ​ပီး ပထမ​ဆံုး အကယ္ဒ​မီ ထူး​ခ​ၽြန္ဆု​ေ​ပး​အပ္သ​ည့​္ ခုႏ​ွစ္မွာ ၁​၉​၅​၂ ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ၁​၉​၅​၂-ခုႏ​ွ​စ​္ႏွ​င့​္ ၁​၉​၅​၃-ခုႏ​ွစ္တို​႔​တြ​င​္ ဇာတ္ကား​ဆု (၃)ဆု ၊ ပညာ​သည္ဆု (၂)ဆု​ျ​ဖ​င့​္ စု⁠စု​ေ​ပါ​င​္း ထူး​ခ​ၽြန္ဆု(၅)ဆု ခ်ီး​ျ​မွ​င့​္​ခဲ့​သ​ည​္။

 • ပထမ​အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​ဇာတ္ကား​ဆု - (ေ​ရႊ​ကိႏ​ၷ​ရီ​႐ု​ပ​္)
 • ဒုတိယ​အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​ဇာတ္ကား​ဆု - (ေ​ငြေ​ဒါ​င​္း​႐ု​ပ​္)
 • တတိယ​အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​ဇာတ္ကား​ဆု - (ေ​ၾ​ကး​ျ​ခေ​သၤ့​႐ု​ပ​္)
 • အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​အမ်ဳ​ိး​သား​ပညာ​သည္ဆု - (ေ​ရႊ​ရင္ထိုး)
 • အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​အမ်ဳ​ိး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု - (ေ​ရႊ​ရင္ထိုး)

၁​၉​၅​၂-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ပထမ​ဆံုး​အၾ​ကိ​မ​္ျ​မန္မာ့​႐ု​ပ​္​႐ွင္ထူး​ခ​ၽြန္ဆု​ေ​ပး​ပြဲ​တြ​င​္ ျ​ဗိ​တိသွ်​ဘား​မား​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ ဒါ​႐ိုက္တာေ​႐ႊ​ဒံုး​ဘီ​ေ​အာ​င​္၏ ‘မာလာ​ရီ’ ဇာတ္ကား​၌ အေ​ကာင္ဆံုး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ထား​ေ​သာ ဦး​ေက်ာ​္​၀​င​္း မွာ ပထမ​ဆံုး​အမ်ိ​ဳး​သား ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု ကို​ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

ျ​မန္မာႏ​ိုင္ငံ​တြ​င​္ ပထမ​ဆံုး ဆုခ်ီး​ျ​မွ​င့​္ျ​ခ​င​္း ခံ​ရသ​ည့​္ ဇာတ္ကား​မွာ ေ​အ၀​မ​္း​ဖ​လင္မွ ဒါ​႐ိုက္တာ​ေ​မာင္တ​င​္ေ​မာ​င​္ ႐ိုက္ကူး​ေ​သာ ‘ခ်စ္သ​က​္ေ​၀’ ဇာတ္ကား​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ အဆို​ပါ​ဇာတ္ကား​တြ​င​္ သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာ​င​္ၾ​က​ည​္​ၾ​က​ည​္ေ​ဌးမွာ ျ​မန္မာ့​ပထမ​ဆံုး အမ်ိ​ဳး​သမီး​ထူး​ခ​ၽြန္ဆု​ကို ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

၁​၉​၅​၄-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ပထမ​ဆံုးခ်ီး​ျ​မွ​င့​္ေ​သာ ဒါ​႐ိုက္တာ​ထူး​ခ​ၽြန္ဆု​ကို ‘ေ​ၾ​သာ​္​မိ​န​္း​မ’ ဇာတ္ကား​႐ိုက္ကူး​သူ ဦး​သုခမွ ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။ အဆို​ပါ​ဇာတ္ကား​ျ​ဖ​င့​္​ပ​င​္ ဦး​သုခ​သ​ည​္ အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​ဇာတ္ကား​ဆု (ဒုတိယ) ကို​ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

၁​၉​၅​၅-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ဇာတ္ကား​ထူး​ခ​ၽြန္ဆု​ကို ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ မ​ခြဲ​ေ​တာ့​ဘဲ အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး ဇာတ္ကား​ဆု တစ္ဆု​တ​ည​္း​ကို​သာ ခ်ီး​ျ​မႇ​င့​္​ခဲ့​သ​ည​္။ အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု ၊ အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု၊ ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆုမ်ား​ကို ေ​ပး​အပ​္ေ​နျ​ခ​င​္းျ​ဖစ္ရာ အထူး​ဆု​အေ​နျ​ဖ​င့​္ ၀​င​္းေ​မာ​္​မွ ‘ဖိုး​ျ​ပံ​ဳးခ်ိ​ဳ’ ဇာတ္ကား​ျ​ဖ​င့​္ ၁​၉​၅​၅-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ပထမ​ဆံုးခ်ီး​ျ​မွ​င့​္ျ​ခ​င​္း ခံ​ရျ​ပန္သ​ည​္။

၁​၉​၅​၆-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု​အျ​ဖ​စ​္ ထပ္တိုးခ်ီး​ျ​မွ​င့​္​ခဲ့​ျ​ပီး ဦးခ်စ္ဖြယ္မွ ‘လြ​မ​္းေ​ငြ​႕​တေ​၀ေ​၀’ ဇာတ္ကား​ျ​ဖ​င့​္ ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

၁​၉​၆​၂-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ထူး⁠ထူး​ျ​ခား​ျ​ခား​စ​တ​င​္ေ​ပး​အပ္ခဲ့​သ​ည့​္ ဆု​မွာ ဇာတ္ပို​႕​ဆု​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ဇာတ္တစ္ခု​လံုး​ကို အထေ​ျ​မာ​က​္ေ​အာ​င​္ ပို​႕ေ​ပး​ရေ​သာ သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္မ်ား​အျ​ဖ​စ​္ ဦးေက်ာက္လံုး ႏွ​င့​္ ေ​ဒ​ၚေ​မႏ​ြဲ​႕ တို​႕​မွ ‘အေ​တြ​႕’ ဇာတ္ကား​ၾ​ကီး​ျ​ဖ​င့​္ အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး ဇာတ္ပို​႕​ဆုမ်ား အဦး​ဆံုး ရ​႐ွိ​ခဲ့​ၾ​က​ပါ​သ​ည​္။

မွတ္မွတ္ရ​ရ ႐ု​ပ​္​႐ွင္သ​မို​င​္း​တြ​င​္ ခ်န္လွပ္ထား​မ​ရေ​သာ သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္မွာ ေ​အာင္ထြ​န​္းေ​လး ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ေ​အာင္ထြ​န​္းေ​လး​သ​ည​္ ၁​၉​၇​၇-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ‘အေ​ဖ​တစ္ခု သား​တစ္ခု’ ဇာတ္ကား​ျ​ဖ​င့​္ ပထမ​ဆံုး​ကေ​လး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာ​င​္ ဆု​ကို​ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

၁​၉⁠၉​၁-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ေ​ရႊ​ကိႏ​ၷ​ရီ​ေ​ရႊ​စ​င​္​႐ုပ္ဆု အျ​ပ​င​္ ေ​ငြ​သား​ႏွ​စ​္ေ​သာ​င​္း​ကို ခ်ီး​ျ​မႇ​င့​္​ခဲ့​သ​ည​္။ ဇာတ္ကား​တစ္ကား​တြ​င​္ အမ်ား​ဆံုး အေ​ထာက္အ​ပံ့ ေ​ပး​ႏို​င​္ေ​သာ ဆု​တစ္ဆု​႐ွိ​သ​ည​္။ ထို​ဆု​မွာ ပရိ​သ​တ​္ ကို ငို​ေ​အာ​င​္ ရီ​ေ​အာ​င​္ ၊ ရင္ခုန္လႈ​ပ​္​႐ွား​မႈ​ကို သ​႐ု​ပ​္ေ​ဖာ​္​သ​ည့​္ ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ အဆို​ပါ​ဆု​ကို ျ​မန္မာ့ႏ​ိုင္ငံ​၏ ဂီ​တ​ဖ​ခ​င​္​ၾ​ကီး တ​စ​္​ဦး​ျ​ဖစ္သ​ည့​္ ဂီ​တ​လု​လ​င​္ ေ​မာင္ကို​ကို မွ ၁​၉⁠၉​၁-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ‘ မယ္သီ​တာ​လို မိ​န​္း​ကေ​လး’ ဇာတ္ကား​ျ​ဖ​င့​္ ပထမ​ဆံုး ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

