ဂ်ီေတာ.

Google Talk ဂ်ီေတာ. ဟာ အလကားရႏိူင္တဲ.ေဆာ႔ ၀ဲလ္(freeware) တစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ.   Microsoft Windows (XP, Server 2003, Vista and Windows 7)  ေတြ မွာ အသံုးျပဳ ႏိူင္တယ္။ အေမရိကန္ ႏွင္.ႏူိင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကေန အသံ နဲ. စာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ. ၀န္ေဆာင္မွဳ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ပထမ ဆံုး ပရိုဂရမ္ ဗားရွင္းကို  ႀသဂုတ္လ
၂၄ ရက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ.တယ္။

A Google Voice and Video Chat browser plugin is now also available for Windows, Intel-based Mac OS X and Linux.[2] However, Google Talk Help,[3] reports a bug with the Google Talk browser plugin for Mac OS X that disables the internal iSight camera during use with Adobe's Flash Player plugin. This bug affects only video transmission and applies to USB external cameras as well. The camera is not affected in non-browser chat programs such as iChat and Skype.

Instant messaging between the Google Talk servers and its clients uses an open protocol, XMPP, allowing users of other XMPP/Jabber clients to communicate with Google Talk users. VoIP in Google Talk uses an older version of what would later become the Jingle protocol. The technology used within the Google server network however is not publicly known.

Google Talk mobile clients are also available for the Palm Pre, BlackBerry, iPhone, Android-based devices and is preloaded on the Nokia N900 smartphone. With the release of the Google Talk gadget, users of all platforms supported by Adobe Flash Player can also use Google Talk.[4] Many other XMPP clients are compatible with Google Talk, and support a variety of other platforms.


Interoperability

Google has announced that a major goal of the Google Talk service is interoperability. Google Talk uses XMPP to provide real-time extensible messaging and presence events, including offline messaging and voice mailing. On January 17, 2006, Google enabled server-to-server communications, federating itself with any XMPP server that supports the dialback protocol.[5]

[edit] Product integration

On February 7, 2005, Gmail received chat functionality,[6] using Ajax for server–browser communication, and was integrated with Google Talk. Users can send instant messages to other Gmail users. As it works within a browser, Google Talk does not need to be downloaded to send instant messages to Gmail users.

Conversation logs are automatically saved to a Chats area in the user's Gmail account. This allows users to search their chat logs and have them centrally stored in their Gmail accounts. It does not, however, appear possible to directly download chat logs that are not attached to an e-mail conversation,[7][8] although some workarounds have been found[9] .[10]

Since November 8, 2006, Google has also integrated Google Talk with Orkut. This enables Google Talk users to interact with registered Orkut users, by sending and receiving 'scraps' within Orkut.

It is also possible to display the song currently playing on one's computer.

As of November 11, 2008, the new Google Chat supports voice and video chat between Gmail users and Google Talk users—on some systems, not all major OSs are supported.[11] The Gmail user requires a plugin download and installation, but is otherwise seamlessly integrated into the Gmail interface. The plugin is available for Windows (XP, Vista, and 7), Mac OS X (only on Intel-based Macs),[12] and Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, and OpenSUSE packages available, but the binaries work on other systems) [13]

[edit] Encryption

The connection between the Google Talk client and the Google Talk server is encrypted, except when using the international version of the client, Gmail's chat over HTTP, a federated network that doesn't support encryption, or when using a proxy like IMLogic.[14][15] Messages are not encrypted end-to-end[14], although it is possible to have end-to-end encryption over the GTalk network using Zfone or OTR (off-the-record) chat.

[edit] Voicemail

On July 28, 2006, Google added voicemail and file sending capabilities to the Google Talk client. Voicemail messages can be 10 minutes long, and they're delivered to the contact's mailbox as an attached MP3 file (11 kHz mono 24kbit/s). Recipients who use Gmail are offered better integration. Gmail recognizes that it is a voicemail message, and users can choose to stream the file using the integrated MP3-playing applet, or to download the MP3 file.

[edit] Offline messaging

On October 31, 2006, Google introduced offline messaging to Google Talk. This allows users to send messages to their contacts, even if they are not signed in. They will receive the messages when they next go online even if the user who has sent it is offline.

