လစ္ဘာတီရုပ္ထု

ူလစ္ဘာတီ(လြတ္လပ္ေရး)ရုပ္ထု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ နယူးေယာက္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ ကမၻာေက်ာ္ လစ္ဘာတီ ရုပ္တုႀကီးကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုရုပ္တုႀကီးကို ၁၈၈၆-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရုပ္တုႀကီးကို ေၾကးျပားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး ရုပ္တုအျမင့္မွာ ၃၀၇-ေပ ရွိသည္။ ၁၉၈၀-ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရုပ္တုႀကီးအတြင္းရွိ ရိုးရိုးသံေခ်ာင္းမ်ားကို သံမဏိစတီးေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျပဳျပင္ျပီး ပိုမိုခိုင္ခန္႔ တည္တံ႔ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
Comments