ျဂိဳဟ္

ကည္လင္ေသာ ညအခ်ိန္မွာ မုိးေကာင္းကင္ကုိ ေမာ့ၾကည့္လွ်င္ ရွည္လ်ားေသာ နဂါးေငြ႔တန္းႏွင့္အတူ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ၾကယ္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ဥကၠာပ်ံမ်ား စသည္ျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အထဲတြင္ ေသခ်ာ ၾကည့္ပါက မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ မဟုတ္ပဲ အျမဲလင္းေနတဲ့ ၾကယ္အျဖစ္ ထင္မွတ္မွားႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကုိ ၿဂိဳဟ္မ်ား ဟုေခၚသည္။ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မွာ - ၾကယ္မ်ားသည္ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အလင္းေရာင္ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာမူ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ မဟုတ္ပဲ ေနမွ ရေသာအလင္းေရာင္ကုိ တန္ျပန္ ထင္ဟပ္ၾကသည္။

ေနစၾက၀ဠာႏွင့္ ျဂိဳဟ္မ်ား

က်ြန္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကမာၻေျမၾကီးသည္ ျဂိဳဟ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး၊ တႏွစ္တၾကီမ္က် ေနကုိ လွည့္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ က်ြန္ပ္တုိ႔ ျမင္ေနရေသာ ေနသည္ ကုိယ္ပုိင္အေရာင္ရွိေသာ ၾကယ္အမ်ိဳးအစားပင္ ျဖစ္သည္။ က်ြန္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကမာၻေျမၾကီးႏွင့္အတူ ေနကုိ လွည့္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ -

  1. မာက်ဴရီျဂိဳလ္(ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္)
  2. ဗီးနပ္စ္ျဂိဳဟ္(ေသာၾကာၿဂိဳဟ္)
  3. ကမာၻၿဂိဳဟ္
  4. မားစ္ျဂိဳလ္(အဂၤါၿဂိဳဟ္)
  5. ဂ်ဴပီတာျဂိဳဟ္(ၾကာသာပေတးၿဂိဳဟ္)
  6. ေစတန္ျဂိဳဟ္(စေနၿဂိဳဟ္)
  7. ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္
  8. နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္
  9. ပလူတုိၿဂိဳဟ္ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မွတ္ခ်က္။ ပလူတုိျဂိဳဟ္မွာမူ လြန္ခဲ့ေသာ မၾကာေသးေသာအခ်ိန္၌ နကၡေဗဒပညာရွင္မ်ားက ျဂိဳဟ္မ်ား စာရင္းမွ ထုတ္ပယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Comments