၁​၉⁠၉​၃-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ေ​ငြ​သား​ႏွ​စ​္ေ​သာ​င​္း​ကို ခ်ီး​ျ​မႇ​င့​္ျ​ခ​င​္း မျ​ပဳ​ေ​တာ့​ဘဲ ေ​ရႊ​ကိႏ​ၷ​ရီ​႐ုပ္တြ​င​္ တပ္ဆ​င​္ေ​သာ ေ​ငြ​ၾ​ကယ္အ​စား ေ​ရႊ​သား​အစစ​္ျ​ဖ​င့​္ ျ​ပဳ​လုပ္ထား​ေ​သာ ေ​ရႊ​ၾ​ကယ္ကို တပ္ဆင္ခ်ီး​ျ​မႇ​င့​္​ခဲ့​သ​ည​္။

ရွား⁠ရွား​ပါး​ပါး ပရိ​သတ္သ​တိ​မ​ထား​ႏိုင္သ​ည့​္ ပညာ​သည္ဆု​တစ္ဆု​ကို ၁​၉⁠၉​၄-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ႐ု​ပ​္​႐ွင္သ​မို​င​္း​၌ ထပ္တိုးခ်ီး​ျ​မွ​င့​္ ခဲ့​ေ​သး​သ​ည​္။ ထို​ဆု​မွာ ႐ုပ္ရွင္အ​သံ​ဆု​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ပထမ​ဆံုး​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ အသံ​ဆု​ကို ဦး​ခ​င​္​ဦး​မွ ‘သရဖူ’ဇာတ္ကား​ျ​ဖ​င့​္ ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

ဇာတ္ကား​တစ္ကား​လံုး အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​ၾ​က​ည့​္​႐ႈ​ႏို​င​္ေ​အာ​င​္ အျ​ပတ္အေ​တာက္မ​႐ွိ​ေ​အာ​င​္ စြ​မ​္းေ​ဆာ​င​္ေ​ပး​ေ​နေသာ သူမ်ား​မွာ ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ကား​တ​ည​္းျ​ဖတ္သူမ်ား​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ကား​တစ္ကား​၏ အဆ​င့​္​အတ​န​္း​ကို ေ​ဖာ​္ျ​ပေ​နေသာ တ​ည​္းျ​ဖ​တ​္ ဆု​ကို ၁​၉⁠၉​၇-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ ခ်ီး​ျ​မွ​င့​္​ခဲ့​ျ​ပီး ဦး​ျ​မ​င့​္​ခို​င​္(ေ​မာ​္​ကြ​န​္း​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္)မွ ‘သူ​႕​က​ၽြန္မ​ခံ​ျ​ပီ’ ဇာတ္ကား​ျ​ဖ​င့​္ ပထမ​ဆံုး​ရ​႐ွိ​ခဲ့​သ​ည​္။

ယခု​ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ခဲ့​ေ​သာ အေ​ၾ​ကာ​င​္း​အရာမ်ား​သ​ည​္ ျ​မန္မာ့​႐ု​ပ​္​႐ွင္သ​မို​င​္းေ​ခတ္အ​ဆက္ဆ​က​္ ပထမ​အၾ​ကိ​မ​္ ခ်ီး​ျ​မွ​င့​္​ခံ​ခဲ့​ေ​သာ ဆု​တစ္ခု​ျ​ခ​င​္း​စီ​၏ သ​မို​င​္း​အက်​ဥ​္းျ​ဖစ္ပါ​သ​ည​္။

သိ​မွတ္ဖြယ္ရာ ႐ု​ပ​္​႐ွင္ထူး​ခ​ၽြန္ဆု သ​မို​င​္းမ်ား

၁​၉​၅​၂-ခုႏ​ွ​စ​္(ပထမ အႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - ခ်စ္သ​က​္ေ​၀(ပထမ​ဆု) – ေ​အ၀​မ​္း ကု​မ​ၸ​ဏီ
 2. ဇာတ္ကား​ဆု- မယား​နဲ​႔​လူပ်ိ​ဳ (ဒုတိယ​ဆု) – ေ​အာ​င​္ေ​ဇယ် ကု​မ​ၸ​ဏီ
 3. ဇာတ္ကား​ဆု- ခ်​စ​္​၍ေ​ခ​ၚ​ရာ (တတိယ​ဆု) – ျ​ဗိ​တိသွ်​ဘား​မား ကု​မ​ၸ​ဏီ
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု - ဦး​ေက်ာ​္​ဝ​င​္း‎ - (မာလာ​ရီ)ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု - ၾ​က​ည​္​ၾ​က​ည​္ေ​ဌး - (ခ်စ္သ​က​္ေ​၀)ဇာတ္ကား

၁​၉​၅​၃-ခုႏ​ွ​စ​္(ဒုတိယ အႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - ရတနာ​ပံု (ပထမ​ဆု) -ေ​အ၀​မ​္း ကု​မ​ၸ​ဏီ
 2. ဇာတ္ကား​ဆု- သ​ည​္ေ​ဆာ​င​္းေ​ဟ​မာန​္ (ဒုတိယ​ဆု)- ျ​ဗိ​တိသွ်​ဘား​မား ကု​မ​ၸ​ဏီ
 3. ဇာတ္ကား​ဆု- ျ​မေ​၀⁠၀​န​္ (တတိယ​ဆု) -ေ​အ၀​မ​္း ကု​မ​ၸ​ဏီ
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု- ေ​အဝ​မ​္း ဦး​တ​င​္ေ​မာ​င​္ - (ရတနာ​ပံု)ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု -ေ​မျ​မ​င့​္ - (ပြဲ​ခါ​ေ​ညာ​င​္ေ​ရ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၅​၄-ခုႏ​ွ​စ​္(တတိယ အႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - ေ​ၾ​သာ​္​မိ​န​္း​မ (ဒုတိယ​ဆု)- ျ​ဗိ​တိသွ်​ဘား​မား ကု​မ​ၸ​ဏီ
 2. ဇာတ္ကား​ဆု- အေက်ာ​္​အေ​မာ​္ (တတိယ​ဆု) - ေ​အ၀​မ​္း ကု​မ​ၸ​ဏီ
 3. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ဦးသုခ - (ေ​ၾ​သာ​္​မိ​န​္း​မ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု - အေ​မ​ပု - (ေ​မေ​မ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၅​၅-ခုႏ​ွ​စ​္(စ​တု​တၳ အႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - ဖိုး​ျ​ပံ​ဳးခ်ိ​ဳ - ေ​႐ႊ​၀ယ္သီ​ရိ ကု​မ​ၸ​ဏီ
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ဦးခ်​င​္း​စိ​န​္ - (ကို​ယ့​္​ရ​င​္ေ​သြး)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု - ဖိုး​ပါ​ၾ​ကီး - (ဖိုး​ျ​ပံ​ဳးခ်ိ​ဳ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု - ေ​မ​လြ​င​္ - (ခ်စ္မ​မ)ဇာတ္ကား
 5. အထူး​ဆု - ၀​င​္း​မာ - (ဖိုး​ျ​ပံ​ဳးခ်ိ​ဳ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၅​၆-ခုႏ​ွ​စ​္(ပ​ဥ​ၥ​မ အႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (ဘ၀​သံသရာ)ဇာတ္ကား - မႏ​ၱေ​လး​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ဦး​သုခ - (ဘ၀​သံသရာ)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု - ေ​ဇယ် - (ဘ၀​သံသရာ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု - ၾ​က​ည​္​ၾ​က​ည​္ေ​ဌး - (ခ်စ္ခြ​င့​္​မ​ပို​င​္)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦးခ်စ္ဖြ​ယ​္ - (လြ​မ​္းေ​ငြ​႕​တေ​၀ေ​၀)ဇာတ္ကား

၁​၉​၅​၇-ခုႏ​ွ​စ​္(၆-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (ေ​ဒါက္တာ​ေ​အာ​င​္ေက်ာ​္​ဦး)ဇာတ္ကား -ျ​ဗိ​တိသွ်​ဘား​မား ကု​မ​ၸ​ဏီ
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- ေ​႐ႊ​ဒံုး​ဘီ​ေ​အာ​င​္- (ေ​ဒါက္တာ​ေ​အာ​င​္ေက်ာ​္​ဦး)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု - ထြ​န​္းေ​၀ - (ဗို​လ​္ျ​မ​ဒ​င​္)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု-ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခ​င​္-(ခ်စ္ညီ​မ)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု-ဦး​ထြ​န​္း​လႈ​ိ​င​္- (ျ​မ​ပ​န​္း​၀တ္ရ​ည​္)ဇာတ္ကား

