လိင္ကိစၥ

လိင္ျဖင့္ မ်ဳိးပြားေသာ သက္ရွိရုပ္စုတုိင္းတြင္ ရုပ္စု တစ္ခု၏ လိင္သည္ ဂမိတ္ (gamete) ေခၚ အဖုိမွ ထုတ္ေသာ သုတ္ေကာင္၊ အမ မွ ထုတ္ေသာ မ်ဳိးဥ ျဖင့္ သက္မွတ္ႏုိင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ရွိရုပ္စုတုိင္းသည္ အဖုိ ႏွင့္ အမ ျပင္ပ ပံုပန္းသဏၭာန္ကြာျခားသည္။ ၄င္းပံုပန္းသဏၭာန္ကြာျခား ျခင္းသည္ လိင္စိတ္ အေတြ႕အၾကံဳ ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ မတူညီေသာ မ်ဳိးပြားမႈကုိ အားေပးသည္။

သတၱဝါတုိ႔တြင္ သုတ္ေကာင္ သည္ မ်ဳိးဥ ကုိဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သေႏၶအာင္သည္

ဇီဝေဗဒတြင္ လိင္ကိစၥ သည္ ဂ်င္း (gene) အေျပာင္းအလည္း ျဖစ္ေစၿပီး ရရွိလာေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ မွာ အထီး သုိ႔ အမ အျဖစ္ သီးသန္႔ ျဖစ္ေစသည္။ လိင္ဖက္ မ်ဳိးပြားျခင္း (sexual reproduction) သည္ မိဘ ႏွစ္ခုတုိ႔၏ အထူးျပဳထားေသာ ဆဲလ္တုိ႔ ျဖင့္ေပါင္းဆက္၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ ရရွိသည္။ အဖုိဂမိတ္ ႏွင့္ အမဂမိတ္ တုိ႔ သဏၭာန္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံု တူညီႏုိင္ေသာ္လည္း အဖုိဂမိတ္ သည္ ေသးသြယ္၊ သြက္လက္ ၿပီး ဂ်င္း တုိ႔ကုိ ေဝးလံစြာ ေပါက္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အမဂမိတ္တုိ႔သည္ ႀကီးၿပီး၊ မေရြ႕လ်ားႏုိင္ကာ သေႏၶသားငယ္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ အစာအဟာရ မ်ား ပါရွိသည္။

Comments