လူမင္း(မင္းသား)

အကယ္ဒမီ မင္းသား လူမင္းသည္ ျမန္မာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္မွဳသရဖူ ေဆာင္းႏုိင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သလို ဒါရုိက္တာ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ လူမင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ေအာင္ပန္းျမိဳ႔တြင္ေမြးဖြါးျပီး ဇနီးျဖစ္သူ ခင္စံပယ္ဦး (ခင္စပယ္ဦး ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္ရွင္)တို႔ သည္(၂၀၀၄)ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၾကျပီး သမီးေလးတစ္ေယာက္ ရရွိထားျပီးျဖစ္သည္။
Comments