၁​၉​၅​၈-ခုႏ​ွ​စ​္(၇-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-(စြဲ​တဲ့​ေ​မ​တၱာ​အိမ္မ​က​္)- ျ​မေ​ဇာ​္​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု-ဦးခ်စ္ခ​င​္-(ေျ​ဖေလ်ာ့​ေ​ခြ)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု- ဦးေက်ာ​္ေ​သာ​င​္း- (ေျ​ဖေလ်ာ့​ေ​ခြ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု - ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခ​င​္- (ေျ​ဖေလ်ာ့​ေ​ခြ)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု- ဦး​ထြ​န​္းျ​မ​င့​္ -(စြဲ​တဲ့​ေ​မ​တၱာ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၅​၉-ခုႏ​ွ​စ​္(၈-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-(ခ်​စ​္ေ​တာ့ခ်စ္တ​ယ​္)ဇာတ္ကား- စ​န​္းေ​သာ​္​တာ​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- သာဓု- (က​ၾ​ကီး​ေ​ရ က)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု - ထြ​န​္းေ​၀- (က​ၾ​ကီး​ေ​ရ က)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု- ျ​မတ္မြ​န​္- (က​ၾ​ကီး​ေ​ရ က)ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု- ေ​ဒ​ၚ​ခ​င​္ - (က​ၾ​ကီး​ေ​ရ က)ဇာတ္ကား
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​ဘ​ၾ​က​ည​္- (ဗို​လ​္ေ​အာ​င​္ႏို​င​္)ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၀-ခုႏ​ွ​စ​္(၉-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု -(ေ​ရေ​ျ​မ​ဆံုး​တို​င​္)ဇာတ္ကား- မႏ​ၱေ​လး​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- သာဓု- (အငို​လြယ္သ​ည​္)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု - ေ​မာင္သ​င​္- (ေ​ရေ​ျ​မ​ဆံုး​တို​င​္)ဇာတ္ကား ၊ (ခ်​စ​္ေ​သြး​သ​စ​ၥာ)ဇာတ္ကား ၊ (စိုး​ပါ​နဲ​႕ေ​မ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု - ေ​မ​သ​စ​္- (ေ​မ​တၱာ​ေ​႐ႊ​ရ​ည​္)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု- ဦး​တင္ယု- (ေ​မ​တၱာ​ေ​႐ႊ​ရ​ည​္)ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၁-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၀-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု- (ကိုယ္ပို​င​္ေ​မ​တၱာ)ဇာတ္ကား-မႏ​ၱေ​လး​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- တ​ကၠ​သို​လ​္​၀​င​္းေ​ဖ- (ျ​ပည္တန္တဲ့က်ည္ဆံ)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​သည္ဆု -ျ​မ​တ​္ေ​လး -(အမု​န​္းေ​နာ​က​္​၀​ယ​္)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ပညာ​သည္ဆု- ခင္ယု​ေ​မ- (ကိုယ္ပို​င​္ေ​မ​တၱာ)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု- ဦး​ေ​မာင္ကေ​လး/ဦး​ေ​ပါ - (ကိုယ္ပို​င​္ေ​မ​တၱာ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၂-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၁-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - သီ​သီ- (အေ​တြ​႕)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု- ဦး​ေက်ာက္လံုး-(အေ​တြ​႕)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဒ​ၚေ​မႏ​ြဲ​႕- (ေ​႐ႊ​ရင္သိ​မ​္း​သ​စ​္) ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၃-ခုႏ​ွ​စ​္

အကယ္ဒ​မီ ေ​ပး​ျ​ခ​င​္း မ​ရွိ​ပါ။

၁​၉​၆​၄-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၃-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇတ္ပို​႕​ဆု - ဦး​ေက်ာက္လံုး - (ရ​င​္​၀ယ္တစ္သိ​မ့​္​သိ​မ့​္)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဒ​ၚေ​မ​သ​စ​္ - (ရ​င​္​၀ယ္တစ္သိ​မ့​္​သိ​မ့​္)ဇာတ္ကား
 3. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​ဘ​ၾ​က​ည​္ - (ခ်ိ​န​္း​မိ​ေ​လေသာ​ည) ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၅-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၄-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ဝါ⁠ဝါ​ဝ​င​္းေ​႐ႊ- (ခ်စ္သ​မီး) ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ဦး​ေက်ာက္လံုး - (ခ်စ္သ​မီး) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇတ္ပို​႕​ဆု - တင္တင္မူ - (သဲ​လြန္စ) ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၆-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၅-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (ေ​ဆာ​င​္း) ဇာတ္ကား- ေ​အ၀​မ​္း​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - စံ​႐ွား​တ​င​္ -(ေ​ဆာ​င​္း) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု -စိုး​ေ​႐ႊ - (ေျ​မ​မွာ​ပြ​င့​္ေ​သာ​ေ​မ​တၱာ​ပ​န​္း) ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၇-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၆-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ေ​အဝ​မ​္း ဦး​တ​င​္ေ​မာ​င​္ - (ကိုယ္ရယ္တိုး​ရယ္စိုး​စိုး​ရ​ယ​္) ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ဝ​င​္း​ဦး - (ေ​ဆာ​င​္း​အိမ္မ​က​္) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခင္သ​န​္းႏု - (ကိုယ္ရယ္တိုး​ရယ္စိုး​စိုး​ရ​ယ​္) ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၈-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၇-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (စကား​ေျ​ပာ​ေ​သာ​အသ​ည​္ႏွ​လံုး)ဇာတ္ကား- သုခ​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ဦး​သုခ -(စကား​ေျ​ပာ​ေ​သာ​အသ​ည​္ႏွ​လံုး)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ညႊ​န​္​႕​ဝ​င​္း- (ဗန္တို​လူ​ေ​လး​ႏွ​င့​္ သူ​ဇာ) ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - စႏ​ၵာ (ႏွစ္မႊ​ာ​အသ​ည​္း) ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ဦး​သိ​န​္းေ​မာ​င​္ -(စကား​ေျ​ပာ​ေ​သာ​အသ​ည​္ႏွ​လံုး)ဇာတ္ကား
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ခင္မိုး​မိုး - (အပယ္ရ​တ​နာ) ဇာတ္ကား
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​သန​္းေ​မာ​င​္ - (ႏွစ္မႊ​ာ​အသ​ည​္း) ဇာတ္ကား

