ႀကယ္

ၾကယ္ဆိုသည္မွာ ႀကီးမား ေတာက္ပ၍ ဆြဲငင္အားျဖင့္ စုစည္းထားေသာ ပလာစမာ အလုံးႀကီးျဖစ္သည္။ ကမာၻႏွင့္ အနီးဆုံးၾကယ္မွာ ေနျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ကမာၻေျမအတြက္ စြမ္းအင္အမ်ားစု၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ အျခားၾကယ္မ်ားကို ေနေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ မေနေသာ ညဖက္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ေတြျ့မင္နိုင္သည္။ သမိုင္းအစဥ္အဆက္တြင္ ေကာင္းကင္ထက္ရွိ ထင္ရွားေသာ ၾကယ္မ်ားကို အစုဖြဲ႔၍ နကၡတာရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကၿပီး အေတာက္ပဆုံးေသာ ၾကယ္မ်ားမွာ စနစ္တက် အမည္ေပးျခင္း ခံရသည္။ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားက ၾကယ္မ်ားအတြက္ အလြန္ ေစ့စပ္ေသာ ကက္တေလာက္မ်ားကို ျပဳစုထားၿပီး စံႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ နာမည္မ်ားကို ထိုကက္တေလာက္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိနိုင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု

ၾကယ္သည္ ၄င္း၏သက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ သူ၏ဗဟိုထုတြင္းမွ သာမိုႏ်ဴကလီးယား ေပါင္းစပ္မႈမ်ားျဖင့္ စြမ္းအင္ကို လႊတ္ထုတ္ေလ့ရွိၿပီး ထိုစြမ္းအင္မ်ားသည္ ၾကယ္၏ အတြင္းပိုင္းကို ကန့္လန့္ျဖတ္ ျဖတ္သြားၾကၿပီးေနာက္ ျပင္ပအာကာသအတြင္းသို့ ပ်ံ႔ႏွံ႔ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ႏွင့္ ဟီလီယံ တို့ထက္ေလးေသာ ျဒပ္စင္မ်ားအားလုံးလိုလိုသည္ ၾကယ္မ်ားအတြင္းရွိ ထိုသို့ေပါင္းစပ္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွထြက္ေပၚလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာကာသသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ၾကယ္တို့၏ ျဒပ္ထု၊ သက္တမ္း၊ ဓာတုဗေဒဓာတ္မ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း အခ်ဳိးအစားႏွင့္ အျခား ဂုဏ္သတၱိမ်ားတို့ကို ၾကယ္တို့၏ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္မ်ား၊ အလင္းေရာင္ ထြန္းလင္းေတာက္ပမႈမ်ားႏွင့္ အာကာသအတြင္း ေရွ႕လ်ားပုံတို့ မွတဆင့္ သိရွိနိုင္သည္။ ၾကယ္တို့၏ စုစုေပါင္းျဒပ္ထုသည္ ၄င္းတို့၏ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာျခင္း ႏွင့္ အဆုံးသတ္ ေမွးမိန္ေျပာက္ကြယ္ သြားျခင္းတို့အတြက္ အဓိက အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ အရာျဖစ္သည္။ ၾကယ္၏ အျခားစရိုက္သဘာဝမ်ားကိုမူ ၾကယ္၏အခ်င္း၊ လည္ပတ္ပုံ၊ ေရႊ႕လ်ားပုံ ႏွင့္ အပူခ်ိန္ တို့အပါအဝင္ ၄င္း၏ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာျခင္း သမိုင္းေၾကာင္း မွ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ ၾကယ္မ်ား၏ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ၄င္း၏ အလင္းေရာင္ထြန္းလင္းေတာက္ပမႈ တို့အား ႏႈိင္းယွဥ္ေရးဆြဲထားေသာ ပုံကို ဟတ္ဇပရင္း-ရပ္ဆဲလ္ပုံ (Hertzsprung-Russell diagram) သို့ H–R diagram ဟုေခၚေဝၚၾကၿပီး ထိုပုံမွတဆင့္ ၾကယ္၏ သက္တမ္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ တို့ကို တိုင္းတာနိုင္သည္။


