ကခ်င္လူမ်ိဳး

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု (၆)မ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဂ်ိမ္းေဖာ၊ ေလာ္ေ၀ၚ(မ႐ူလူမ်ိဳး) ၊ ရဝမ္လူမ်ိဳး၊ လာခ်ိဒ္၊ လီဆူးႏွင့္ ဇိုင္၀ါးတို႔ ျဖစ္သည္။
Comments