၁​၉​၆​၉-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၈-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​ကာ​လိပ္ဂ်​င​္ေ​န​၀​င​္း- (ပ​ယ​င​္းေ​ရာ​င​္) ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ၀ါ⁠၀ါ​၀​င​္းေ​႐ႊ - (ေခ်ာ​င​္း​ကို​ပ​စ​္​၍ ေ​မ​တၱာ​ရွာ) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဒ​ၚ​သိ​န​္း​ရွ​င​္ - (အသက္ကိုႏ​ွ​င​္း) ဇာတ္ကား
 4. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​စံ​ေ​အး - (ေ​မ​တၱာ​ကိုယ္စား​ႏွ​င​္း​ပါ့​မ​ယ​္) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၀-ခုႏ​ွ​စ​္(၁​၉-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (မႈ​ံေ​႐ႊ​ရ​ည​္)ဇာတ္ကား - အေ​ပါ​င​္း​လ​က​ၡ​ဏာ​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ဦး​သုခ - (က​ၽြန္မ​မွာ​မိ​န​္း​မ​သား)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ဝ​င​္း​ဦး - (မႈ​ံေ​႐ႊ​ရ​ည​္)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု- တင္တ​င​္ႏြဲ​႕ - (က​ၽြန္မ​မွာ​မိ​န​္း​မ​သား) ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု- ဗိုလ္ဗ​ကို - (သီတာ​ျ​ပံ​ဳး) ဇာတ္ကား
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ၾ​က​ည​္​ၾ​က​ည​္ေ​ဌး - (ႏုႏု​ငယ္င​ယ​္) ဇာတ္ကား
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​စံ​ေ​အး - (လ​ကြယ္မိုး​ေႏွာ​င​္း) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၁-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၀-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- ေ​မာ​င​္​၀​ဏ​ၰ -(က​တၱ​ီ​ပါ​ဖိ​နပ္စီး ေ​႐ႊ​ထီး​ေ​ဆာ​င​္း) ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ညႊ​န​္​႕​၀​င​္း- (ခ်စ္သူ​၀ို​င​္း​၀ို​င​္း​လ​ည​္)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​ဒ​စီ​ေက်ာ​္​ဝ​င​္း‎- (အား​ႏြဲ​႕​သူ​ပါ​ရွ​င​္) ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ဗိုလ္ဗ​ကို - (တ​စ​္ေ​ကြ​႕​တစ္က​မ​ၻာ) ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​အး​ေ​အး​သ​င​္း - (မာယာ​ေ​ထာ​င​္ေခ်ာ​က​္) ဇာတ္ကား
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဆန္နီ​တ​င​္ - (တျ​ခား​က​မ​ၻာ​ကခ်စ္သူ​ရ​ယ​္) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၂-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၁-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ေ​မာင္တ​င​္​ဦး - (ေ​န​ထြ​က​္ေ​သာ​ည) ဇာတ္ကား
 2. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု -ဦး​လွေ​ဖ -(ေ​န​ထြ​က​္ေ​သာ​ည) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၃-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၂-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (ဘယ္သူ​ျ​ပိ​ဳင္လို​႕​လွ​ပါ​ေ​တာ့ႏ​ို​င​္) - သုခ​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- ဦး​သုခ - (ဘယ္သူ​ျ​ပိ​ဳင္လို​႕​လွ​ပါ​ေ​တာ့ႏ​ို​င​္) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခ​င​္- (မု​န​္း​ပါ​တ​ယ​္ေ​မာ​င့​္​ကို) ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - အံ့​ေက်ာ​္ -(ဘယ္သူ​ျ​ပိ​ဳင္လို​႕​လွ​ပါ​ေ​တာ့ႏ​ို​င​္) ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​အး​ေ​အး​သ​င​္း - (ဇာ​ခ​န​္း​ဆီး​ေ​နာက္ကြယ္မွာ) ဇာတ္ကား
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​စံ​ျ​မ​င့​္- (အိမ္မက္တံ​တား) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၄-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၃-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ႏြဲ​႕ႏ​ြဲ​႕​မူ -(ေ​နာ​္​ကူး​မ) ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​အာင္လြ​င​္ -(ေ​နာ​္​ကူး​မ) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၅-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၄-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (ေ​႐ႊခ်​ည​္ေ​ငြခ်ည္တ​န​္း​ပါ​လို​႕) - မ​င​္း​သူ​ရိ​န​္​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- ဦး​သုခ - (ေ​႐ႊခ်​ည​္ေ​ငြခ်ည္တ​န​္း​ပါ​လို​႕) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခင္ယု​ေ​မ- (ေ​႐ႊခ်​ည​္ေ​ငြခ်ည္တ​န​္း​ပါ​လို​႕)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု -ျ​မ​င့​္ႏို​င​္ - (ေက်းဂ်ဴး​က​ဘာ) ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဒ​ၚေ​မႏ​ြဲ​႕- (ေ​႐ႊခ်​ည​္ေ​ငြခ်ည္တ​န​္း​ပါ​လို​႕) ဇာတ္ကား
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဆန္နီ​တ​င​္- (က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ႏွ​င့​္​ကို​ဘေက်ာ​္) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၆-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၅-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု- (ႏွ​လံုး​သား​နဲ​႕​စစ္တာ​၀​န​္)- ျ​ပ​ည​္ေက်ာ​္​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- စိ​န​္ေ​ဖ​တ​င​္- (ႏွ​လံုး​သား​နဲ​႕​စစ္တာ​၀​န​္) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု- ေ​ဒ​ၚေ​မ​သ​စ​္ -(ႏြဲ​႕မ်ိ​ဳး​စံု​လ​င​္ႏြဲ​႕​လိုက္ခ်​င​္) ဇာတ္ကား
 4. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​စ​န​္းေ​မာ​င​္ - (က​ၽြ​န​္း​ကေ​လး​မွာႏ​ွ​စ​္ေ​ယာက္ထဲ) ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၇-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၆-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -စိ​န​္ျ​မ​င့​္ - (အေ​ဖ​တစ္ခု​သား​တစ္ခု)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု- ၀ါ⁠၀ါ​၀​င​္းေ​႐ြ - (မိ​န​္း​ကေ​လး​႐ွင္ရဲ​႕ ဆႏ​ၵ)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဆြ​ဇင္ထို​က​္- (မိ​န​္း​ကေ​လး​႐ွင္ရဲ​႕ ဆႏ​ၵ)ဇာတ္ကား
 4. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ဦး​ပ​န​္းေ​အး - (ေ​နျ​ခ​ည​္ျ​ဖာ​မွ ေႏြးေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္)ဇာတ္ကား
 5. ကေ​လး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​အာင္ထြ​န​္းေ​လး - (အေ​ဖ​တစ္ခု​သား​တစ္ခု)ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၈-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၇-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- ေ​မာင္တ​င​္​ဦး- (တစ္ခါ​က​တစ္ဘ​၀)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခင္သီ​တာ​ထြ​န​္း- (တစ္ခါ​က​တစ္ဘ​၀)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ဖိုး​ပါ​ၾ​ကီး - (တစ္ခါ​က​တစ္ဘ​၀)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဒ​ၚ​ၾ​က​ည​္​ၾ​က​ည​္ေ​ဌး -(လူ​ေ​ဇာ​္)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​တ​င​္​၀​င​္း- (တစ္ခါ​က​တစ္ဘ​၀)ဇာတ္ကား
 6. အထူး​ဆု - အဂၤ​လန္စိ​န​္ - (ေ​မ​တၱာ​ရွင္မေ​လး ျ​ငိ​မ​္းျ​ငိ​မ​္း​အိ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၇​၉-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၈-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေက်ာ​္​ဟိ​န​္း - (အကာ​က​အခ်​စ​္ အႏ​ွစ္ကေ​မ​တၱာ)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခ်ိ​ဳျ​ပံ​ဳး - (ခ်စ္အမွ်)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ကာ​လိပ္ဂ်​င​္ေ​န​ဝ​င​္း - (အကာ​က​အခ်​စ​္ အႏ​ွစ္ကေ​မ​တၱာ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဒ​ၚ​စိန္ခ​င​္ - (အကာ​က​အခ်​စ​္ အႏ​ွစ္ကေ​မ​တၱာ)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​စ​န​္းေ​မာ​င​္ - (ေက်ာ​္​ကိုခ်စ္လား ေ​ဇာ့​္​ကိုခ်စ္မ​လား)ဇာတ္ကား

၁​၉​၈​၀-ခုႏ​ွ​စ​္(၂​၉-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု -(ၾ​က​ည​္ျ​ပာ)ဇာတ္ကား- ယ​မံု​နာ​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ၾ​ကီး​ျ​မ​င့​္ - (ၾ​က​ည​္ျ​ပာ)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​မ​၀​င​္းေ​မာ​င​္ - (ၾ​က​ည​္ျ​ပာ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​မာင္စိ​မ​္းေ​အာ​င​္ - (မွ​တ​ပါး​အျ​ခား​မ​ရွိ​ၿ​ပီ)ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခ​င​္ - (မွ​တ​ပါး​အျ​ခား​မ​ရွိ​ၿ​ပီ)ဇာတ္ကား
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ခ်စ္မ​င​္း​လူ - (ေႏြ​႐ူ​ပ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၈​၁-ခုႏ​ွ​စ​္(၃​၀-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ၀​င​္းေ​ဖ - (ႏွ​င​္း​ဆီ​နီ​အိမ္မ​က​္) ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - တင္တင္ညိ​ဳ - (ငယ္နာ​မည္အ​ညိ​ဳ) ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​မ​ယု- (ႏွ​င​္း​ဆီ​နီ​အိမ္မ​က​္) ဇာတ္ကား
 4. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​စ​န​္းေ​မာ​င​္ - (အျ​ပန္လ​မ​္း) ဇာတ္ကား