ၾကယ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ပါဝင္ၿပီး ဟီလီယမ္ႏွင့္ အျခားေလးလံေသာ ျဒပ္စင္မ်ား အနည္းငယ္မွ် ပါဝင္ေသာ အရာဝတၳဳ အစုအေဝးတို့ သိပ္သည္းစြာ စုစည္းျခင္းမွ တဆင့္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ ၾကယ္၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ လုံေလာက္ေသာ သိပ္သည္းမႈ ရရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဓာတ္တို့သည္ ႏ်ဴကလီးယား ေပါင္းစပ္ျခင္း နည္းလမ္းအားျဖင့္ ဟီလီယမ္ အျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။  က်န္ရွိေသာ ၾကယ္၏အတြင္းပိုင္းမ်ားသည္ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ နည္းလမ္းႏွင့္ အရည္အတြင္း ေမာ္လီက်ဴးမ်ား လႈတ္ခါျခင္း နည္းလမ္း ႏွစ္ခုတို့ ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဗဟိုထုမွ စြမ္းအင္ကို ျပင္ပသို့ လႊတ္ထုတ္ၾကသည္။

ဗဟိုထုအတြင္းရွိ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ေလာင္စာမ်ား ကုန္ဆုံးသြားေသာအခါတြင္ ေန၏ျဒပ္ထုထက္ ၁၀ ပုံ ၄ ပုံမွ်ရွိေသာၾကယ္မ်ားသည ရက္ဂ်ဳိင္းယင့္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ တခါတရံတြင္ ပိုမို ေလးလံေသာ ျဒပ္ထုမ်ားကို ဗဟိုထု၌ သို့မဟုတ္ ဗဟိုထု၏ ပတ္ပတ္လည္ရွိ အခြံမ်ား၌ ေပ်ာ္ဝင္ေပါင္းစပ္သြားေစသည္။ ထို့ေနာက္တြင္ ၾကယ္မ်ားသည္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေသာ ပုံသဏၭာန္သို့ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ျဒပ္ထုမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းကို ပတ္ဝန္းက်င္သို့ လႊတ္ထုတ္ၾကသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုေလးလံေသာ ျဒပ္ထုမ်ား၏ အဆ ပိုမိုပါဝင္သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ၾကယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ပံုသ႑န္

ဒြိၾကယ္ ႏွင့္ ၾကယ္မ်ားစု စနစ္မ်ားတြင္ ၾကယ္ႏွစ္လုံး သို့မဟုတ္ ႏွစ္လုံးထက္ပိုေသာ ၾကယ္မ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး ၄င္းတို့ကို ဆြဲငင္အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကကာ ၾကယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ပုံသဏၭာန္မေျပာင္းေသာ ပတ္လမ္းအတြင္းတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လွည့္ပတ္ေနၾကသည္။ ထိုသို့ အခ်င္းခ်င္းလွည့္ပတ္ေနေသာ ၾကယ္ႏွစ္လုံးတြင္ အလြန္နီးကပ္ေသာ ပတ္လမ္းရွိပါက ၄င္းတို့၏ ဆြဲငင္အား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈသည္ ၄င္းတို့၏ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚမႈတြင္ သိသာစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ၾကယ္မ်ားစု တို့သည္ ကလပ္စတာ ႏွင့္ ဂလက္ဆီ တို့ကဲ့သို့ေသာ ဆြဲငင္အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပုံသဏၭာန္တို့၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။

