လိုင္ဇာျမိဳ႔

လိုင္ဇာ (Laiza) ျမိဳ.သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ ျမိဳ.တစ္ျမိဳ႔ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမတၱ ႏိုင္ငံ ႏွင္႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည္ ။

သမိုင္းေႀကာင္း

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ လိုင္ဇာ ျမိဳ႔သည္ ရြာ အျဖစ္သာတည္ရွိခဲ႔ျပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္အို) မ်ား အေျခခ်ျပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ ထင္ရွားေသာ ျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႔ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

Comments