၁​၉​၈​၂-ခုႏ​ွ​စ​္(၃​၁-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေက်ာ​္​ဟိ​န​္း - (မြ​န​္း​တ​ည့​္ခ်ိန္တြ​င​္ ေ​န​၀င္သ​ည​္)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခ်ိ​ဳျ​ပံ​ဳး - (မြ​န​္း​တ​ည့​္ခ်ိန္တြ​င​္ ေ​န​၀င္သ​ည​္)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​နေ​အာ​င​္ - (မီ​လာ​႐ွီ​ကာ စို​င​္းေ​ဗ​ဒါ)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု -ခိုင္ခ​င​္​ဦး (ေ​မ​တၱာ​အသၤ​ေခ်)ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ေ​အာ​င​္ျ​မ​င့​္​ဦး - (မီ​လာ​႐ွီ​ကာ စို​င​္းေ​ဗ​ဒါ)ဇာတ္ကား

၁​၉​၈​၃-ခုႏ​ွ​စ​္(၃​၂-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- ထြ​န​္းျ​မ​င့​္​ထြ​န​္း- (ကၠ​တၳ​ိ​ရေ​ခ​ၚ မိ​န​္း​မ​တို​႕​သ​ည​္)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ညႊ​န​္​႕​၀​င​္း- (တတိယ​အ႐ြ​ယ​္​၏ ဒု​တိ​ယေ​၀​ဒ​နာ)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခင္သီ​တာ​ထြ​န​္း- (ကၠ​တၳ​ိ​ရေ​ခ​ၚ မိ​န​္း​မ​တို​႕​သ​ည​္)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ထြ​န​္းေ​၀ - (တတိယ​အ႐ြ​ယ​္​၏ ဒု​တိ​ယေ​၀​ဒ​နာ)ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - စံ​႐ွား​တ​င​္ -(စိ​မ​္း​နဲ​႕ေ​တ​ဇာ)ဇာတ္ကား
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​စံ​ေ​အး- (ဗိုလ္သံ​ခဲ) ဇာတ္ကား

၁​၉​၈​၄-ခုႏ​ွ​စ​္(၃​၃-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ျ​မ​တ​္ေ​လး - (ရင္ထဲ​မွာ​႐ြာ​ေ​သာ​မိုး) ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - မို​႔​မို​႔ျ​မ​င့​္ေ​အာ​င​္ - (ႏွ​လံုး​သား​ျ​မိ​ဳ​႕ေ​တာ​္) ဇာတ္ကား
 3. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ခ်စ္မ​င​္း​လူ - (ႏွ​လံုး​သား​ျ​မိ​ဳ​႕ေ​တာ​္) ဇာတ္ကား

၁​၉​၈​၅-ခုႏ​ွ​စ​္(၃​၄-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (သ​ၾ​ကၤန္မိုး)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား - သူ​ရိ​ယ​ပညာ​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ေ​မာင္တ​င​္​ဦး - (သ​ၾ​ကၤန္မိုး)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​နေ​အာ​င​္ -(ပ​န​္း​သီ​တဲ့​ၾ​ကိ​ဳး)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခင္သီ​တာ​ထြ​န​္း - (ပ​န​္း​သီ​တဲ့​ၾ​ကိ​ဳး) ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ထြ​န​္း​ထြ​န​္းႏို​င​္ -(ခ်စ္မီးလွ်ံ​ထဲ​ကေ​မခ်ိ​ဳ)ဇာတ္ကား
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု -ခင္စိုး​ပို​င​္ -(ပ​န​္း​သီ​တဲ့​ၾ​ကိ​ဳး) ဇာတ္ကား
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ခ်စ္မ​င​္း​လူ - (သ​ၾ​ကၤန္မိုး)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား

၁​၉​၈​၆ ၊ ၁​၉​၈​၇၊ ၁​၉​၈​၈၊

အကယ္ဒ​မီ ေ​ပး​ျ​ခ​င​္း မ​ရွိ​ပါ။

၁​၉​၈​၉ ခုႏ​ွ​စ​္(၃​၈-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (ဒိုး)ဇာတ္ကား - အမ်ိ​ဳး​သား​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ၾ​ကည္စိုး​ထြ​န​္း - (ဒိုး)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေက်ာ​္​ဟိ​န​္း - (ပ​န​္းျ​မိ​ဳင္လယ္က ဥယ်ာဥ္မွဴး) ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - မို​႕​မို​႕ျ​မ​င့​္ေ​အာ​င​္ - (ခပ္စိ​မ​္း​စိ​မ​္း​ပဲ​ေ​န​ပါ​မ​ယ​္)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား


၁​၉⁠၉​၀-ခုႏ​ွ​စ​္(၃​၉-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ေ​မာင္ဝ​ဏ​ၰ - (ခု​နစ္စဥ္အ​လြ​မ​္း)ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု- သု​ေ​မာ​င​္ - (ခု​နစ္စဥ္အ​လြ​မ​္း)ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု- ခင္သ​န​္းႏု - (ခု​နစ္စဥ္အ​လြ​မ​္း)ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဇာ​္​လြ​င​္-(အ႐ို​င​္း​စံ​ပ​ယ​္)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​ၾ​က​ည​္ - (အခ်စ္ဆံုး​သူရဲ​႕​ရင္မွာ) ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား

၁​၉⁠၉​၁-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၀-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ရ​န​္ေ​အာ​င​္ - (မယ္သီ​တာ​လို​မိ​န​္း​ကေ​လး)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 2. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - မို​႕​မို​႕ျ​မ​င့​္ေ​အာ​င​္ - (သမီး​ႏွ​င့​္​အေ​မမ်ား)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခို​င​္ - (သမီး​ႏွ​င့​္​အေ​မမ်ား)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 4. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​ပ​န​္းေ​အး - (ဒ​႑ာ​ရီ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - ဂီ​တ​လု​လ​င​္ေ​မာင္ကို​ကို - (မယ္သီ​တာ​လို​မိ​န​္း​ကေ​လး)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား

၁​၉⁠၉​၂-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၁-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​မ​သန​္းႏု -(မူ​ပိုင္ခ်စ္သူ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 2. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​သန​္းေ​မာ​င​္ - (သ​ခြတ္ပ​န​္း)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 3. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - ထ​ရ​မ​္း​ပ​က​္​၀​င​္း​ဦး -(ခိုင္မာ​လာႏ​ွ​င​္း​ဆီ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား

၁​၉⁠၉​၃-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၂-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (သီတာ​ခု​နစ္တ​န​္)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား - ခိုင္သ​ဇ​င​္​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ေ​မာင္နႏ​ၵ - (သီတာ​ခု​နစ္တ​န​္)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - ရဲ​ေ​အာ​င​္ - (ျ​မစ္တို​႕​၏​မာယာ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - ဇင္မာ​ဦး - (သီတာ​ခု​နစ္တ​န​္)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ညႊ​န​္​႕​၀​င​္း -(သီတာ​ခု​နစ္တ​န​္)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - စ​မ​္း​စ​မ​္းေ​အး - (စိ​န​္ေ​ခ​ၚေ​န​တဲ့​အခ်​စ​္)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​သန​္း​ညႊ​န​္​႔(ပ​န​္း​သာ) - (ျ​မစ္တို​႕​၏​မာယာ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား

၁​၉⁠၉​၄-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၃-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-(တျ​ပည္သူ​မေ​႐ႊ​ထား)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား -စ​င​္ေ​ရာ​္​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - စ​င​္ေ​ရာ​္ေ​မာ​င​္ေ​မာ​င​္ - (တျ​ပည္သူ​မေ​႐ႊ​ထား)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေက်ာ​္​သူ- (တျ​ပည္သူ​မေ​႐ႊ​ထား)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -စိုး​ျ​မတ္သူ​ဇာ - (ေ​နာ​္​ရ​င​္ေ​မႊ​း)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - မို​႕​မို​႕ျ​မ​င့​္ေ​အာ​င​္ - (မ​သု​ဓ​မ​စာ​ရီ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 6. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေက်ာ​္​ဟိ​န​္း - (ေ​၀​လ​ည​္းေ​မႊ​း ေ​ၾ​ကြ​လ​ည​္းေ​မႊ​း)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 7. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ႏြဲ​႕ႏ​ြဲ​႕​စ​န​္း - (သရဖူ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ကို⁠ကို​ေ​ဌး (ထိပ္တ​န​္း) - (မ​သု​ဓ​မ​စာ​ရီ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - စႏ​ၵ​ယား​လွ​ထြ​ဋ​္ - (တျ​ပည္သူ​မေ​႐ႊ​ထား)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွင္အ​သံ​ဆု - ဦး​ခ​င​္​ဦး - (သရဖူ)ေ​ဆး​ေ​ရာင္စံု ဇာတ္ကား