ေလ့လာျခင္း သမိုင္းေၾကာင္း

လူတို႔သည္ ေရွးေခတ္အခါ ကတည္းကပင္ ၾကယ္မ်ားအတြင္း ပုံသဏၭန္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၆၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ လီယို ရာသီခြင္၏ ပုံသဏၭန္ ျခေသၤ့မွာ ဂ်ိဳဟန္နပ္စ္ ေဟေဗးလီးယပ္စ္၏ လက္ရာျဖစ္သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအား ျပန္လည္ၾကည့္ရွုမည္ ဆိုလၽွင္ ၾကယ္တို႔သည္ ကမၻာ တဝွမ္းလုံးရွိ ယဥ္ေက်းမွု လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ က႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၾကယ္တို႔သည္ ဘာသာေရး ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ခဲ့႐ုံသာမက ေကာင္းကင္ကို အသုံးျပဳ၍ လမ္းေၾကာင္းရွာ သြားလာျခင္းႏွင့္ အရပ္မ်က္ႏွာရွာေဖြျခင္းတို႔တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေရွးေခတ္ နကၡတၱ ပညာရွင္အမ်ားစုတို႔က ၾကယ္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ဝန္းႀကီးတစ္ခုတြင္ အေသေနရာခ်ထားၿပီး မေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ အရာမ်ားဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ နကၡတၱ ပညာရွင္တို႔သည္ ၾကယ္မ်ားကို အစုဖြဲ႕၍ နကၡတ္တာရာမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတို႔ကို အသုံးျပဳ၍ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ေရြ႕လ်ားပုံႏွင့္ ေနကို ရည္ညႊန္း၍ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာတို႔ကို ေျခရာခံ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။  ေနာက္ခံတြင္ ရွိေသာ ၾကယ္မ်ားကို မူတည္၍ ေန၏ ေရြ႕လ်ားပုံကို အသုံးျပဳ၍ ျပကၡဒိန္မ်ားကို တီထြင္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုျပကၡဒိန္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ကမၻာ၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနၾကေသာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယန္ ျပကၡဒိန္မွာ ေနအေပၚတြင္ မူတည္၍ ဖန္တီးထားေသာ ျပကၡဒိန္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ၏ မိမိဝင္ရိုးေပၚတြင္ လည္ပတ္မွု ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေထာင့္ကို အနီးဆုံးၾကယ္ျဖစ္သည့္ ေနအေပၚတြင္ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးအက်ဆုံးျဖစ္ၿပီး ေန႔စြဲေရးထိုးထားေသာ ၾကယ္တို႔၏ တည္ရွိရာကို ျပေသာပုံကို ဘီစီ ၁၅၃၄ ခုႏွစ္ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္ ကာလတြင္ ေတြ႕ရသည္။  ဂရိလူမ်ိဳး နကၡတၱ ေဗဒပညာရွင္ အာရီစေတးလပ္စ္ (Aristillus) သည္ ပထမဆုံးေသာ ၾကယ္ကတ္တေလာက္ကို ဘီစီ ၃၀၀ ခုႏွစ္ခန႔္က တီမိုေခးရစ္ (Timocharis) ၏ အကူအညီျဖင္ စတင္ဖန္တီးခဲ့သည္။  ေတာ္ေလမီ (Ptolemy) ၏ ၾကယ္ကတ္တေလာက္ မွာမူ ဘီစီ ၂ရာစုခန႔္က ဟစ္ပါးကပ္ (Ptolemy) ၏ မွတ္တမ္းေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဟစ္ပါးကပ္မွာ နိုဗာ (nova) ေခၚ ၾကယ္ေပါက္ကြဲမွု ကို ပထမဆုံး ရွာေဖြေတြ႕ရွိသူ အျဖစ္ သိရွိၾကသည္။  အစၥလာမ္ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္တို႔သည္ ၾကယ္မ်ားကို အာရပ္အမည္မ်ား ေပးခဲ့ၾကၿပီး ထိုအမည္မ်ားကို ယေန႔တိုင္ အသုံးျပဳဆဲ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ၾကယ္တို႔၏ တည္ေနရာကို တြက္ခ်က္ေပးနိုင္သည့္ အာကာသ ေလ့လာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိရိယာ အေျမာက္အမ်ားကို တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၁ ရာစုတြင္ အဘူ ေရဟန္ အယ္လ္ဘာ႐ူနီက (Abū Rayhān al-Bīrūnī) နဂါးေငြ႕တန္း ဂလက္ဆီအား နီဗ်ဴလာၾကယ္တို႔၏ ဂုဏ္သတၱိ ရွိၿပီး ေျမာက္မ်ားလွေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အရာအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၁၀၁၉ ခုႏွစ္ လၾကတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ လတၱီက်ဳကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ေကာင္းကင္သည္ ေျပာင္းလဲနိုင္ျခင္းမရွိဟု အျမင္အားျဖင့္ ထင္ရေသာ္လည္း ၾကယ္အသစ္တို႔ ေပၚထြက္ လာနိုင္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္လူမ်ိဳး နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္တို႔ သတိျပဳမိ ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္ခ်ိဳ ဘရာေဟ (Tycho Brahe) တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အေစာပိုင္း နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္တို႔သည္ ညဖက္ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ ေနာက္အခါတြင္ နိုေဗး ဟု ေခၚဆို သုံးစြဲၾကသည့္ ၾကယ္အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီး ေကာင္းကင္ဆိုသည္မွာ မေျပာင္းမလဲနိုင္သည့္ အရာမဟုတ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၁၅၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ာ္ဒါးနိုး ဘ႐ူနိုက ၾကယ္မ်ားသည္ ေန႔ႏွင့္ သဏၭန္တူေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔တြင္ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားလည္း ရွိနိုင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ ပတ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကမၻာႏွင့္ တူေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားပင္ ရွိနိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအယူအဆကို ေရွးေခတ္ ဂရိေတြးေခၚရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒီမိုကရိတပ္ ႏွင့္ အက္ပီက်ဴးရပ္စ္ တို႔ကလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ရာစုႏွစ္ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္ ၾကယ္မ်ားသည္ ေဝးလံေသာ ေဒသမွ ေနမ်ားျဖစ္သည္ဆိုေသာ အယူအဆသည္ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္အမ်ားစုတို႔ သေဘာတူလက္ခံေသာ အယူအဆ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ က်မ္းစာဆရာ ရစ္ခ်က္ ဘန္တေလ က ထိုၾကယ္မ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနအဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေပါင္းစပ္ဆြဲငင္အား သက္ေရာက္မွု မရွိရသနည္း ဆိုေသာေမးခြန္းကို စတင္တင္ျပခဲ့ၿပီး ၾကယ္မ်ားသည္ အရပ္မ်က္ႏွာ အသီးသီး၌ ညီမၽွစြာ ျဖန႔္ၾကက္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အိုင္ဆက္နယူတန္က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

