ခေနာက္စိမ္း

အန္တီမုိနီ (ေခၚ) ခေနာက္စိမ္းစစ္စစ္သည္ သာမန္အားျဖင့္ ေငြကဲ့သုိ႔ ျဖဴျပာျပာအဆင္းရိွျပီးလွ်င္ မာ၍ ၾကြပ္ဆပ္ေသာ သတၱဳတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳသန္႔သန္႔မွာ မ်ားစြာ အသုံးမဝင္လွေပ။ သုိ႔ေသာ္အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္၍ သတၱဳစပ္ျဖစ္လာေသာအခါ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလြန္ အသုံးဝင္လာသည္။


ဤသတၱဳ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ အရည္က်ိဳ၍ အေအးခံလုိက္ေသာအခါ ျပန္႔ကားလာတတ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤသတၱိရိွျခင္းေၾကာင့္ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳစပ္သည္ ပုံႏွိပ္ခဲ စာလုံးမ်ား ပုံသြန္းရာတြင္ ထင္ရွားပီသေသာစာလုံးမ်ားကုိ ရရိွေပသည္။ ပုံႏွိပ္စာလုံးမ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခဲႏွင့္ ခေနာက္စိမ္းစပ္ထားေသာသတၱဳစပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အထက္ပါသတၱဳစပ္တြင္ သံျဖဴႏွင့္ ၾကြပ္(ဗစ္စမတ္)တုိ႔ကုိပါ အနည္းငယ္ထည့္၍ ေရာစပ္တတ္သည္။ ထုိသတၱဳစပ္မွာမာသည့္အတြက္ ထုိသတၱဳစပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာခဲစာလုံးမ်ားကို ၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္၏။

တစ္ကမၻာလုံးမွ ထြက္သမွ်ခေနာက္စိမ္း သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား အနက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈ဝ ခန္႔ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဟူနန္နယ္မွ တူးေဖာ္ရရိွသည္။ ျပင္သစ္၊ အာရွမုိင္းနား၊ ခ်က္ကုိဆလုိ ဗားကီးယား၊ ဗုိလစ္ဗီးယားႏွင့္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံမွလည္း ထုိ သတၱဳ႐ုိင္းကုိ တူးေဖာ္ရရိွသည္။ ခေနာက္စိမ္းကုိ အထူးသျဖင့္ စတစ္ဗႏုိက္(ကန္႔ဝင္ ခေနာက္စိမ္း)ေခၚ သတၱဳ႐ုိင္းျဖစ္ေသာ အန္တီမုိနီ ဆာလဖုိက္(ဒ)မွ ထုတ္ယူရရိွ၏။ ဤ စတစ္ဗႏုိက္ ေခၚ အန္တီမုိနီ သတၱဳ႐ုိင္းအမဲကုိ ေရွးအခါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်က္ခုံးႏွင့္ မ်က္ေတာင္ဆုိးေဆး ျပဳလုပ္ရာ၌ အသုံးျပဳခဲ့ေလ သည္။ အန္တီမုိနီအနီကုိ နီလြင္ေသာ ဆီေဆးႏွင့္ အေရာင္ ေဆးမ်ားအျပင္ မီးျခစ္ႏွင့္ မီး႐ွဴး မီးပန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံး ျပဳလ်က္ ရိွၾကသည္။ စတစ္ဗႏုိက္ကုိ ဥေရာပအလယ္ပုိင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ အမ်ားအျပား တူးေဖာ္ရရိွ၍၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ အလာစကာ၊ နီးဗားဒ ႏွင့္ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ထပ္မံေတြ႔ရိွ သည္။ ခေနာက္စိမ္း ဓါတ္ဆားမ်ားသည္ အလြန္ အဆိပ္ျပင္း ထန္၍၊ ထုိအဆိပ္မ်ားသည္ စိန္သတၱဳပါဝင္ေသာ ဓါတ္ဆား မ်ားရိွ အဆိပ္ႏွင့္ ဆင္တူေပသည္။
Comments