၁​၉⁠၉​၅-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၄-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (တိုက္ပြဲ​ေ​ခ​ၚ​သံ) - ခင္စံ​ပ​ယ​္​ဦး​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု- ေ​မာင္တ​င​္​ဦး - (တိုက္ပြဲ​ေ​ခ​ၚ​သံ)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ရ​န​္ေ​အာ​င​္ - (ပုဂံ​မွာ သာ​တဲ့​လ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - စိုး​သူ - (ေ​အာ​င​္ျ​မ​င​္ေ​သာ​ေ​န​႕)
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​မ​သန​္းႏု - (ပုဂံ​မွာ သာ​တဲ့​လ)
 6. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဇာ​္​လ​င​္း - (တိုက္ပြဲ​ေ​ခ​ၚ သံ)
 7. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခို​င​္ - (ေ​အာ​င​္ျ​မ​င​္ေ​သာ​ေ​န​႕)
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ဦး​သန​္းႏု(ပ​န​္း​သာ) - (ပုဂံ​မွာ​သာ​တဲ့​လ)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - ဂီ​တ​လု​လ​င​္ေ​မာင္ကို​ကို - (တိုက္ပြဲ​ေ​ခ​ၚ​သံ)
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ကား​ဆု - ေ​အာင္က်ည္ထြ​ဏ​္း - (တိုက္ပြဲ​ေ​ခ​ၚ​သံ)

၁​၉⁠၉​၆-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၅-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (ပ​န​္း​သ​ခ​င​္) - ယ​မံု​နာ​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ဦး​ၾ​ကီး​ျ​မ​င့​္ - (ပ​န​္း​သ​ခ​င​္)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေက်ာ​္​ရဲ​ေ​အာ​င​္ -(သားသမီး​ဇနီး​ၾ​ကင္ယာ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ရ​န​္ေ​အာ​င​္ - (အလ​င​္းေဖ်ာ့​ေ​ကာ​င​္း​က​င​္)
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ထက္ထက္မိုး​ဦး - (ပ​န​္း​သ​ခ​င​္)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​မ​သန​္းႏု - (အလ​င​္းေဖ်ာ့​ေ​ကာ​င​္း​က​င​္)
 7. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဇာ​္​လ​င​္း - (ပ​န​္း​သ​ခ​င​္)
 8. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခ​င​္ - (ျ​မ​င့​္​မို​ရ​္ေ​တာ​င​္​ဦး​မ​ကက်ဴး​သား)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ခ်စ္မ​င​္း​လူ - (ခ်စ္ရ​ည​္း​စား)

၁​၉⁠၉​၇-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၆-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (သူ​႕​က​ၽြန္မ​ခံ​ျ​ပီ) - ျ​မတ္မိ​ခ​င​္​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​႐ိုက္တာ​ဆု - ၾ​ကည္စိုး​ထြ​န​္း- (သူ​႕​က​ၽြန္မ​ခံ​ၿ​ပီ)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​ဒြး - (အေ​မ့​ေျ​ခရာ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ပ​န​္းျ​ဖဴ - (အရိ​ပ​္)
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇတ္ပို​႕​ဆု - ညႊ​န​္​႔​၀​င​္း - (သူ​႕​က​ၽြန္မ​ခံ​ျ​ပီ)
 6. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇတ္ပို​႕​ဆု - ဇ​င​္​၀ို​င​္း - (ျ​မ​င့​္ျ​မ​တ​္ႏွ​လံုး​သား)
 7. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ခ်ိ​ဳျ​ပံ​ဳး - (အေ​မ့​ေျ​ခရာ)
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ကို⁠ကို​ေ​ဌး (ထိပ္တ​န​္း) - (ျ​မ​င့​္ျ​မ​တ​္ႏွ​လံုး​သား)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - ေ​ဇာ​္မ်ိ​ဳး​ထြ​ဋ​္ - (ျ​မ​င့​္ျ​မ​တ​္ႏွ​လံုး​သား)
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွင္အ​သံ​ဆု - ဦး​စိ​န​္ျ​မ​င့​္ (ဇာတ္လ​မ​္း​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္) - (ျ​မ​င့​္ျ​မ​တ​္ႏွ​လံုး​သား)
 11. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု - ျ​မက္ခ​င​္း​သ​စ​္ ၊ သု​ခု​မ​လြ​င​္ျ​ပ​င​္ - (ျ​မ​င့​္ျ​မ​တ​္ႏွ​လံုး​သား)
 12. ႐ု​ပ​္​႐ွင္တ​ည​္းျ​ဖတ္ဆု - ဦး​ျ​မ​င့​္​ခို​င​္ (ေ​မာ​္​ကြ​န​္း​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္) - (သူ​႕​က​ၽြန္မ​ခံ​ျ​ပီ)

၁​၉⁠၉​၈-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၇-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (အႏ​ႈိ​င​္း​မဲ့​ရင္ခြ​င​္)
 2. ဒါ​ရိုက္တာ​ဆု - မ​လိ​ခ​စိုး​ထို​က​္ေ​အာ​င​္ - (အႏ​ႈိ​င​္း​မဲ့​ရင္ခြ​င​္)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -ရ​န​္ေ​အာ​င​္- (ည​မ​င​္း​သား)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -စိုး​ျ​မတ္သူ​ဇာ - (ေ​ရႊ​နံ​သာ​စံ​အိ​မ​္)
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု -နႏ​ၵာ​လိႈ​င​္- (ေ​ရႊ​နံ​သာ​စံ​အိ​မ​္)
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု -ဦး​သန​္း​ညြ​န​္​႕(ပ​န​္း​သာ)- (ည​မ​င​္း​သား)
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု -ကို⁠ကို​ေ​လး - (အႏ​ႈိ​င​္း​မဲ့​ရင္ခြ​င​္)

၁​၉⁠၉​၉-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၈-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု - (အေ​ဖ့​ေ​န​ရာ) -သီ​ဟေ​ဇာ​္​႐ုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရိုက္တာ​ဆု -ခ​င​္ေ​မာ​င​္​ဦး/စိုး​သိ​မ​္း​ထြ​ဋ​္- (အေ​ဖ့​ေ​န​ရာ)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု​ု-လြင္မိုး - (ရင္ထဲ​ကေ​ဆာ​င​္း​ရာသီ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -ထြ​န​္း​အိ​ျႏ​ၵာ​ဗို- (ေႏွာ​င​္း​တေ​ျ​မ​႕ေ​ျ​မ​႕)
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ထြ​န​္း​ထြ​န​္း​၀​င​္း- (ေႏွာ​င​္း​တေ​ျ​မ​႕ေ​ျ​မ​႕)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ျ​မ​တ​္ေ​က​သီ​ေ​အာ​င​္ - (ရင္ထဲ​ကေ​ဆာ​င​္း​ရာသီ)
 7. ကေ​လး​သ​ရု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု-အိ​သဲ​ျ​ဖဴ - (ရင္ထဲ​ကေ​ဆာ​င​္း​ရာသီ)

၂​၀⁠၀​၀-ခုႏ​ွ​စ​္(၄​၉-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု -ငရဲ​သား - ခင္စံ​ပ​ယ​္​ဦး​႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္
 2. ဒါ​ရိုက္တာ​ဆု - သီ​ဟ​တင္စိုး - (ငရဲ​သား)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - သီ​ဟ​တင္စိုး(ငရဲ​သား)
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ရ​န​္ေ​အာ​င​္- (ေ​မာ​ဟမ်​ဥ​္း​ၿ​ပိ​ဳင္မ်ား)
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -မ်ိ​ဳး​သႏ​ၱာ​ထြ​န​္း - (ႏႈတ္ခ​မ​္း​ထက္က ဓား​သြား)
 6. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​အာင္ခို​င​္ - (ငရဲ​သား)
 7. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ခင္သ​န​္းႏု- (သမီး​ရွ​င​္)
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓာတ္ပံု​ဆု-သန​္း​ညႊ​န​္​႔(ပ​န​္း​သာ) - ေ​မာ​င့​္​မူ​ပိုင္ရွ​င​္