အီတလီလူမ်ိဳး နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ ဂ်ီမီနီယာနို မြန္တာနာရီ (Geminiano Montanari) က အယ္လ္ေဂါလ္ (Algol) ၾကယ္၏ အလင္းေရာင္ထြန္းလင္း ေတာက္ပမွုမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ အက္ဒမြန္ ေဟလီ (Edmond Halley)က အနီးအနားရွိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္ရွိေနသည္ဟု ယူဆရေသာ ၾကယ္စုံတြဲ၏ တိက်ေသခ်ာေသာ ေရြ႕လ်ားမွု ကို တိုင္းတာနိုင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ေရွးေဟာင္း ဂရိေခတ္ ေတာ္ေလမီ ႏွင့္ ဟစ္ပါးကပ္တို႔လက္ထက္က မွတ္သားထားခဲ့ေသာ ေနရာမွ ေရြ႕ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ျပသနိုင္ခဲ့သည္။ ၁၈၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖရိုင္းဒရစ္ ဘပ္ဆဲလ္ (Friedrich Bessel) က parallax နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ၍ ၾကယ္သို႔ အကြာအေဝး (61 Cygni ႏွင့္ အလင္းႏွစ္ ၁၁.၄ ႏွစ္ ေဝးေၾကာင္း) ကို ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ တိုင္းတာနိုင္ခဲ့သည္။ Parallax တိုင္းတာျခင္း နည္းလမ္းမွ ေကာင္းကင္ယံ၌ ၾကယ္တို႔အၾကား အလြန္တရာ ကြာေဝးေၾကာင္း ကို ျပသနိုင္ခဲ့သည္။

ဝီလီယမ္ ဟာရွယ္ (William Herschel) သည္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ၾကယ္တို႔ပ်ံ႕ႏွံ့တည္ရွိပုံကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ပထမဆုံး နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ၁၇၈၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ သူသည္ ဦးတည္ရာအရပ္ ၆၀၀ ခန႔္တြင္ တိုင္းတာမွုမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ၾကယ္တို႔ကို ေရတြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တိုင္းတာမွု ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၾကယ္တို႔၏ အေရအတြက္သည္ နဂါးေငြ႕တန္း ဂလက္ဆီ၏ ဗဟိုထုရွိရာသို႔ ဦးတည္၍ ေကာင္းကင္၏ အရပ္မ်က္ႏွာ တစ္ဖက္တည္းသို႔ တျဖည္ျဖည္းခ်င္း တိုးပြားသြားေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ် ခဲ့သည္။ သူ၏ သားျဖစ္သူ ဂၽြန္ဟာရွယ္ (John Herschel) ကလည္း အလားတူ စမ္းသပ္ခ်က္ကို ေတာင္ကမၻာျခမ္းတြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တူညီေသာအရပ္မ်က္ႏွာသို႔ပင္ ၾကယ္အေရအတြက္ တိုးပြားသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဝီလီယမ္ ဟာရွယ္၏ အျခားေသာ ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ အခ်ိဳ႕ၾကယ္မ်ားသည္ အျခားၾကယ္တို႔ႏွင့္ မ်ဥ္းတစ္ေျဖာင့္တည္း က်႐ုံသာမက အေဖာ္အျဖစ္ တည္ရွိၿပီး ဒြိၾကယ္စနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ ျဖစ္သည္။