[edit] Mobile device compatibility

On June 30, 2006, Nokia released new software for their Nokia 770 Internet Tablet, that included Google Talk as one of the compatible VoIP clients, because of the XMPP-based software.[16] Another Google Talk-compatible device is Sony's mylo, released on September 15, 2006. A Google Talk client is also available for BlackBerry devices from the Blackberry site.[17] Google Talk support is also integrated in Google Android devices.

However, given that Google Talk provides XMPP protocol, most mobile phones for which a suitable XMPP client exists[18] could also offer Google Talk service, at least theoretically (depending on the handset, the user may encounter security warnings because of unsigned Java ME midlets or limits put in place by the mobile service provider). Mobile clients specially designed for Google Talk exist as well.[19]

Most phones support the IMPS protocol, and there are hybrid XMPP/IMPS networks (through XMPP transports, or specially designed hybrid servers),[20] which can also contact GoogleTalk users. The Google Talk service itself is unusable from IMPS (that means, you cannot log with your Gmail account, but you can talk with your Gmail friends with your IMPS account from your mobile phone).[clarification needed]

For most smartphones, including Symbian-based as well as Android, third-party applications such as Nimbuzz and Fring include support for Google Talk accounts, including VoIP calls, an option not offered by the Google-provided client in Android.

[edit] Text Formatting

Google Talk does not provide the user with a menu for text formatting. Nevertheless Google talk does support some text formatting features like making text bold and italic. To write message in bold a user should type the required text between two asterisks (*), for example *this text would be bold in Google Talk*. Similarly for making text italic , one should put text between underscores(_), and to strike text through, one should put text between hyphens ( - ).

[edit] History

After the rumor of a Google-branded "communications tool" service had been reported by The New York Times[21] and detailed by the Los Angeles Times on August 22, 2005, the subdomain talk.google.com was found to have an active XMPP server.[22] Two methods of logging into the server were discovered soon after and the ensuing response by eager bloggers revealed to numerous others how to login before the official release by Google.

On the evening of August 23, many logged-in users using port 5222 to connect were disconnected and unable to log back in. Users using port 5223 to connect were still able to log in, and at 04:12:52 UTC those users received a broadcast instant message from gmail.com, an apparently official username used by Google to communicate with their user base, that stated "The broken link has been fixed. Thanks for being our first users!" Port 5222-connectivity was found to have been re-enabled. On August 24, Google Talk was officially launched.

On December 15, 2005, Google released libjingle, a C++ library to implement Jingle, "a set of extensions to the IETF's Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) for use in voice over IP (VoIP), video, and other peer-to-peer multimedia sessions."[23] Libjingle is a library of the code that Google uses for peer-to-peer communication, and was made available under a BSD license.[24]

On February 7, 2006, Gmail added the ability to chat with a built-in XMPP client.

On March 14, 2007, Google released the Google Talk Gadget, an Adobe Flash-based Talk module that can be added to iGoogle (formally the Google Personalized Homepage) or embedded in any web page, thus, allowing one to chat from any operating system which is supported by Adobe Flash Player as long as Adobe Flash Player is installed.[25]

On November 26, 2007, Google Talk released Group Chat capabilities. Prior to this, users could only chat with one person per window. Group chat allows many users to chat with each other in an environment similar to IRC.

On December 6, 2007, Google upgraded its Gmail integrated chat to include AOL Instant Messenger chat capability. This allows Gmail users to sign into the AIM chat service and communicate with any AIM user while still being signed on to the Google Talk service. The Google Talk gadget and client have not been upgraded to enable this feature yet, and no announcement has been made as to when it will be made available.

On February 25, 2008, Google added a feature called chatback, which allows a Google Talk account owner to chat with people who don't have one. The account owner first has to create a badge, which can be included in webpages. This badge shows the current availability of the owner. Clicking on the badge results a chat request notification to the owner who can respond by clicking on the specified URL. During the conversation both parties have to use the Google Talk Gadget and both parties remain anonymous to each other, even the Google Account name of the owner is not revealed to the other peer.