၂​၀⁠၀​၁-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၀-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု -ႏွ​လုံး​လွ​လူ​မို​က​္ - ေ​မ​တၱာ​ေ​ရာ​င​္ျ​ပ​န​္​႐ုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရိုက္တာ​ဆု -ေ​မာင္တ​င​္​ဦး - (ႏွ​လုံး​လွ​လူ​မို​က​္)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - မ​င​္းေ​မာ​္​ကြ​န​္း - (ႏွ​လုံး​လွ​လူ​မို​က​္)
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - လြင္မိုး - (ပ​န​္း​တစ္ပြ​င့​္​ဖန္ဆ​င​္းျ​ခ​င​္း)
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -ထက္ထက္မိုး​ဦး (သမီး​မို​က​္)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​မ​သန​္းႏု - (ခ်​စ​္ျ​ခ​င​္း​၏​အျ​ခား​မဲ့​၌ )
 7. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႔​ဆု - ေ​နေ​အာ​င​္ - (ႏွ​လုံး​လွ​လူ​မို​က​္)
 8. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႔​ဆု - ေ​မ​သ​ဥၨ​ာ​ဦး - (ႏွ​လုံး​လွ​လူ​မို​က​္)
 9. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႔​ဆု - စိုး​ျ​မတ္နႏ​ၵာ - (အခ်စ္ကို ေ​မြး​ဖြား​ျ​ခ​င​္း)
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု-ခ​င​္ေ​လး​သိ​မ့​္ - (ပ​န​္း​တစ္ပြ​င့​္​ဖန္ဆ​င​္းျ​ခ​င​္း)
 11. ဓာတ္ပံု​ဆု-ထိပ္တ​န​္း ကို⁠ကို​ေ​ဌး - (ေ​ကာ​င​္း​ကင္ထက္က​ပ​န​္း​တစ္ပြ​င့​္)

၂​၀⁠၀​၂-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၁-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-ျ​မ​င့​္ျ​မ​င့​္​ခို​င​္ (ဆ​န​္ေ​ရ) - စိ​မ​္း​၀ါ​နီ​႐ုပ္ရွ​င​္
 2. ဇာတ္ကား​ဆု- (ငါ​သူ​တစ္ပါး ေ​ယာက်​္ား မိ​န​္း​မ) - ၾ​ကယ္တံ​ခြ​န​္​႐ုပ္ရွ​င​္
 3. ဒါ​ရိုက္တာ​ဆု-ၾ​ကည္စိုး​ထြ​န​္း - (ဆ​န​္ေ​ရ)
 4. ဒါ​ရိုက္တာ​ဆု-ပ​န​္းခ်ီ​စိုး​မိုး - (ငါ​သူ​တစ္ပါး ေ​ယာက်​္ား မိ​န​္း​မ)
 5. အမ်ိ​ဳး​သား ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -လူ​မ​င​္း - (ေ​႐ႊ​မႈ​န​္​ၾ​ကဲ​တဲ့ မိုး​ေ​ကာ​င​္း​က​င​္)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး ဇာ​တ​္ေ​ဆာင္ဆု -ခင္ဇာ​ျ​ခ​ည​္ေက်ာ​္ - (ငါ​သူ​တစ္ပါး ေ​ယာက်​္ား မိ​န​္း​မ)
 7. အမ်ိ​ဳး​သမီး ဇာတ္ပို​႕​ဆု-ေ​မ​သန​္းႏု - (ငါ​သူ​တစ္ပါး ေ​ယာက်​္ား မိ​န​္း​မ)
 8. အမ်ိ​ဳး​သား ဇာတ္ပို​႕​ဆု-ညြ​န​္​႕​၀​င​္း - (ဆ​န​္ေ​ရ)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု-ၿ​ငိ​မ​္း​မ​င​္း - (ငါ​သူ​တစ္ပါး ေ​ယာက်​္ား မိ​န​္း​မ)
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓာတ္ပံု​ဆု-ေက်ာ​က​္ျ​ဖဴ(ပေ​ဒ​သာ) - (ေ​ယာ​က​ၡ​မ​ဆို​တာ တစ္ခါ​တု​န​္း​က သ​မက္ပါ​ပဲ)
 11. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု-ဂီ​တ​လု​လ​င​္ေ​မာင္ကို​ကို - (ဆ​န​္ေ​ရ)
 12. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု-ခ​င​္ေ​မာ​င​္​ၾ​ကီး - (ငါ​သူ​တစ္ပါး ေ​ယာက်​္ား မိ​န​္း​မ)
 13. အသံ​ထူး​ခ​ၽြန္ဆု- ဖိုး​ေ​ထာ​င​္ႏွ​င့​္​အဖြဲ​႕ - (ဆ​န​္ေ​ရ)
 14. တ​ည​္းျ​ဖတ္မႈ​အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​ဆု- ေ​ဇာ​္​မ​င​္း(ဟံ​သာ​ေျ​မ) - (ငါ​သူ​တစ္ပါး ေ​ယာက်​္ား မိ​န​္း​မ)

၂​၀⁠၀​၃-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၂-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-(အေ​မ့ႏ​ို​႔​ဖိုး) - အမ်ဳ​ိး​သား​ရုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရွု​ိက္တာ​ဆု-ေက်ာ​္​သူ - (အေ​မ့ႏ​ို​႔​ဖိုး)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု -ေက်ာ​္​ဟိ​န​္း - (ေ​န​ကေ​မြး​တဲ့​လ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု- ထြ​န​္း​အိ​ၿႏ​ၵာ​ဗို - (အေ​မ့ႏ​ို​႔​ဖိုး)
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​ဇာ​္​ဦး - (အေ​မ့ႏ​ို​႔​ဖိုး)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု- ခ်ဳ​ိျ​ပံ​ဳး - (အေ​မ့ႏ​ို​႔​ဖိုး)
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္တ​ည​္းျ​ဖတ္ဆု - ဦး​ျ​မ​င့​္​ခို​င​္- (သူး​မြဲ​ထ​သ​စ​ၥာ)
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု- ၿ​ငိ​မ​္း​မ​င​္း - (အေ​မ့ႏ​ို​႔​ဖိုး)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု -ေက်ာ​က​္ျ​ဖဴ(ပေ​ဒ​သာ) - (အေ​မ့ႏ​ို​႔​ဖိုး)
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - ေ​ဇာ​္မ်ဳ​ိး​ထြ​ဋ​္- (ေ​န​ကေ​မြး​တဲ့​လ)
 11. ႐ု​ပ​္​႐ွင္အ​သံ​ဆု - ခင္စ​ပ​ယ​္​ဦး အဖြဲ​႕ - (သူး​မြဲ​ထ​သ​စ​ၥာ)

၂​၀⁠၀​၄-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၃-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-(လွ်ိ​ဳ​႕​၀ွ​က​္ေ​သာႏ​ွ​င​္း) - စ​င​္ေ​ရာ​္​ရုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရွု​ိက္တာ​ဆု-စ​င​္ေ​ရာ​္ေ​မာ​င​္ေ​မာ​င​္(လွ်ိ​ဳ​႕​၀ွ​က​္ေ​သာႏ​ွ​င​္း)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု -လြင္မိုး - (တစ္ခါ​က ဧရာ​၀​တီ​ညမ်ား)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု-အိ​ျႏ​ၵာ​ေက်ာ​္​ဇ​င​္ - (မ်​က​္ႏွာမ်ား​တဲ့​ေ​ကာ​င​္း​က​င​္)
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု -ညြ​န​္​႕​၀​င​္း - (လွ်ိ​ဳ​႕​၀ွ​က​္ေ​သာႏ​ွ​င​္း)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု- စိုး​ျ​မတ္နႏ​ၵာ - (ခ်​စ​္ျ​ခ​င​္း​င​ယ​္​ၿ​ပိ​ဳ​င​္)
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္တ​ည​္းျ​ဖတ္ဆု - ေ​ဇာ​္​မ​င​္း(ဟံ​သာ​ေျ​မ)- (လွ်ိ​ဳ​႕​၀ွ​က​္ေ​သာႏ​ွ​င​္း)
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု- ၿ​ငိ​မ​္း​မ​င​္း - (လွ်ိ​ဳ​႕​၀ွ​က​္ေ​သာႏ​ွ​င​္း)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု -ကို⁠ကို​ေ​ဌး(ထိပ္တ​န​္း) - (လွ်ိ​ဳ​႕​၀ွ​က​္ေ​သာႏ​ွ​င​္း)
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု-စိန္မြ​တၱား(မႏ​ၱေ​လး)- (ပ​န​္း​ဒ​႑ာ​ရီ)
 11. ႐ု​ပ​္​႐ွင္အ​သံ​ဆု-ေ​အး​ျ​မ​င့​္(ဇာတ္လ​မ​္း​႐ုပ္ရွ​င​္) - (လွ်ိ​ဳ​႕​၀ွ​က​္ေ​သာႏ​ွ​င​္း)