ၾကယ္တို႔၏ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိပၸံပညာကို အစျပဳခဲ့သူမွာ ဂ်ိဳးဆက္ဗြန္ ဖေရာင္ဟိုဖာ (Joseph von Fraunhofer) ႏွင့္ အန္ဂ်လို ဆက္ခ်ီ (Angelo Secchi) တို႔ ျဖစ္သည္။ စီးရီးယပ္ၾကယ္၏ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ကို ေန၏ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ျခင္း အစရွိသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္တို႔မွ သူတို႔၏ အားမတူညီမွု ႏွင့္ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ကို စုပ္ယူေသာ လမ္းေၾကာင္းအေရအတြက္ ျခားနားမွု တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ကို စုပ္ယူေသာ လမ္းေၾကာင္း ဆိုသည္မွာ ေလထုမွ အခ်ိဳ႕ေသာ လွိုင္းလ်ားတို႔ကို စုပ္ယူမွုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ၾကယ္တို႔၏ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္းရွိ အလင္းေရာင္မဲ့ေသာ လွိုင္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္ခ်ီသည္ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ၾကယ္တို႔ကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္ ၾကယ္တို႔၏ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္းကိုမူ အန္နီ ေဂ် ကန္ႏြန္ (Annie J. Cannon) က ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စတင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္လုံးတြဲၾကယ္တို႔ကို ေလ့လာျခင္းသည္ ၁၉ရာစုအတြင္း အေရးပါေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ၁၈၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖရိုင္းဒရစ္ ဘက္ဆယ္ (Friedrich Bessel) သည္ ဆီးရီးယပ္ၾကယ္၏ ပုံမွန္ေရြ႕လ်ားမွုအတြင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး မျမင္နိုင္ေသာ အေဖာ္ၾကယ္ တစ္ခု ရွိေၾကာင္း ယူဆနိုင္ခဲ့သည္။ အက္ဒဝပ္ ပစ္ကားရင္း (Edward Pickering) သည္ မီဇာ (Mizar) ၾကယ္၏ အခ်ိန္မွန္ ခြဲျဖာထြက္ေသာ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရက္ေပါင္း ၁၀၄ ရက္ၾကာမၽွ ေလ့လာရာမွ ပထမဆုံးေသာၾကယ္စုံတြဲကို ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ၍ ပထမဆုံး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဒြိၾကယ္စနစ္တို႔၏ အေသးစိတ္ေလ့လာျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို ဝီလီယံ စထ႐ု (William Struve) ႏွင့္ အက္စ္ ဒဗလ်ဴ ဘန္ဟမ္ (S. W. Burnham) အစရွိေသာ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္တို႔က စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ပတ္လမ္းေၾကာင္း အတြင္း ရွိေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ား အေပၚ မူတည္၍ ၾကယ္တို႔၏ ျဒပ္ထုကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးနိုင္ေစခဲ့သည္။ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲလစ္ ေဆဗာရီ (Felix Savary) က တယ္လီစကုပ္ ေလ့လာေရးနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ၍ ဒြိၾကယ္တို႔၏ ပတ္လမ္းေၾကာင္းကို တိုင္းတာျခင္း ျပသနာကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့သည္။

