ဂ်ီစီဘီေအ

ဂ်ီစီဘီေအ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ျမန္မာ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးကုိ ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးကုိ အဂၤလိပ္လုိGeneral Council of Burmese Associationsဟု ေခၚေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ စကားလုံး ေလးလုံးမွ ထိပ္ဆုံး အကၡရာ မ်ားကုိ ယူ၍ ဂ်ီစီဘီေအဟု အတုိေကာက္ ေခၚေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဝုိင္အမ္ဘီေအ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏ ယုဝအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံ၌ ဝုိင္အမ္ဘီေအကုိ ဂ်ီစီဘီေအ(အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစု)ဟု ေျပာင္းလဲ လုိက္သျဖင့္ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းႀကီး ေပၚလာ ခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ပထမဆုံး ဥကၠ႒မွာ ဦးခ်စ္လႈိင္ ျဖစ္သည္။ ပထမတြင္ ဂ်ီစီဘီေအ ဥကၠ႒ကုိ သမၼတဟု အသုံး မ်ားသည္။ ေနာက္မွ ဥကၠ႒ဟု ေခၚၾကသည္။ ဂ်ီစီဘီေအကုိ ေခါင္းေဆာင္ သူမ်ားမွာ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ီစီဘီေအကုိ ဝံသာႏု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ဟုလည္း ေခၚေသးသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဂ်ီစီဘီေအႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ အသင္းသား မ်ားကုိ ဝံသာႏု မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ဂ်ီစီဘီေအသည္ ျမန္မာ တႏုိင္ငံ လုံးမွ အမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႕က်င္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ ခဲ့သည္။

ဝုိင္အမ္ဘီေအမွ ဂ်ီစီဘီေအဟု ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္း လုိက္ၿပီးေသာ အခါ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႕က်င္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားမွာ ပုိ၍ တက္႔က လာၿပီး ျပင္းထန္ လာသည္။ လုပ္သား ျပည္သူ တုိ႕၏ ပါဝင္ အားေပးမႈ စည္းလုံးမႈလည္း ပုိ၍ ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဂ်ီစီဘီေအသည္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုႀကီး သဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ၾသဇာ အာဏာ သည္လည္း ျမန္မာ တႏုိင္ငံလုံး အႏွ႕ံ ပ်ံ႕ခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားမွာ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခၚ တာဝန္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရရွိေရး၊ အစုိးရ ရာထူးႀကီး မ်ားတြင္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ခန္႕ထားေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုပ္ခြင့္ ရေရးတုိ႕ ျဖစ္သည္။ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႕က်င္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမွာ အၾကမ္း မဖက္ အႏုနည္းျဖင့္ အာဏာ ဖီဆန္ေရး နည္းဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ီစီဘီေအသည္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ သပိတ္ကုိ အားေပးၿပီး အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား ေပၚထြန္း လာေရး အတြက္လည္း ကူညီသည့္ နည္းျဖင့္ ၿဗိတိသွ် နည္ခ်ဲ႕ကုိ ဆန္႕က်င္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ ဒုိင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တုိးေပးေရး အတြက္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ အတြင္းက လာေသာ ဝႈိက္ေကာ္မတီ ကုိလည္း ဂ်ီစီဘီေအက သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႕ ေဝလ မင္းသား လာေသာ အခါ တြင္လည္း ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ဆန္႕က်င္ ျပသည့္ အေနျဖင့္ ေဝလ မင္းသားကုိ ႀကိဳဆုိ ဧည့္ခံျခင္း မလုပ္ဘဲ သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္က ေပးသာ ဒုိင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိလည္း ဂ်ီစီဘီေအ အမ်ားစုက လက္မခံဘဲ သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား အိႏၵိယမွ ခြဲထုတ္ၿပီး ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးရန္ အတြက္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက လာေသာ ဆုိင္မြန္ ေကာ္မရွင္ ကုိလည္း ဂ်ီစီဘီေအက သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအ ႀကီးမွဴး၍ လူခြန္ႏွင့္ ေျမခြန္ မေပးေရး တုိက္ပြဲ ကုိလည္း ဆင္ႏႊဲ ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် အာဏာပုိင္ မ်ားႏွင့္ မဆက္ဆံေရး လမ္းစဥ္ ကုိလည္း က်င့္သုံး ခဲ့သည္။ (ဘူး အသင္းမ်ားေပၚေပါက္လာေစျခင္း)

ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား တုိ႕ကုိ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ထားေသာ ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး ကုိလည္း အခါအခြင့္ သင့္တုိင္း အစုိးရသုိ႕ တင္ျပ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္။ ျပည္သူ တုိ႕၏ အက်ဳိးကုိ ဆန္႕က်င္သည့္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္း မွန္သမွ်ကုိ ေဝဖန္ ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း တုိ႕ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ဆန္႕က်င္ ခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ပင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ ဝံသာႏု ခုံသမာဓိ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕၍ တရားမ မႈမ်ား၊ ပုလိပ္ အေရး မပုိင္ေသာ အမႈအခင္းမ်ား၊ အေမြမႈမ်ား၊ အေၾကြးမႈမ်ား၊ ျငင္းခုံ ဆဲဆုိမႈ မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ ေျဖရွင္း ေပးခဲ့သည္။ ဝံသာႏု ခုံသမာဓိ ႐ုံးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ အစုိးရႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ အစုိးရကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္လာသည္။ ေက်း႐ြာ ဝံသာႏု အသင္းမ်ား ကလည္း ေက်း႐ြာ သူႀကီးမ်ား၏ အာဏာကုိ ဖီဆန္ ခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း ၁၉၂၄ - ၂၅ အတြင္း ေရာက္ေသာ အခါ လုံၿခံဳေရး အတြက္ဟု အေၾကာင္း ျပကာ အဂၤလိပ္ အစုိးရက ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည့္ အျပင္ ဝံသာႏု အသင္း မ်ားစြာကုိ မတရား အသင္းဟု ေၾကညာ ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဖက္တြင္ ဂ်ီစီဘီေအအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီး အေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီ မ်ားက ေရနံ တူးေဖာ္ျခင္း၊ သတၲဳ တူးေဖာ္ျခင္း အပါအဝင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ သံယဇာတ ပစၥည္း မ်ားကုိ မိမိတုိ႕ စိတ္ႀကိဳက္ ထုတ္ယူ သုံးစြဲ ေနျခင္းကုိ ကန္႕ကြက္ ခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအမွ ႀကီးမွဴး၍ ေရနံစက္၊ အထည္စက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဝံသာႏု ဘဏ္ တည္ေထာင္ရန္လည္း ႀကိဳးစား ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ အရင္းရွင္ မ်ား၏ အျမတ္ ထုတ္မႈကုိ ဆန္႕က်င္ ျပသည့္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ကုန္ပစၥည္း မ်ားကုိ အသုံး မျပဳဘဲ ျပည္တြင္းျဖစ္ အားေပးေရးကုိ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ တခု အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုႀကီး သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ီစီဘီေအသည္ အဂၤလိပ္ ကေပးေသာ ဒုိင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို လက္ခံ သင့္ မသင့္ သေဘာထား ကြဲရာမွ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ ကြဲသြား ရသည္။ ဦးခ်စ္လႈိင္ ဂ်ီစီဘီေအ ေခၚ သပိတ္ေမွာက္ ဂ်ီစီဘီေအႏွင့္ ဦးဘေဘ ဦးစီးေသာ ၂၁ ဦး ဂ်ီစီဘီေအဟု ပထမဆုံး ႏွစ္ဖြဲ႕ ကြဲသြားသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ၁၉၂၅ ေရာက္ေသာ အခါ ဦးခ်စ္လႈိင္ ဂ်ီစီဘီေအမွ ဦးစုိးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအ ထပ္၍ ကြဲသြား ျပန္သည္။ ၁၉၂၉ ေရာက္ေသာ အခါ ဦးစုိးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအ မွပင္ ဦးစု ဂ်ီစီဘီေအဟု ကြဲထြက္ ျပန္ေသာေၾကာင့္ အစုစု ဂ်ီစီဘီေအ ေလးစု ကြဲသြားသည္။ ေနာက္ဆုံး ဂ်ီစီဘီေအ အသင္း ကြဲေပါင္း ေျခာက္သင္း အထိ အစိတ္စိတ္ အမႊာအမႊာ ကြဲသြားသည္။ ထုိသုိ႕ ဂ်ီစီဘီေအႀကီး အစိတ္စိတ္ အမႊာအမႊာ ကြဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားမွာ ဒုိင္အာခီ ကို လက္ခံေရး မခံေရး တည္းဟူေသာ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ ကြဲရာမွ စ၍ ေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း အဆင္ မေျပမႈႏွင့္ အသင္း၏ ရန္ပုံ ေငြမ်ား သုံးစဲြသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈမ်ား ေရာ႕ပမ္း ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ စည္းလုံးမႈ ၿပိဳကြဲ သြားသည္ႏွင့္ အမွ် ဂ်ီစီဘီေအသည္ ၁၉၃၀ ေလာက္မွ စ၍ ႏုိင္ငံ့ အက်ဳိး အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ၁၉၃၆ ေရာက္ေသာ အခါ ဂ်ီစီဘီေအ၏ အမည္ လုံးဝ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ ရသည္။ ဂ်ီစီဘီေအသည္ ၎၏ အျမင့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အရယူ မေပး ႏုိင္ဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရ ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား စိတ္ဓာတ္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႕က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဝင္ စိတ္ဓာတ္မ်ား တုိးပြား လာေစရန္ အမ်ားဆုံး လႈ႕ံေဆာ္ ေပးခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ႀကီး တခု အျဖစ္ ျမန္မာ့ သမုိင္းတြင္ အေရး ပါေန ေပသည္။

Comments