လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိူင္ငံတြင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းမ်ားစြာရွိသည္။၎တို႔ကို အစိုးရႏွင့္အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အစိုးရကိုလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာအဖြဲ႔မ်ား ဟူ၍ ေယဘူယအားျဖင့္(၂) မ်ိဳးခြဲျခားႏိူင္သည္။

 အစိုးရႏွင့္အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား

 1. ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္မေတာ္(UWSA)
 2. ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDA)
 3. အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA-ESS)
 4. ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္ (KIO/A)
 5. ဒီမုိကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္-ကခ်င္ (NDA-K)
 6. ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)
 7. ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း SSA-S၊ခြဲထြက္အဖဲြ႔
 8. ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔
 9. မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
 10. ေကအင္အယ္လ္ေအျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
 11. ေဟာင္သေရာအထူးေဒသျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔(KPF)
 12. လြယ္ေမာ္ မြန္ထိုင္းတပ္(MTA )
 13. ပအိုဝ္ျဖဴအဖြဲ႔(PNO)
 14. ရွမ္းျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔(ပအိုဝ့္နီ)
 15. မံုးကိုး ကာကြယ္ေရး တပ္ဖဲြ႕ (Mongko Defense Army - MDA)
 16. ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ( NATIONAL DEMOCRACY ALLIANCE ARMY (NDAA))

အစိုးရကိုလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာအဖြဲ႔မ်ား

 1. ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး ေကအင္ယူ Karen National Union (KNU)
 2. ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း SSA-N၊
 3. ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း SSA-S၊
 4. ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ၊
 5. ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(မကဒတ) ေခၚ (ABSDF)
 6. ရာမညတပ္ဖြဲ႔
 7. ပအိုဝ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(PLO)
 8. ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
Comments