၂၀ ရာစုႏွစ္အတြင္းတြင္ ၾကယ္မ်ားကို သိပၸံနည္းက် ေလ့လာျခင္းတြင္ လၽွင္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ အာကာသ ေလ့လာရာတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကားလ္ ရွဝါ့ဇ္ခ်ိဳင္းက ၾကယ္တို႔၏ အေရာင္ ႏွင့္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အပူခ်ိန္တို႔ကို မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရေသာ အတိုင္းအတာကို ဓာတ္ပုံတြင္ ျမင္ရေသာ အတိုင္းအတာ ေပၚမူတည္၍ ဆုံးျဖတ္နိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ photoelectric photometer ကိုတီထြင္နိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လွိုင္းအလ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အပိုင္းအျခား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အလြန္တိက်ေသာ တိုင္းတာမွုကို ျပဳနိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အဲလ္ဘတ္ ေအ မိုက္ကယ္ဆန္သည္ ဟြတ္ကာ တယ္လီစကုပ္ ေပၚတြင္ အင္တာဖယ္ရိုမီတာ (interferometer) ကို အသုံးျပဳ၍ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ၾကယ္၏ အခ်င္းကို တိုင္းတာနိုင္ခဲ့သည္။

ၾကယ္တို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးပါေသာ အယူအဆမ်ားသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု အစပိုင္း ပထမဆုံး ဆယ္စုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဟတ္ဇ္စပရန္း-ရပ္ဆဲလ္ ပုံဆြဲနည္း (Hertzsprung-Russell diagram) ကို တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာကာသ႐ူပေဗဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၾကယ္တို႔၏ ေလ့လာမွုမွာ ပိုမို တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၾကယ္တို႔၏ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚလာပုံတို႔ကို ရွင္းလင္းျပနိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ သ႐ုပ္ျပပုံစံမ်ားကိုလည္း တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့သည္။ ကြမ္တမ္ ႐ူပေဗဒ တိုးတက္လာမွုေၾကာင့္ ၾကယ္တို႔၏ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ အလင္းတန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ရွင္းလင္း ျပသနိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ၾကယ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဓာတ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းပုံကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

စူပါနိုေဗးၾကယ္မ်ားမွ လြဲ၍ အျခားေသာ ၾကယ္တစ္လုံးခ်င္းစီကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ရာ ဇာတိ ဂယ္လက္ဆီ အစုအေဝးမ်ားထဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေလ့လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ နဂါးေငြ႕တန္း ဂယ္လက္ဆီ၏ ျမင္သာထင္ရွားေသာ အပိုင္းအတြင္း တြင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဂယ္လက္ဆီ၏ အေသးစိတ္ ၾကယ္ ကတ္တေလာက္ ကိုၾကည့္လၽွင္ ထိုအခ်က္မွာ သိသာထင္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ၾကယ္မ်ားကိုမူ ကမၻာမွ အလင္းႏွစ္ သန္း ၁၀၀ မၽွေဝးေသာ ဗာဂို ၾကယ္အစုအေဝး၏ M100 ဂယ္လက္ဆီအထိပင္ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိၾကသည္။ ဇာတိ မဟာၾကယ္အစုအေဝးႀကီး အတြင္းတြင္ ၾကယ္အစုအေဝးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕နိုင္သည္။ လက္ရွိ တယ္လီစကုပ္မ်ား အေနႏွင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဇာတိ ၾကယ္အစုအေဝးအတြင္းရွိ ေမွးမွိန္ေနေသာ ၾကယ္တစ္လုံးခ်င္းစီကိုပင္ ေလ့လာနိုင္သည္။ အေဝးဆုံးေလ့လာေတြ႕ရွိနိုင္ေသာ ၾကယ္မွာ အလင္းႏွစ္ သန္းေပါင္း ၁၀၀ မၽွ အကြာအေဝးတြင္ ရွိသည္။ (ဥပမာ Cepheids ၾကယ္) သို႔ေသာ္ ဇာတိ မဟာ ၾကယ္အစုအေဝးႀကီး၏ အျပင္ဖက္တြင္မူ ၾကယ္တစ္လုံးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ၾကယ္အစုအေဝးမ်ားကို ေလ့လာနိုင္စြမ္း မရွိေပ။ တစ္ခုတည္းေသာ ႁခြင္းခ်က္မွာ ၾကယ္အလုံးေရ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး အလင္းႏွစ္သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ အကြာအေဝးတြင္ ရွိေသာ ႀကီးမားေသာ ၾကယ္အစုအေဝးႀကီး၏ ေမွးမွိန္ေသာ ႐ုပ္ပုံတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ေလ့လာေတြ႕ရွိဖူးေသာ အေဝးဆုံးၾကယ္ထက္ ဆယ္ဆမၽွ ေဝးကြာေသာ အကြာအေဝးတြင္ တည္ရွိသည္။

Comments