၂​၀⁠၀​၅-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၄-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-(က်န္စစ္မ​င​္း) - ဧ​၀​ရ​က​္​႐ုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရွု​ိက္တာ​ဆု--ၾ​ကည္စိုး​ထြ​န​္း - (ဆ​႒​ဂံ)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - လူ​မ​င​္း - (က်န္စစ္မ​င​္း)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု- ထြ​န​္း​အိ​ၿႏ​ၵာ​ဗို - (မိုး​ကုတ္စ​က​္​၀ို​င​္း​ကို​ေက်ာ​္​လြ​န​္​၍)
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ခ်​မ​္း​သာ​ၾ​ကည္စိုး - (ဆ​႒​ဂံ)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု--ျ​မ​တ​္ေ​က​သီ​ေ​အာ​င​္ - (ခ်​စ​္ျ​ခ​င​္း​ဖြ​႕ဲ​ေ​မ​တၱာ)
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္တ​ည​္းျ​ဖတ္ဆု - ေ​အာင္သြ​င​္ - (ဆ​႒​ဂံ)
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု- -ၾ​ကည္စိုး​ထြ​န​္း - (ဆ​႒​ဂံ)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု -ႏို​င​္ႏု​ရွိ​န​္(ဖ​ထီး) - မိုး​ကုတ္စ​က​္​၀ို​င​္း​ကို​ေက်ာ​္​လြ​န​္​၍
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု- ခ​င​္ေ​မာ​င​္​ၾ​ကီး(က်န္စစ္မ​င​္း)
 11. ႐ု​ပ​္​႐ွင္အ​သံ​ဆု- ရစ္ခ်တ္ရဲ​၀​င​္း(က်န္စစ္မ​င​္း)

၂​၀⁠၀​၆-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၅-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု-(ေမွ်ာ​္​လ​င့​္ျ​ခ​င​္းမ်ား​စြာ) -
 2. ဒါ​ရွု​ိက္တာ​ဆု- ေ​မာင္မ်ဳ​ိး​မ​င​္း(ရင္တြ​င​္းျ​ဖ​စ​္) - (ေမွ်ာ​္​လ​င့​္ျ​ခ​င​္းမ်ား​စြာ)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - ရ​န​္ေ​အာ​င​္ - (ဂုဏ္ရွိ​န​္ျ​ပ​င​္း​တဲ့ခ်​စ​္ျ​ခ​င​္း​သိ​က​ၡာ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု-နႏ​ၵာ​လႈ​ိ​င​္ - (ေ​တာင္သ​မန္သ​စ​ၥာ)
 5. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ဖိုး​ေက်ာ​္ - (ေမွ်ာ​္​လ​င့​္ျ​ခ​င​္းမ်ား​စြာ)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ေ​မ​သ​ဥ​ၥာ​ဦး - (ပ​န​္းပ်ဳ​ိး​သူ​တို​႔ အလၤ​ကာ)
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္တ​ည​္းျ​ဖတ္ဆု - ေ​ဇာ​္​မ​င​္း (ဟံ​သာ​ေျ​မ) - (ေမွ်ာ​္​လ​င့​္ျ​ခ​င​္းမ်ား​စြာ)
 8. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဇာတ္ညႊ​န​္း​ဆု - ေ​ဇာ​္ျ​မ​င့​္​ဦး - (ေ​တာင္သ​မန္သ​စ​ၥာ)
 9. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - သန​္းၫြ​န​္​႔ (ပ​န​္း​သာ) - (ပ​န​္းပ်ဳ​ိး​သူ​တို​႔ အလၤ​ကာ)
 10. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - ကို​ေ​သာ​္​ဇ​င​္ (လ​၀​န​္း​အိ​မ​္) - (ပ​န​္းပ်ဳ​ိး​သူ​တို​႔ အလၤ​ကာ)
 11. ႐ု​ပ​္​႐ွင္အ​သံ​ဆု - ဦးမ်ဳ​ိးၫြ​န​္​႔ - (ေ​တာင္သ​မန္သ​စ​ၥာ)


၂​၀⁠၀​၇-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၆-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု- (ကိုး​ဆယ္ဆ သာ​လိ​မ့​္​မ​ယ​္)- ျ​မ​င့​္​မာလာ​႐ုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရု​ိက္တာ​ဆု- ေ​မာင္ယ​ဥ​္ေ​အာ​င​္(ၿ​မိ​ဳ​႕ေ​တာ​္) -(ကိုး​ဆယ္ဆ သာ​လိ​မ့​္​မ​ယ​္)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေက်ာ​္​ရဲ​ေ​အာ​င​္- (ကိုး​ဆယ္ဆ သာ​လိ​မ့​္​မ​ယ​္)
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - မိုး​ဒီ - (ကိုး​ဆယ္ဆ သာ​လိ​မ့​္​မ​ယ​္)
 5. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - ေက်ာ​က​္ျ​ဖဴ(ပေ​ဒ​သာ) - (ငါ့​ဓား ငါ့​ေ​သြး ငါ့​ဧရာဝတီ)
 6. ႐ု​ပ​္​႐ွ​င​္ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - စိန္မြ​တၱား(မႏ​ၲေ​လး) - (ကိုး​ဆယ္ဆ သာ​လိ​မ့​္​မ​ယ​္)

၂​၀⁠၀​၈-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၇-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု- (အမ်ား​ႏွ​င့​္​မ​သက္ဆု​ိ​င​္ေ​သာ​သူ)- မ်​က​္ျ​ခယ​္​႐ုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရု​ိက္တာ​ဆု- (ညီ⁠ညီ​ထြ​န​္း​လြ​င​္) - (အမ်ား​ႏွ​င့​္​မ​သက္ဆု​ိ​င​္ေ​သာ​သူ)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - ခ​န​္​႔​စည္သူ - (အမ်ား​ႏွ​င့​္​မ​သက္ဆု​ိ​င​္ေ​သာ​သူ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သား​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ရဲ​ေ​အာ​င​္ - (အကယ္ဒ​မီ​ေ​ရွာ့​ခ​္)
 5. အမ်ိ​ဳး​သမီး​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - မု​ိ​႔​မု​ိ​႔ျ​မ​င့​္ေ​အာ​င​္ - (ျ​မ​င့​္​မု​ိရ္ထက္က သရဖူ)
 6. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႕​ဆု - ခင္မု​ိ​႔​မု​ိ​႔ေ​အး - (အမ်ား​ႏွ​င့​္​မ​သက္ဆု​ိ​င​္ေ​သာ​သူ)
 7. ႐ု​ပ​္​႐ွင္ဓါတ္ပံု​ဆု - သန​္း​ညႊ​န​္​႔ (ပ​န​္း​သာ) - (ႀ​ကိ​ဳး​တန​္း)


၂​၀⁠၀​၉-ခုႏ​ွ​စ​္(၅​၈-ႀ​ကိ​မ​္)

 1. ဇာတ္ကား​ဆု- (ႀ​ကိ​ဳး​ၾ​ကာ​ေ​တာင္ပံ​ခတ္သံ)- ----႐ုပ္ရွ​င​္
 2. ဒါ​ရိုက္တာ​ဆု- မီး​ပြား - (ေ​ဇာ​္​က က​ေ​န​သ​ည​္)
 3. အမ်ိ​ဳး​သား​သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္ဆု - ေ​န​တိုး - (မိုး​ည​အိပ္မ​က​္ျ​မဴ)
 4. အမ်ိ​ဳး​သမီး​ဇာတ္ပို​႔​ဆု - စိုး​ျ​ပ​ည​့္​သ​ဇ​င​္ - (မိုး​ည​အိပ္မ​က​္ျ​မဴ)
 5. ႐ုပ္ရွင္ဓါတ္ပုံ​ဆု - ကို⁠ကို​ေ​ဌး​ႏွ​င​့္​အဖြဲ​႕ (အတိတ္ရဲ့​အရိ​ပ​္)
 6. ႐ုပ္ရွ​င​္​ေ​တး​ဂီ​တ​ဆု - ဓိ​ရာ​မို​ရ​္ - (ေ​ဇာ​္​က က​ေ​န​သ​ည​္)
 7. ႐ုပ္ရွင္တ​ည​္းျ​ဖတ္ဆု - ေ​ဇာ​္​မ​င​္း (ဟံ​သာ​ေျ​မ) - (ေက်ာက္စ​က​္​ေ​ရ)
Comments