On November 11, 2008, Google Chat (voice and video chat) was launched enabling computer to computer voice and video chat.[11]

[edit] Labs edition

A screenshot showing the Google Talk, Labs Edition preview release

Google has a version of Google Talk called "Google Talk, Labs edition." It still lacks many features of Google Talk's other releases.[citation needed]

[edit] Future releases

Gnome globe current event.svg
This article is outdated. Please update this article to reflect recent events or newly available information. Please see the talk page for more information. (November 2010)

Google reports that they are working on adding new features such as supporting SIP in a future release, which would broaden the userbase for the program.[26]

Additionally as part of Google's and eBay's Multi-Year Agreement on August 28, 2006, it was announced that the companies will look into making Google Talk users able to communicate with Skype: "The companies will also explore interoperability between Skype and Google Talk via open standards to enable text chat and online presence."[27]

A screen shot was posted on May 18, 2007 as part of the Google Apps presentation, showing some phone integration in Google Talk.[28] A Google engineer confirmed they have been using it internally for some time on March 2, 2008.[29]

Clues from one of the first Google Chrome December 2008 revisions suggests that a new Talk client is in the works.[30]

As XMPP Jingle specifications became a Draft Standard, Google updated libjingle to version 0.5.1[31] and stated that "Google Talk is in the process of being updated to be in full compliance with the Jingle specifications."[32]

[edit] References

 1. ^ "Google chat". Retrieved 2010-01-03.
 2. ^ "Google voice and video chat". Retrieved 2010-01-03.
 3. ^ "Google Chat Known Issues". Retrieved 2011-01-10.
 4. ^ "Google Talk Gadget: What are the system requirements?". Google Talk Help. Retrieved 2007-10-13.
 5. ^ Burd, Gary (2006). "XMPP Federation". Google Talkabout. Retrieved April 3, 2006.
 6. ^ "Screen Shots of Gmail Chat".
 7. ^ "Download gtalk chat logs with imap. - POP and IMAP". Google Groups. Retrieved 2008-07-18.
 8. ^ "Chats in IMAP (Outlook 2007) - POP and IMAP". Google Groups. Retrieved 2008-07-18.
 9. ^ "How to download and backup your GTalk/GMail chat logs". Retrieved 2010-10-08.
 10. ^ "How to download and backup your GTalk/GMail chat logs - VBScript (Click to run)". Retrieved 2010-11-06.
 11. ^ a b "About voice and video chat". Retrieved 2008-11-16.
 12. ^ "Technical requirements". Retrieved 2009-02-23.
 13. ^ "Use Linux? Now you can video chat too". Retrieved 2010-08-20.
 14. ^ a b "Can My GTalk Discussion Be Tracked?". (Web link). Retrieved on 2007-02-11.
 15. ^ Google Talk Center at BigBlueBall
 16. ^ Nokia Europe - Software upgrade - Nokia 770 - Product support - Get support and software
 17. ^ BlackBerry
 18. ^ XMPP Clients
 19. ^ http://www.mobileoss.org/p/mgtalk.html
 20. ^ Now IMP Server: Home
 21. ^ Markoff, John (August 22, 2005). "Where Does Google Plan to Spend $4 Billion?". The New York Times. Retrieved February 1, 2006.
 22. ^ admin (2005). "Google IM on XMPP for real?". Tom Servo's Blogogogogog. Archived from the original on January 12, 2006. Retrieved February 1, 2006.
 23. ^ "Jabber Software Foundation Publishes Open VoIP and Multimedia Protocols". XMPP Standards Foundation. 2005. Retrieved February 1, 2006.
 24. ^ Beda, Joe (2005). "libjingle". EightyPercent.net. Retrieved February 1, 2006.
 25. ^ Google Talkabout: Google Talk Gadget
 26. ^ "Google Talk and Open Communications — 4. Do you plan to support other real-time communication protocols?". Retrieved July 8, 2006.
 27. ^ "Google and eBay Sign Multi-Year Agreement to Connect Users, Merchants, and Advertisers Around the Globe". Google Press Center. Retrieved 2006-12-25.
 28. ^ "Phone Calls in Google Talk". Google Operating System- Unofficial news and tips about Google. Retrieved 2008-12-07.
 29. ^ "Google Talk, Not Dead After All". Google Operating System- Unofficial news and tips about Google. Retrieved 2008-12-07.
 30. ^ "Chromium Revision 6376 notes". The Chromium Authors. Retrieved 2008-12-07.
 31. ^ "Google Talk for Developers: libjingle: Version Changelist". Google. Retrieved 2010-12-24.
 32. ^ "Google Talk for Developers: Open Communications". Google. Retrieved 2010-12-24.

[edit] External links

Comments