ခဲဆိပ္

ခဲဆိပ္သင္႕ျခင္း။ ခဲဆိပ္သည္ လူကုိေဘးဥပတ္ျဖစ္ေစသည္။မ်ားလွ်င္ လူကုိခ်က္ျခင္းေသေစနုိင္သည္။ ခဲဆိပ္သည္အစာထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ေသာက္ေသာအရည္မ်ားထဲတြင္လည္းေကာင္း၊မသန္႕မရွင္းေသာအညစ္အေၾကးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဆုိးေဆးပါေသာအစားအေသာက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း။ပင္လယ္စာမ်ားတြင္လည္းေကာင္းပါ၀င္နုိင္သည္။ လူတေယာက္တြင္ခဲဆိပ္သင္႕ျခင္းသည္ပတထမတြင္သိပ္မသိ သာေသာ္ျငားလည္းၾကာလာလွ်င္ က်န္းမာေရးထိခုိက္လာနုိင္ျပီး တေျဖးေျဖးေသ ျခင္းနွင္႕ရင္ဆုိင္ရနုိင္ဘြယ္ရွိသည္။
Comments